• img Aw ulaglary
 • img Şahsy ulag
 • img Specialörite neşirler
 • img Köçe kanuny
 • img UTV
 • img Ulag seriýasy
 • img Ulag B seriýasy
 • img Gezelenç awtobusy
 • img Omörite kömek
 • img UTV
 • img Golf

NL-WB2 2 engerolagçy gatnawy

Güýçli bökmek we 5kw AC hereketlendirijisi bolan elektrik kömekçi arabasy 2 ýolagçy

img

2

Oturgyçlar

img

15mph

Tizlik

img

30%

Baha bermek ukyby

img

6.67 sag

At güýji

Sürüjiden lezzet alyň

• Güýçli 48V 5KW AC motor

• Goşmaça konfigurasiýanyň iki görnüşi

• Güýçli uglerod polat integral çarçuwasy bilen

• Elektrik enjamlary arabasynyň OEM we ODM sargytlaryny kabul ediň

Haçan we nirede iň gowy golf arabasy gerek bolsa, hoş geldiňizderňew ibertoparymyza goşulmak üçin ýa-daulaglarymyz hakda has giňişleýin öwreniň.

MOQ: 2+

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Kuwwat

 

ELEKTRIK

HP ELEKTRIK

Motor / motor

5KW (AC) KDS hereketlendirijisi 5KW (AC) KDS hereketlendirijisi

At güýji

6.67 sag 6.67 sag

Batareýalar

Alty, 8V145AH 48V 150AH Lityum-Ion (1)

Zarýad beriji

48V / 25A 48V / 25A

Maks.Tizlik

15.5mph (25khp) 15.5mph (25khp)

Rul we asma

Rul

Iki taraplaýyn raf we gysgyç dolandyryş ulgamy

Öňdäki asma

“Double-Arm” garaşsyz asma + asma pru springina

Tormoz

Tormoz

Iki aýlawly dört tigirli gidrawliki öň disk yzky baraban tormozy

Park tormozy

Elektromagnit duralgasy

Beden we tekerler

Beden we gutar

Öň we yzky: Boýalan sanjym galyplary

Şinalar

205 / 50-10 (Şinanyň diametri 18.1in) (460mm)

L * W * H.

92,6 * 53.2 * 76,8in (2350 * 1350 * 1950mm)

Tigir bazasy

65.8in (1670mm)

Ounder arassalamak

7.9in (200mm)

Öňdäki we yzky

Öň tarapy 34,7in (880mm);Yzky 39.0in (990mm)

Ulagyň umumy agramy

1034 litr (470kg) bat batareýalary goşmak bilen)

594 litr (270kg) (batareýasyz)

Çarçuwanyň görnüşi

Strengthokary güýçli uglerod polat integral çarçuwasy

Giriş

golf arabalary satylýar

Güýçli garaşsyzlyk goldawy

Aw üçin golf arabasy bolmak isleýän bolsaňyz, öňdäki asma MakFersonyň garaşsyz asma usuly siziň üçin iň oňat zat, ýol ulaglarynda giňden ulanylýan, çydamly we berk ýol uýgunlaşmasy bolan ckds golf arabalarynyň çyzgysy , size we maşgala agzalaryňyza ajaýyp sürüjilik tejribesini hödürläň.

INTEGRAL HAKYKY AXLE

Integral yzky ok, bahar, garaşsyz asma we silindrli gidrawliki amortizasiýa bilen, ýönekeý we ýeňil gurluşy sebäpli elektrik aw arabalarynda rahat sürmek duýgusyndan lezzet alyň.

elektrik golf arabasy
golf kartasy

KDS 5KW AC MOTOR

Meşhur KDS motor ulgamy hökmünde, Cengo aw elektrik arabasy, KDS-iň halkara öňdebaryjy tehnologiýasy we ajaýyp hil gözegçiligi bilen has uzak ömri goldaýar, ajaýyp hereketlendirijiniň hili sebäpli diňe bir awtoulag seriýalarynyň öndürijiligini has durnuklaşdyrman, eýsem hyzmaty hasam giňeldýär. golf arabasynyň ömri.

I HIGH GYSGAÇA LITIUM ION

Her zarýadda 105-150 amp sagat bilen buýsanýan goşmaça Lityum Ion batareýa ulgamy, beýleki elektrik aw golf arabalaryna garanyňda kursda has köp wagt sarp etmegi wada berip biler.

litiý golf arabasynyň batareýalary

“Cengo” iň gowy elektrik golf arabasy 2021 size has uly ýaşamaga kömek etmek üçin niýetlenendir, kaşaň golf arabalarynyň aýratynlyklary ulag süreniňizde ajaýyp syýahat etmegi goldaýar, eger golf arabalaryny sazlamak isleseňiz, islegiňizi biziň bilen paýlaşmak üçin hoş geldiňiz, sekiz standart salgylanma üçin reňkler.

gyzykly golf arabalary

Aýratynlyklary

Gurşun kislotasy batareýasy we litiý batareýasy islege görä.

Çalt we täsirli batareýa zarýady köp wagt sarp edýär.

48V KDS Motor bilen, ýokary göterilende durnukly we güýçli.

Aýrylyp bilinýän komponentli awtoulag korpusy, tehniki hyzmat we abatlaýyş çykdajylaryny tygşytlaýar.

Vokary öndürijilikli 48V hereketlendiriji bilen, ýokary göterilende durnukly we güýçli.

Arza

Golf meýdançalary, myhmanhanalar we kurortlar, mekdepler, gozgalmaýan emläk we jemgyýetler, howa menzilleri, willalar, demir ýol menzilleri we söwda kärhanalary we ş.m. üçin ýolagçy transporty.

Sorag-jogap

1. Golf arabasyny öndürijilermi?

Hawa, biz, Cengo Hytaýyň günorta-günbatarynda elektrik ulaglaryny öndüriji we 15+ ýyllyk öňdebaryjy innowasiýa we dizaýn taryhyna eýedir, ilki golf awtoulaglaryna ünsi jemläp, soňra täjirçilik peýdaly ulaglara we şahsy enjamlara ýaýrady. dünýä bazarynda transportdan peýdalanyň.

2. Täze golf arabasynyň bahasy näçe?

Cengo 48 wolt golf arabasynyň bahasy barada aýdylanda bolsa, sargyt mukdaryna esaslanýar, maglumatyňyzy iberiň we ýakyn wagtda habarlaşarys.

3. Neanymdaky “Cengo” golf arabasy kompaniýalary bilen nädip habarlaşmaly?

Golf arabasy bilen gyzyklanýandygyňyz üçin begenýäris, maglumatlary bize habar beriň we ýerli bazardaky iň oňat golf arabasy bolan Cengo satyjylarymyzdan siziň bilen habarlaşmagyny haýyş edýäris.

4. Elektrik peýdaly arabanyň iberiş usuly näme?

Islegiňiz boýunça deňiz ýüklerini, howa ýüklerini saýlap bilersiňiz, toparymyza goşulmak üçin has köp maglumat iberip bilersiňiz.

5. Elektrik peýdaly arabanyň esasy wagty näçe?

Mysal barada we Cengo aksiýada satyljak golf arabalary bar bolsa, tölegi alanyndan 7 gün soň.

Köpçülikleýin önümçilik barada aýdylanda, goýum tölegini alandan bir aý soň.

KÖP MAGLUMAT

Täze “Cengo” awtoulagy barada has giňişleýin öwreniň.

GEL. .N

Soraglar bilen bize ýüz tutuň ýa-da şu gün Cengo awtoulagyny alyň.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Sitata alyň

  Önümiň görnüşi, mukdary, ulanylyşy we ş.m. ýaly talaplaryňyzy goýmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda habarlaşarys!

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Sitata alyň

  Önümiň görnüşi, mukdary, ulanylyşy we ş.m. ýaly talaplaryňyzy goýmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda habarlaşarys!

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň