• img Aw ulaglary
  • img Şahsy ulag
  • img Specialörite neşirler
  • img Köçe kanuny
  • img UTV
  • img Ulag seriýasy
  • img Ulag B seriýasy
  • img Gezelenç awtobusy
  • img Omörite kömek
  • img UTV
  • img Golf
golf arabasy
göçürip al

CENGO-a goşulyň

PEENDALARY ÜÇIN

Distribýutor kanuny taýdan hasaba alnan kompaniýa ýa-da kompaniýanyň kanuny adamy.

Distribýutor CENGO-nyň umumy iş pelsepesi bilen ylalaşýar we CENGO-nyň iş düzgünlerini berjaý etmäge taýýardyr.

Distribýutoryň elektrik ulaglary pudagynda tejribesi bar ýa-da golf awtoulaglarynda, täjirçilik peýdaly ulaglarda we şahsy ulanylýan transport pudagynda iş çeşmeleri bar.

Iň ýokary hil

CENGO-nyň golf awtoulaglary, täjirçilik peýdaly ulaglar we şahsy ulaglar, dünýä bazarynda çydamlylygy, tehniki hyzmaty aňsatlygy we rahatlygy bilen meşhurdyr.Köp OEM we ODM taslamalaryny ýerine ýetirdik, aýratyn, poslamaýan, alýumin çarçuwaly polat çarçuwalary bolan aýratynlyklar we pudagyň iň ösen, kuwwatly we energiýa tygşytlaýan elektrik ulag ulgamy gaýtadan satuw bahasyny ýokarlandyrmaga kömek edip biler.

Çeýe marketing strategiýasy

“Cengo” çeýe marketing strategiýasy, ýerli bazarlary we müşderileri gowy bilýän dürli ýerli distribýutor üçin amatly, soň çeýe distribýutor modellerimiz siziň gyzyklanmalaryňyzy, ýerleşýän ýeriňizi we mümkinçilikleriňizi üpjün edýär.Şertnamalar täjirçilik we sarp ediş kategoriýalaryna bölünýär, soňra peýdaly ulaglar, şahsy ulaglar we pes tizlikli ulaglar bilen bölünýär.

, A-da diňe hyzmat hödürläp bilersiňizişewürlik modeliňizi modelleşdiriň ýa-da saýlaň, müşderiniň islegine we geografiki sebtine esaslanýan bir topar iş modelini saýlaň.

Hyzmatdaşlyk goldaw gullugy

Hyzmat we satuw okuwy

CENGOKompaniýanyň satuw müdiri, tehniki direktory we taslama ýolbaşçysy tarapyndan leksiýa ediljek tutuş tor marketingi, önümleriň satuwy we tehniki başarnyklary ýaly her satuw ýylynda okuw hyzmatdaşlygyny onlaýn kurslary gurnaýar.Her sebit paýlaýjy, hakyky zerurlyklaryna görä okuw işgärlerini saýlap biler.

Güýçli tehniki goldaw

CENGOBilelikdäki satuwda distribýutora kömek edip biljek we islendik wagt satuw tehniki inersenerlerinden kömek sorap biljek hünärmen satuw tehniki inersenerler topary bar.Möhüm taslamalar üçin sebitde hyzmatdaşlyk etmek üçin satuw tehniki inersenerlerini hem iberip bileris.

Hyzmatdaşlyk mahabaty we satuw mahabaty

CENGOtäjirçiligi giňeltmek döwründe täze goşulan paýlaýjyny mahabat goldawy bilen üpjün eder, satuwy çalt açmaga we işiňizi ösdürmäge kömek etmek üçin bäsdeşlige ukyply distribýutor önümleriniň bahalaryny we çalt hyzmatyny üpjün eder.

Müşderi hyzmady

CENGOtäze müşderi gözleginden geçer we taslama maglumatlary yzarlamak üçin sebit paýlaýjysyna, satuw mukdary distribýutora degişlidir.

Taslamanyň esasy goldawy

CENGOIşewür gepleşiklerden, meýilnamany öndürmekden, tender önümçiliginden, söwda we sebitleýin distribýutora şertnama gol çekmeginden doly goldaw berer, işiňizi ösdürmäge kömek edip biljek bilimli we goldaw berýän sebit dolandyryjylary.

Has köp

Nädip edip boljakdygyny öwreniňtoparymyza goşulyň, ýa-daulaglarymyz hakda has giňişleýin öwreniň.

KÖP MAGLUMAT

Täze “Cengo” awtoulagy barada has giňişleýin öwreniň.

GEL. .N

Soraglar bilen bize ýüz tutuň ýa-da şu gün Cengo awtoulagyny alyň.

Sitata alyň

Önümiň görnüşi, mukdary, ulanylyşy we ş.m. ýaly talaplaryňyzy goýmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda habarlaşarys!

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Sitata alyň

Önümiň görnüşi, mukdary, ulanylyşy we ş.m. ýaly talaplaryňyzy goýmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda habarlaşarys!

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň