• img Aw ulaglary
 • img Şahsy ulag
 • img Specialörite neşirler
 • img Köçe kanuny
 • img UTV
 • img Ulag seriýasy
 • img Ulag B seriýasy
 • img Gezelenç awtobusy
 • img Omörite kömek
 • img UTV
 • img Golf

NL-WB2 2 engerolagçy golf awtoulagy

“Golf Cart 2” täze dizaýnly 48v 5kw

img

2

Oturgyçlar

img

15mph

Tizlik

img

20%

Baha bermek ukyby

img

6.67 sag

At güýji

BAŞGA OUER ÜÇIN hemişe taýyn

• 5KW AC hereketlendirijisi bolan Cengo golf arabasy

• “Premium Brown” ýokary derejeli oturgyçlar

• 10 ”Polat guşakly radiallar we ýörite alýumin tigirler

• Öňki disk we yzky deprekli 4 tigirli gidrawlik tormozlar

• Golf arabanyňyzyň dürli konfigurasiýasyny özleşdirmegi kabul ediň

Golf meýdançasynda haçan we nirede golf arabasy gerek bolsa, hoş geldiňizderňew ibertoparymyza goşulmak üçin ýa-daulaglarymyz hakda has giňişleýin öwreniň.

 

MOQ: 2+

Önümiň jikme-jigi

.Üklemeler

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Kuwwat

 

ELEKTRIK

HP ELEKTRIK

Motor / motor

5KW (AC) KDS hereketlendirijisi 5KW (AC) KDS hereketlendirijisi

At güýji

6.67 sag 6.67 sag

Batareýalar

Alty, 8V145AH çuň aýlaw Troýan batareýasy T875, Alty, 8V145AH

Zarýad beriji

48V / 25A 48VDC / 25A

Maks.Tizlik

15.5mph (25khp) 15.5mph (25khp)

Rul we asma

Rul

Iki taraplaýyn raf we gysgyç dolandyryş ulgamy

Öňdäki asma

Goşa-Arm garaşsyz asma + asma bahar

Tormoz

Tormoz

Goşa-Cdört tigirli gidrawliki öň disk yzky baraban tormozy

Park tormozy

Elektromagnit duralgasy

Beden we tekerler

Beden we gutar

Öň tarapy&Yzky: Boýagly sanjym galyplary

Şinalar

205 / 50-10 (Şinanyň diametri 18.1in) (460mm)

L * W * H.

92,6 * 47.3 * 68.9in (2350 * 1200 * 1750mm)

Tigir bazasy

65.8in (1670mm)

Ounder arassalamak

4.7in (120mm)

Öňdäki we yzky

Öň 34.7in (880mm)

Yzky 39.0in (990mm)

Ulagyň umumy agramy

990 litr (450 kg)batareýalaryny goşmak bilen

550 litr (250 kg) (batareýasyz)

Çarçuwanyň görnüşi

Strengthokary güýçli uglerod polat integral çarçuwasy

Giriş

ÜPJÜNÇILIGINI ÇYKY ..

Cengogolf arabasyCengo-nyň täze dizaýny, subut edilen in engineeringenerçilik, önümçilikde öňdebaryjy çydamlylyk we ygtybarly rahatlyk bilen gurlan ajaýyp golf tejribesini beriňgolf arabasyhas kaşaň we öňküsinden has gymmatly hödürleýän goýy täze reňkler we täze beden bezegi.

img (1)
img (4)

DAZZLING ALUMINIM HUB

Täze dizaýn, turbasyz çyzykly uly Alýuminiý garyndy merkezi bilengolf arabasywepeýdalytekerler ýüküni ýarmarka könelmezden göterýär we asfalt ýollarda rahat gezýär, iň amatly we kaşaň gezelenç ederelektrik golf arabasy, her gezek.

TERJIME EDIP BOLMAK

Senagatda öňdebaryjygolf arabasy 48V 5KW täze dizaýnly 2 ýolagçybazardaky iň giň oturgyçlary, iň uly iş meýdany we ajaýyp görnüşleri öz içine alýan aýratynlyklar we bu ýeterlik däl ýaly, oýnaýjyňyzyň rahatlygy we amatlylygy üçin ýörite döredilen täze aýratynlyklary we enjamlary gurduk - aslynda oýunçylaryňyzdan soň tapawudyny başdan geçiriň, bu bolmasa oýnamak islemezlertäze golf arabalary.

img (5)
img (6)

STYLISH HEADLIGTS

As golf awtoulag öndürijileri, Cengoajaýyp golfarabalar yşyklaryň suwa çydamly dizaýnynda ulanylýan awtoulag standartlaryny ulanýarlar.Özüne çekiji çyralaryň görnüşi, ýeterlik ýagtylyk, yşyklandyryjy aralyk we energiýa tygşytlamak üçin LED sowuk yşyklandyryşdan peýdalanýar.

Cengo şahsygolf arabasyhas uly ýaşamaga kömek etmek üçin döredildi.Iki ýa-da dört ýolagçy warianty, kämilleşdirilen özbaşdak asma, giň dolandyryş paneli we elektrik energiýasy bilen işleýän ulaglarda awtomatiki duralga tormozy ýaly kämilleşdirilen aýratynlyklar bilen.Mundan başga-da, diapazony gowulandyrmak, ammar ýerini goşmak we özüňizi hasam sazlamak üçin Lityum-Ion batareýa paketlerimiz bilen başdan geçirmeleriňizgolf arabasyzerurlyklaryňyza baglylykda aşakdaky reňklerlomaý golf arabalaryöz islegiňiz üçin.

img (7)

Aýratynlyklary

Stiliň we ýerine ýetirişiň utgaşmasy.

Smoothumşak, sessiz we bökdençsiz sürmek dolandyryşy.

Nol tizlige çenli täzelenýän tormoz.

Ajaýyp depä çykmak we awtoulag duralgasy.

Çalt we täsirli batareýa zarýady köp wagt sarp edýär.

Arza

Golf golf we meýdança üçin gurlan golf arabasy

Sorag-jogap

1. Näme?satylýan elektrik golf arabalarynyň golf arabasynyň bahasy?

Biziň bahalarymyzgolf arabasyislegiňize we mukdaryňyza bagly, habarlaşmagyňyzy şu ýere goýuň we ýakyn wagtda size täzelenen baha sanawyny ibereris.

2. Iň az sargyt mukdary barmy?

Hawa, MOQ bolmagy üçin ähli halkara sargytlary talap edýäris.Satmak isleýän bolsaňyz, ýöne has az mukdarda, ýerli distribýutorymyza maslahat berýäris.

3. Golf arabalaryňyzy ýanymda nädip tapyp bilerin?Golf arabasyny paýlaýjy bolmaga rugsat berip bilersiňizmi?

Marketerli bazarda iň oňat golf arabasynyň Cengo paýlaýjysyny tapyp bilersiňiz, biziň paýlaýjymyz bolmagyňyzy mähirli garşylaýarys, Hyzmat sahypasyndaky Cengo Hyzmatdaşlyk Syýasatyny barlaň we aragatnaşykyňyzy şu ýerde goýuň, ýakyn wagtda habarlaşarys.

4. Golf arabasynyň ortaça gurşun wagty näçe?

Mysal üçin we Cengo aksiýada satyljak golf arabalary bar bolsa, töleg tölenenden 7 gün soň.

Köpçülikleýin önümçilik üçin, goýum tölegini alandan soň esasy wagt 4weeks.

5. Haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?

“Cengo” golf arabasynyň töleg möhleti öňünden 30% goýum, iberilmezden 70% balans.Başga haýyşyňyz bar bolsa, aragatnaşykyňyzy şu ýerde goýuň, ýakyn wagtda habarlaşarys.

KÖP MAGLUMAT

Täze “Cengo” awtoulagy barada has giňişleýin öwreniň.

GEL. .N

Soraglar bilen bize ýüz tutuň ýa-da şu gün Cengo awtoulagyny alyň.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Elektrik golf arabasy seriýasy-CENGO araba

  Sitata alyň

  Önümiň görnüşi, mukdary, ulanylyşy we ş.m. ýaly talaplaryňyzy goýmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda habarlaşarys!

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Sitata alyň

  Önümiň görnüşi, mukdary, ulanylyşy we ş.m. ýaly talaplaryňyzy goýmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda habarlaşarys!

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň