• img Aw ulaglary
 • img Şahsy ulag
 • img Specialörite neşirler
 • img Köçe kanuny
 • img UTV
 • img Ulag seriýasy
 • img Ulag B seriýasy
 • img Gezelenç awtobusy
 • img Omörite kömek
 • img UTV
 • img Golf

NL-WB4 + 2.G 6 ýolagçy aw ulaglary göterildi

48V5KW AC motorly we aw ulagly 6 orunlyk golf awtoulagy

img

6

Oturgyçlar

img

15.5mph

Tizlik

img

20%

Baha bermek ukyby

img

6.67 sag

At güýji

BU ÜPJÜNÇILIK, BU DURMUŞ

• Güýçli güýç bamperi

• 48V islege bagly Crutis AC dolandyryjy

• Iki konfigurasiýa toplumy islege bagly

• Streokary güýçli uglerod polat integral çarçuwasy

• 6 orunlyk golf arabasynyň OEM we ODM zakazyny kabul ediň

Golf arabasyny haçan we nirede satyn almak isleseňiz, hoş geldiňizderňew ibertoparymyza goşulmak üçin ýa-daulaglarymyz hakda has giňişleýin öwreniň.

MOQ: 2+

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Kuwwat

 

ELEKTRIK

HP ELEKTRIK

Motor / motor

5KW (AC) KDS hereketlendirijisi 5KW (AC) KDS hereketlendirijisi

At güýji

6.67 sag 6.67 sag

Batareýalar

Alty, 8V145AH 48V 150AH Lityum-Ion (1)

Zarýad beriji

48V / 25A 48V / 25A

Maks.Tizlik

15.5mph (25khp) 15.5mph (25khp)

Rul we asma

Rul

Iki taraplaýyn çykyş raf we gysgyçly rul, öz-özüni sazlamak

Işi togtatmak

Öň tarapy: Makferson garaşsyz asma;

Yzky: ýaprak çeşmesi we gidrawliki amortizator ;

Tormoz

Tormoz

Yzky tigirli tormoz

Park tormozy

Elektrik duralgasy

Beden we tekerler

Beden we gutar

Öň we yzky: PP galyplary

Şinalar

205 / 50-10 (Şinanyň diametri 18.1in) (460mm)

L * W * H.

145.0 * 53.2 * 82,7in (3680 * 1350 * 2100mm)

Tigir bazasy

95.3in (2420mm)

Ounder arassalamak

7.9in (200mm)

Öňdäki we yzky

Öň tarapy 34,7in (880mm);Yzky 39.0in (990mm)

Ulagyň umumy agramy

1276 litr (580kg) bat batareýalary goşmak bilen)

616 litr (280kg) (batareýasyz)

Çarçuwanyň görnüşi

Strengthokary güýçli uglerod polat integral çarçuwasy

Giriş

golf arabalary satylýar

Ö FRÜNI ALMAK ÜÇIN IŞLER

Cengo elektrik aw arabasy, golf arabalary üçin möhüm bölek bolan MakFerson garaşsyz asma ulgamy bilen gurlupdyr, ýol ulaglarynda giňden ulanylýan ckds golf arabalarynyň çyzgysyny görüp bilersiňiz, şeýle hem Cengo elektrik enjamlarymyz bu ulgamy ulanýar, hökman göz ýetiriň çydamly we güýçli ýol uýgunlaşmasy bar.

GEÇIRILEN GÖRNÜŞ

Bu pudakda iň oňat peýdaly golf arabasy hökmünde, Cengo, basyşdan ýasalan alýumin dişli guty jaýyny birleşdirýän we berk möhürlenen Integral yzky oky ulanýar, kuwwat mesh arkaly geçirilýär we diş dişli dişli çekilýär, şonuň üçin süreniňizde we durnukly emele geleniňizde çykyş momenti, pes ses we has gowy öndürijilik.

elektrik golf arabasy
4 orunlyk golf arabalary satylýar

SURATLAR BOLAN

Golf peýdaly ulaglaryň “Cengo” gözegçilik ediji ulgamy siziň üçin iki warianty bar, ýokary konfigurasiýalardan biri “Curtis” kontrolleýjisidir, ol esasan bazarda garşylanýar, zarýad beriş goragy we tormozyň täzelenmegi sebäpli ulgam size has ýokary howpsuzlygy üpjün edýär.

SUW GÖRNÜŞI

“Cengo” adaty 6 ýolagçy golf arabasy suw geçirmeýän sim simleri IP67 we AMP birikdirijilerini üpjün edýär, bu ähli elektron bölekleriniň suwdan we ýagyşly howadan öňüni alyp bilýär, gysga utgaşmany almak aňsat däl, tehniki hyzmat çykdajylaryny tygşytlaýar.

iň gowy şahsy golf arabalary

Cengo 6 orunlyk golf arabasy hem adaty, hem moda, hyjuwdan we mylaýymlykdan doly, elektrik golf arabasynyň jikme-jiklikleri hem gaty oýlanyşykly, oýunçylara iň uly üns berýär.Featureshli aýratynlyklar, ulag süreniňizde ajaýyp wagtdan lezzet almagyňyzy goldaýar, aşakdakylar salgylanma üçin sekiz adaty reňkdir.

gyzykly golf arabalary

Aýratynlyklary

Stiliň we ýerine ýetirişiň utgaşmasy.

Has gowy işlemek we howpsuzlyk sürüjisi tejribesi.

Çalt we täsirli batareýa zarýady köp wagt sarp edýär.

2 bölümli eplenýän öň aýna penjiresi çalt açyldy ýa-da bukuldy.

48V KDS Motor bilen, ýokary göterilende durnukly we güýçli.

Arza

Golf meýdançasy, myhmanhanalar we kurortlar, mekdep, gozgalmaýan emläk we jemgyýetler, howa menzili, willalar, demir ýol menzilleri we söwda kärhanalary we ş.m. üçin gurlan 6 orunlyk golf arabasy.

Sorag-jogap

1. Cengo täze elektrik golf arabalar zawodyny görüp bilerismi?

Hawa, “Cengo” golf arabasy kompaniýalarymyza onlaýn baryp görmäge gelip bilersiňiz, şeýle hem onlaýn konferensiýa ýygnagyny hödürleýäris, islän wagtyňyz toparymyza goşulyň.

2. 6 adamlyk golf arabasynyň iberiş usuly näme?

Deňiz ýükleri, zerurlygyňyza baglylykda howa ýükleri, toparymyza goşulmak üçin has köp maglumat iberiň.

3. Neanymdaky Cengo golf arabalaryny satyn alyp bolarmy?

Hawa, maglumatlaryňyzy we pikirleriňizi ýerli bazardaky golf araba satyjylarymyza iberiň, ýakynda taparys.

4. Täze golf arabalarynyň satyljak wagty nähili?

Mysal üçin töleg alanyndan 7 gün soň.

Köpçülikleýin sargyt üçin goýum tölegini alanyndan 4 hepde soň.

5. Satuwda 6 orunlyk golf arabasy barada aýdylanda bolsa, töleg usulyny kabul edýärsiňizmi?

Cengo golf buggy töleg möhleti T / T, LC, söwda ätiýaçlandyryşy we ş.m. ulanyň. Başga bir soragyňyz bar bolsa, maslahat bermegiňizi haýyş edýäris we ýakyn wagtda habarlaşarys.

KÖP MAGLUMAT

Täze “Cengo” awtoulagy barada has giňişleýin öwreniň.

GEL. .N

Soraglar bilen bize ýüz tutuň ýa-da şu gün Cengo awtoulagyny alyň.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Sitata alyň

  Önümiň görnüşi, mukdary, ulanylyşy we ş.m. ýaly talaplaryňyzy goýmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda habarlaşarys!

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Sitata alyň

  Önümiň görnüşi, mukdary, ulanylyşy we ş.m. ýaly talaplaryňyzy goýmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda habarlaşarys!

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň