• img Aw ulaglary
 • img Şahsy ulag
 • img Specialörite neşirler
 • img Köçe kanuny
 • img UTV
 • img Ulag seriýasy
 • img Ulag B seriýasy
 • img Gezelenç awtobusy
 • img Omörite kömek
 • img UTV
 • img Golf

NL-UA8 Turf peýdaly ulaglar

2 orunlyk we ýük çelegi bolan elektrik fermasy peýdaly ulag

img

2

Oturgyçlar

img

18,6 km

Tizlik

img

770 litr

Baha bermek ukyby

img

5.44 sag

At güýji

BU ÜPJÜNÇILIK, BU DURMUŞ

• Güýçli 4KW AC motor

• Alýumin ýük çelegi

• Goşmaça konfigurasiýa toplumy

• Goşmaça güýç alýuminiý integral çarçuwasy

• Utility Pickup Truck-iň OEM we ODM sargytlaryny kabul ediň

Elektrik hojalygynyň peýdaly ulagy haçan we nirede gerek bolsa, hoş geldiňizderňew ibertoparymyza goşulmak üçin ýa-daulaglarymyz hakda has giňişleýin öwreniň.

MOQ: 2+

Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Kuwwat

 

ELEKTRIK

HP ELEKTRIK

Motor / motor

4KW (AC) hereketlendiriji 4KW (AC) hereketlendiriji

At güýji

5.44 sag 5.44 sag

Batareýalar

Alty, 8V150AH batareýa Alty, 8V150AH batareýa

Zarýad beriji

48V / 25A 48VDC / 25A

Dolandyryjy

48V, AC gözegçilik ediji 48V, Toyota / Crutis AC dolandyryjysy

Maks.Tizlik

18,6 km (30kh) 18,6 km (30kh)

Rul we asma

Rul

Iki taraplaýyn çykyş raf we gysgyçly rul, öz-özüni sazlamak

Işi togtatmak

Öň tarapy: Makferson garaşsyz asma;

Yzky: ýaprak çeşmesi we gidrawliki amortizator ;

Tormoz

Tormoz

Yzky tigirli tormoz

Park tormozy

Elektrik duralgasy

Beden we tekerler

Beden we gutar

Öň we yzky: PP galyplary

Şinalar

205 / 65-10 (Şinanyň diametri 20.1in) (520mm)

L * W * H.

124.9 * 48.1 * 74.8in (3170 * 1220 * 1900mm)

Boxük gutusynyň ululygy

57.3 * 47.3 * 15.4in (1455 * 1200 * 390mm)

Tigir bazasy

95.5in (2425mm)

Ounder arassalamak

5.9in (150mm)

Öňdäki we yzky

Öň tarapy 35.6in (870mm)

Yzky 39.4in (985mm)

Ulagyň umumy agramy

1408 litr (640kg) bat batareýalary goşmak bilen)

968 litr (440kg) bat batareýasyz)

Çarçuwanyň görnüşi

Strengthokary güýçli uglerod polat integral çarçuwasy Strengthokary kuwwatly Alýumin integral çarçuwasy

Giriş

kaşaň golf arabalary

IKINJI ÇARÇY

“Cengo” golf arabalarynyň golf araba çarçuwasynyň goşmaça ýokary neşiri, alýumin garyndysynyň ýokary senagat standartyny almagy sebäpli güýçli alýumin garyndysy bilen öndürilýär we polat çarçuwadan has ýeňil, beýlekisi ýokary güýçli uglerod polat integral çarçuwasy, bu iki toplum amatly sürmek üçin konfigurasiýalar goldaýar we özüňiz saýlap bilersiňiz.

INTEGRAL HAKYKY AXLE

Cengo peýdaly golf arabasynda ulanylýan Integral yzky okuň tutuş ulgamy, bahar, silindr gidrawliki amortizasiýasy we ýönekeý we ýeňil gurluşy bolan garaşsyz asma bilen, sürmek rahatlygy döredip bilersiňiz.

ýörite golf arabasy satyjylary
iň oňat golf arabalary

KDS 5KW AC MOTOR

KDS motor ulgamy, KDS-iň halkara öňdebaryjy tehnologiýasy we ajaýyp hil gözegçiligi bilen has uzak hyzmat ediş möhletini goldaýar, Cengo KDS 5KW AC motor ulgamyny ulanýar, sebäbi ajaýyp hereketlendirijiniň hili diňe bir awtoulag seriýasynyň öndürijiligini has durnuklaşdyrman, eýsem hyzmat möhletini hem uzaldýar. elektrik altyn arabasy.

MÖHÜM KARGO BOX

Cengo elektrik hyzmat awtoulagy üçin polat ýük gutusy we plastmassa ýük gutusy, müşderiniň islegi üçin bu iki görnüşli ýük gutusy, ýokary güýçli we ýokary könelişme garşylygy, poslama garşy we ýeňil agramly dürli görnüşli ýük gutusy bar.

gara golf

“Cengo” elektrik peýdaly arabalar size has uly we ekerançylykda ýaşamaga kömek edýär, ähli aýratynlyklar münmek üçin ajaýyp tejribeden lezzet alýandygyňyzy anyklaýar, zerur bolsa OEM we ODM sargyt dizaýnyny hem edýäris, şonuň üçin toparymyza goşulyň we saýlamagyňyz üçin sekiz sany standart reňk bar .

gyzykly golf arabalary

Aýratynlyklary

Gurşun kislotasy batareýasy we litiý batareýasy islege görä.

Çalt we täsirli batareýa zarýady köp wagt sarp edýär.

2 bölümli eplenýän öň aýna penjiresi çalt açyldy ýa-da bukuldy.

48V KDS Motor bilen, ýokary göterilende durnukly we güýçli.

Aýrylyp bilinýän komponentli awtoulag korpusy, tehniki hyzmat we abatlaýyş çykdajylaryny tygşytlaýar.

Arza

Golf meýdançasy, myhmanhana we şypahana, mekdep, gozgalmaýan emläk we jemgyýetler, howa menzili, villa, demir ýol menzili we täjirçilik edara we ş.m. üçin gurlan elektrik fermasy peýdaly ulag.

Sorag-jogap

1. Golf arabasyny öndürijilermi?

Cengo, Hytaýyň günorta-günbatarynda elektrik ulaglaryny öndüriji, 15 ýyllyk taryhynda öňdebaryjy innowasiýa we dizaýn taryhyna eýedir, ilki golf awtoulaglaryna ünsi jemläp, soňra täjirçilik peýdaly ulaglara we dünýä bazarynda şahsy ulaglara ýaýrady.

2. Satuw üçin ýörite golf arabalarynyň bahasy näçe?

Satuw üçin ýörite golf arabalarynyň bahasy barada aýdylanda bolsa, ol OEM islegiňize esaslanýar we çykdajylaryny barlar, maglumatlaryňyzy iberer we has ýakyn wagtda habarlaşarys.

3. Neanymdaky Cengo golf arabalary bilen habarlaşyp bolarmy?Golf araba satyjylaryňyz bolup bilerismi?

Maglumatlaryňyzy bize iberiň we ajaýyp golf arabalarynyň Cengo satyjylaryndan soraňmarketerli bazarda, golf araba satyjylarymyz bolmak, Hyzmat sahypasyndaky Cengo Hyzmatdaşlyk Syýasatyny barlamak ýa-da aragatnaşykdan çykmak isleýändigiňize begenýärin, ýakyn wagtda sizi taparys.

4.Satyljak täze golf arabalarynyň önümçilik sikli nähili?

Nusga barada aýdylanda bolsa, nusga tölegini alandan 7 gün soň.

Köpçülikleýin önümçilik barada aýdylanda bolsa, sargyt tölegini alandan 4 hepde soň.

5. Peýdaly golf arabasynyň modeli barada aýdylanda, haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?

Cengo T / T, LC, söwda ätiýaçlandyryşy we ş.m. kabul edýär. Başga haýyşyňyz bar bolsa bize habar beriň, ýakyn wagtda habarlaşarys.

KÖP MAGLUMAT

Täze “Cengo” awtoulagy barada has giňişleýin öwreniň.

GEL. .N

Soraglar bilen bize ýüz tutuň ýa-da şu gün Cengo awtoulagyny alyň.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Sitata alyň

  Önümiň görnüşi, mukdary, ulanylyşy we ş.m. ýaly talaplaryňyzy goýmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda habarlaşarys!

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Sitata alyň

  Önümiň görnüşi, mukdary, ulanylyşy we ş.m. ýaly talaplaryňyzy goýmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda habarlaşarys!

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň