• img Aw ulaglary
 • img Şahsy ulag
 • img Specialörite neşirler
 • img Köçe kanuny
 • img UTV
 • img Ulag seriýasy
 • img Ulag B seriýasy
 • img Gezelenç awtobusy
 • img Omörite kömek
 • img UTV
 • img Golf

NL-P2020B 2 engerolagçy gatnawy

2 ýolagçy we 5kw AC motorly satylýan peýdaly awtoulaglar

img

2

Oturgyçlar

img

15.5mph

Tizlik

img

220 litr

Baha bermek ukyby

img

6.67 sag

At güýji

Sürüjiden lezzet alyň

• Güýçli 48V 5KW AC motor

• Goşmaça konfigurasiýanyň iki görnüşi

• Güýçli uglerod polat integral çarçuwasy bilen

• göterilen peýdaly awtoulagyň OEM we ODM sargytlaryny kabul ediň

Satmak üçin peýdaly awtoulaglary haçan we nirede satyn almak isleseňiz, hoş geldiňizderňew ibertoparymyza goşulmak üçin ýa-daulaglarymyz hakda has giňişleýin öwreniň.

MOQ: 2+

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Kuwwat

 

ELEKTRIK

HP ELEKTRIK

Motor / motor

5KW (AC) KDS hereketlendirijisi 5KW (AC) KDS hereketlendirijisi

At güýji

6.67 sag 6.67 sag

Batareýalar

Alty, 8V145AH 48V 150AH Lityum-Ion (1)

Zarýad beriji

48V / 25A 48V / 25A

Maks.Tizlik

15.5mph (25khp) 15.5mph (25khp)

Rul we asma

Rul

Iki taraplaýyn raf we gysgyç dolandyryş ulgamy

Öňdäki asma

“Double-Arm” garaşsyz asma + asma pru springina

Tormoz

Tormoz

Iki aýlawly dört tigirli gidrawliki öň disk yzky baraban tormozy

Park tormozy

Elektromagnit duralgasy

Beden we tekerler

Beden we gutar

Öň we yzky: Boýalan sanjym galyplary

Şinalar

23 * 10.50-12 (Şinanyň diametri 18.1in) (460mm)

L * W * H.

92,6 * 53.2 * 76,8in (2350 * 1350 * 1950mm)

Tigir bazasy

65.8in (1670mm)

Ounder arassalamak

7.9in (200mm)

Öňdäki we yzky

Öň tarapy 34,7in (880mm);Yzky 39.0in (990mm)

Ulagyň umumy agramy

1034 litr (470kg) bat batareýalary goşmak bilen)

594 litr (270kg) (batareýasyz)

Çarçuwanyň görnüşi

Strengthokary güýçli uglerod polat integral çarçuwasy

Giriş

adaty golf arabalary

Güýçli garaşsyzlyk goldawy

Peýdaly ýük awtoulaglary goşa golly garaşsyz asma we yzky asma pru springina, size we oýunçylaryňyza ajaýyp sürüjilik tejribesini hödürleýän ckds golf arabalarynyň çyzgysy.

INTEGRAL HAKYKY AXLE

“Cengo” peýdaly golf arabasy integral arka ok, garaşsyz asma, bahar we silindr gidrawliki amortizasiýasy bilen ýasalýar, bu ýönekeý we ýeňil gurluşdyr, sürmek rahat bolar.

ýörite golf arabasy satyjylary
golf kartasy

KDS 5KW AC MOTOR

Cengo, ezgo peýdaly arabadan öwrenýär we AC hereketlendirijisi üçin has uzak ömri hödürleýär, şonuň üçin KDS-iň halkara öňdebaryjy tehnologiýasy we ajaýyp hil gözegçiligi bilen halkara meşhur KDS motor ulgamyny ulanýarys, ajaýyp hereketlendirijiniň hili diňe bir awtoulag seriýalarynyň öndürijiligini hasam artdyrmaýar. durnukly, ýöne peýdaly arabanyň hyzmat möhletini ep-esli uzaldýar.

SPORT ALUMINIM HUB

Peýdaly ýük maşynynyň Alýuminiý garyndy merkezi bilen her gezek 2021 golf arabasyna iň amatly we kaşaň gezelenç edersiňiz, turbasyz golf kartoçkasy we peýdaly tekerler ýükleri ýarmarkada könelmezden we asfalt ýollarda rahat gezer. .

golf arabasy aw

“Cengo” peýdaly golf arabasy, has uly ýaşamagyňyzy goldamak üçin niýetlenendir, ähli kämilleşdirilen aýratynlyklar ajaýyp sürüjiligiňize göz ýetirýär, syýahat golf arabalaryny sazlamak isleseňiz, size OEM we ODM dizaýnyny edip bilerdik, şonuň üçin sekiz sany standart reňk bar saýlamak.

gyzykly golf arabalary

Aýratynlyklary

Islege görä iki görnüşli güýçli batareýa.

Ajaýyp depä çykmak we awtoulag duralgasy.

Çalt we täsirli batareýa zarýady köp wagt sarp edýär.

2 bölümli eplenýän öň aýna penjiresini çalt açyp ýa-da bukup bolýar.

Vokary öndürijilikli 48V hereketlendiriji bilen, ýokary göterilende durnukly we güýçli.

Arza

Golf meýdançalary, myhmanhanalar we kurortlar, mekdepler, gozgalmaýan emläk we jemgyýetler, howa menzilleri, willalar, demir ýol menzilleri we söwda kärhanalary we ş.m. üçin peýdaly golf arabasy.

Sorag-jogap

1. Cengo kompaniýasy golf arabasyny öndürijilermi?

Hawa, biz, Cengo Hytaýyň günorta-günbataryndaky golf arabasyny öndüriji we güýçli öndürijileriň biri, 15 ýyllyk taryhynda öňdebaryjy innowasiýa we dizaýn taryhyna eýedir, ilki golf awtoulaglaryna ünsi jemläp, soňra täjirçilik ulaglaryna we şahsy enjamlara ýaýrady. dünýä bazarynda transportdan peýdalanyň.

2. Göterilen peýdaly ýük awtoulagynyň nusgasyny alyp bilerinmi?

Synag üçin nusga gerek bolsa, ýük we nusga bahasy üçin töläň.MOQ-den has köp sargyt goýanyňyzdan soň, nusga bahasy size gaýtarylar.

3. Täze golf arabasynyň bahasy näçe?

Bahasy barada aýdylanda bolsa, mukdar sargyt islegiňize esaslanýar, habarlaşmak üçin maglumat iberiň we bahalary ýakyn wagtda size iberer.

4. Elektrik kömekçi arabasyny nädip ibermeli?

Adatça golf arabasyny deňiz ýükleri we howa ýükleri bilen tertipläň, goşmaça sorag, toparymyza goşulmak üçin gözleg iberiň.

5. Elektrik peýdaly arabanyň önümçilik sikli nähili?

Mysal barada aýdylanda we Cengo-da aksiýada satyljak golf arabalary bar bolsa, töleg tölenenden 7 gün soň.

Köpçülikleýin önümçilik barada aýdylanda bolsa, sargyt tölegini alanyňyzdan 4 hepde soň.

KÖP MAGLUMAT

Täze “Cengo” awtoulagy barada has giňişleýin öwreniň.

GEL. .N

Soraglar bilen bize ýüz tutuň ýa-da şu gün Cengo awtoulagyny alyň.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Sitata alyň

  Önümiň görnüşi, mukdary, ulanylyşy we ş.m. ýaly talaplaryňyzy goýmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda habarlaşarys!

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Sitata alyň

  Önümiň görnüşi, mukdary, ulanylyşy we ş.m. ýaly talaplaryňyzy goýmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda habarlaşarys!

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň