• img Aw ulaglary
 • img Şahsy ulag
 • img Specialörite neşirler
 • img Köçe kanuny
 • img UTV
 • img Ulag seriýasy
 • img Ulag B seriýasy
 • img Gezelenç awtobusy
 • img Omörite kömek
 • img UTV
 • img Golf

NL-U106 / 8 6/8 ýolagçy Elektrik gezelenç awtobusy

Goşmaça litiý Ion batareýasy bilen 6/8 ýolagçy

img

6/8

Oturgyçlar

img

18,6 km

Tizlik

img

80-100 km

Baha bermek ukyby

img

6.67 sag

At güýji

KOREBIR ADAMLAR, KOREBIR rahatlyk

• Goşmaça batareýa ulgamynyň iki toplumy

• Makferson garaşsyz asma

• Streokary güýçli uglerod polat integral çarçuwasy bilen

• Täze elektrik almagyň OEM we ODM sargytlaryny öndürmegi kabul ediň

• Öň we yzky baraban tigir tormozy bilen gidrawlik goşa turba tormozy

Haçan we nirede ýörite elektrik arabalary gerek bolsa, hoş geldiňizderňew ibertoparymyza goşulmak üçin ýa-daulaglarymyz hakda has giňişleýin öwreniň.

MOQ: 2+

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Kuwwat

 

ELEKTRIK

HP ELEKTRIK

Motor / motor

5KW (AC) KDS hereketlendirijisi 5KW (AC) KDS hereketlendirijisi

At güýji

6.67 sag 6.67 sag

Batareýalar

Sekiz, 6V / 200AH 48V 150AH Lityum-Ion (1)

Zarýad beriji

48V / 25A 48V / 25A

Maks.Tizlik

18,6 km (30kh) 18,6 km (30kh)

Rul we asma

Rul

Dişli teker dolandyryş ulgamy ugry ýeňil öwürmek üçin arassalanyşy awtomatiki sazlamak funksiýasyna eýedir

Öňdäki asma

Makferson garaşsyz asma

Yzky asma

Köp plastinka pru springina arka asma, silindr gidrawlik amortizator

Tormoz

Tormoz

Gidrawlik goşa turba tormozy, öň we yzky baraban tigir tormozy

Park tormozy

Mehaniki

Beden we tekerler

Beden we gutar

Güýçli uglerod polat kebşirlenen polat çarçuwa we metal möhürleme

Şinalar

165 / 70R13

L * W * H.

152.1 * 59.5 * 80.8in (3860 * 1510 * 2050mm)

Tigir bazasy

76.0in (1930mm)

Ounder arassalamak

4.1in (105mm)

Öňdäki we yzky

Öň 52,8in (1340mm);Yzky 51.65in (1310mm)

Ulagyň umumy agramy

2266 litr (1030kg) bat batareýalary goşmak bilen)

1826 litr (830kg) bat batareýasyz)

Çarçuwanyň görnüşi

Strengthokary güýçli uglerod polat integral çarçuwasy

Giriş

GOWY INDEPEND GÖRNÜŞ

“Cengo” arassa elektrik ulagy “MakFerson” garaşsyz asma bilen ýasalýar, bu aýratynlyk ýol ulaglarynda giňden ulanylýar, çydamly we güýçli ýol uýgunlaşmagy sebäpli, oňat rahatlyk, duýgurlyk we aňsatlyk bilen işlemek üçin gowy gezelenç tejribäňiz bolar.

11 oturgyçly awtoulag
https://www.cengocar.com/tourist-sightseeing-bus-11-passenger-with-high-configuration-7-5kw-product/

I HIGH GOWY GÖRNÜŞ AC MOTORY

Milli standart täze energiýa AC 48V5KW hereketlendirijisiniň bir görnüşi hökmünde, Cengo adaty elektrik arabalary, ýokary netijelilik, güýçli dyrmaşma güýji sebäpli müşderilere tehniki hyzmatyň çykdajylaryny tygşytlamaga kömek edýär.

I HIGH GYSGAÇA LITIUM ION

Her zarýadda 105-150 amp sagat bilen öwünmek bilen, 48 wolt litiý batareýa has köp wagt sarp etmegi we araba elektrikleri üçin ýeterlik at güýjüni hödürlemegi wada berýär.Lityum batareýasynyň beýleki görnüşlerine garanyňda has uzak ömri, has ýokary howpsuzlyk derejesini we has ýokary güýji hödürläň.

litiý golf arabasynyň batareýalary
elektrik arabasy

AWTOMOBIL GURAMA PANELI

Awtoulag galyplaýyş gurallary paneliniň ýöriteleşdirilen ulaglary hökmünde elektrik syýahat awtoulagy nepis ýasalan, ekologiýa taýdan arassa we amatly, täze we owadan görünýär, adam maşynlarynyň işleýşini amatly we rahat duýarsyňyz.

Cengo hünärmen elektrik enjamlary öndürijileridir, şonuň üçin “Cengo” syýahat awtoulag awtoulaglarynyň ähli aýratynlyklary, münmek wagtynda ajaýyp pursatdan lezzet alýar, OEM we ODM dizaýnyny etmek isleseňiz, salgylanmak üçin adaty reňklerimiz bar, goşulmak üçin gözleg iberiň toparymyz ýa-da ulaglarymyz hakda has giňişleýin öwreniň.

ýol ulagy

Aýratynlyklary

Performanceokary öndürijilikli 48V Lityum Ion batareýa toplumy.

Standart Adaty arabalary reňkläň we kabul ediň.

Rokary derejeli awtoulag oturgyjy owadan we amatly dizaýn edildi.

Bütin bedeniňiz gülgüne + aýna süýümli berkidilen plastmassadan.

Has köp funksiýa saýlamalary: DVD, ýokary ekranly doly ekranly LCD gurallary, ammar gutusy.

Arza

Golfçy we kurs, kurortlar, willalar, bag myhmanhanalary, syýahatçylyk ýerleri üçin gurlan syýahat peýdaly awtoulag.

Sorag-jogap

1. Pes tizlikli ulag öndürijilerini görmek dogrymy?

Hawa, gowy, Cengo-nyň Hytaýda satuw ofisi we fabrigi bar, hoş geldiňiz we onlaýn wideo konferensiýa ýygnagyny hödürläp bileris, haýsydyr bir wagtda biziň bilen habarlaşyň we toparymyza goşulyň.

2. Elektrik arabasynyň bahasy näçe?

Cengo araba elektrikleriniň dürli modelleri bar we konfigurasiýa zerurlygyňyza esaslanýar, bize ýüz tutuň we has köp zat üçin toparymyza goşulyň.

3. Elektrikli ulag arabasynyň OEM zakazyny edýärsiňizmi?

Hawa, her dürli OEM we ODM sargytlaryny, asyl faýly PDF-de ibermeli logotipiňizi öndürip bileris.Dizaýn etmek üçin ussat sungat inerenerimiz bar we taýýar dizaýny size ibereris we tassyklarys.

4. Golf arabalarynyň we peýdaly ulaglaryň esasy wagty näçe?

Mysal üçin we ätiýaçda saklamak üçin tölegi alanyndan 5-7 gün geçýär.

Köpçülikleýin önümçilik üçin 30% goýum tölegini alandan 15-30 gün geçýär.

5. lsv ulagy satyn almak isleýäris, töleg usuly näme?

Cengo T / T, LC, söwda ätiýaçlandyryşyny ileri tutýar.Başga soragyňyz bar bolsa, maglumatyňyzy onlaýn goýuň, ýakyn wagtda habarlaşarys.

KÖP MAGLUMAT

Täze “Cengo” awtoulagy barada has giňişleýin öwreniň.

GEL. .N

Soraglar bilen bize ýüz tutuň ýa-da şu gün Cengo awtoulagyny alyň.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Sitata alyň

  Önümiň görnüşi, mukdary, ulanylyşy we ş.m. ýaly talaplaryňyzy goýmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda habarlaşarys!

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Sitata alyň

  Önümiň görnüşi, mukdary, ulanylyşy we ş.m. ýaly talaplaryňyzy goýmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda habarlaşarys!

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň