• img Aw ulaglary
  • img Şahsy ulag
  • img Specialörite neşirler
  • img Köçe kanuny
  • img UTV
  • img Ulag seriýasy
  • img Ulag B seriýasy
  • img Gezelenç awtobusy
  • img Omörite kömek
  • img UTV
  • img Golf

Şereket syýasaty

Teklip, dolandyryş düzgünleri we gaýtadan sargytlar

CENGO ("Satyjy") bilen ýerleşdirilen elektrik ulagy üçin islendik sargyt, nirede ýerleşdirilendigine garamazdan şu şertlere tabyn edilýär.Geljekdäki şertnamalar, nähili ýerleşdirilendigine garamazdan, bu şertlere tabyn bolar.Golf awtoulaglary, täjirçilik peýdaly ulaglar we şahsy ulaglar üçin sargytlaryň ähli jikme-jiklikleri Satyjy bilen tassyklanar.

Eltip bermek, talaplar we ýeňip bolmajak ýeňillik

Şu ýerde başgaça görkezilmedik bolsa, Satyjy zawodynda ýa-da başga ýük nokadynda önüm daşaýja eltip bermek Alyjyny eltýär, ýük daşama şertlerine ýa-da ýük tölegine garamazdan, tranzitde ýitgi ýa-da zeper ýetmek töwekgelçiligini Alyjy öz üstüne alýar.Önümleri ibermekde ýetmezçilikler, kemçilikler ýa-da beýleki ýalňyşlyklar baradaky talaplar Satyja iberilenden soň 10 günüň dowamynda ýazmaça görnüşde berilmelidir we habarnamany bermezlik Alyjynyň talaplaryndan doly kabul edilmezligi we boýun gaçyrmagy emele getirer.

Ibermek we saklamak

Satyn alyjy ileri tutulýan usulyny ýazmaça görnüşde görkezmeli, beýle kesgitleme bolmadyk halatynda Satyjy islän görnüşinde iberip biler.Shhli iberiş we gowşuryş senesi takmynan.

Bahalar we tölegler

Getirilen islendik bahalar FOB, Satyjylar gelip çykyş zawody, eger ýazmaça görnüşde başgaça ylalaşylmasa.Priceshli bahalar duýdurmazdan üýtgedilip bilner.Writingazmaça görnüşde başgaça ylalaşylmadyk bolsa, doly töleg talap edilýär.Satyn alyjy öz wagtynda hasap-faktura tölemese, Satyjy öz islegi boýunça (1) şeýle hasap-faktura tölenýänçä Alyja iberilmegini gijikdirip biler we / ýa-da (2) Alyjy bilen islendik ýa-da ähli şertnamany ýatyryp biler.Wagtynda tölenmedik islendik hasap-faktura, bellenen seneden başlap aýda bir ýarym göterim (1,5%) göterim ýa-da ulanylýan kanunlar tarapyndan rugsat edilen iň ýokary mukdarda göterim bolmalydyr.Satyn alyjy, islendik hasap-faktura ýa-da bölek tölemek üçin Satyjynyň çeken ähli çykdajylaryny, çykdajylaryny we adwokat töleglerini Satyja jogapkärçilik çekýär we satýar.

Ationsatyryş

Satyjynyň ýazmaça razyçylygy bilen subut edilýän, Satyjy üçin kabul ederlikli şertlerden başga hiç hili sargyt ýatyrylyp ýa-da üýtgedilip ýa-da alyjy tarapyndan yza süýşürilip bilinmez.Satyn alyjy tarapyndan şeýle tassyklanan ýatyrylan halatynda Satyjy şertnamanyň doly bahasyna haklydyr, şeýle ýatyryş sebäpli tygşytlanan çykdajylardan az.

Kepillikler we çäklendirmeler

CENGO golf awtoulaglary, täjirçilik peýdaly ulaglar we şahsy ulaglar üçin ýeke-täk Satyjy kepilligi, Alyja gowşurylandan başlap on iki (12) aýyň dowamynda batareýa, zarýad beriji, motor we dolandyryş şol bölekleriň spesifikasiýalaryna laýyklykda öndürilendigi. .

Yzyna

golf awtoulaglary, täjirçilik peýdaly ulaglar we şahsy ulanyş ulaglary Satyjynyň ýazmaça rugsady bolmazdan Alyja gowşurylandan soň haýsydyr bir sebäp bilen satyja gaýtarylyp bilinmez.

Netijeli zyýanlar we beýleki jogapkärçilik

Satyjy ýokarda agzalanlaryň umumylygyny çäklendirmezden, emläk zeperleri ýa-da şahsy şikesler, jerimeler, ýörite ýa-da jeza çäreleri, ýitirilen girdejiler ýa-da girdejiler, önümleriň ýa-da degişli enjamlaryň ulanylmagynyň ýitmegi, kapitalyň bahasy, gymmaty üçin jogapkärçilik çekýär. çalyşýan önümleriň, desgalaryň ýa-da hyzmatlaryň, iş wagtynyň peselmegi, ýapylmak üçin çykdajylar, yzyna gaýtaryş çykdajylary ýa-da ykdysady ýitgileriň islendik görnüşi we Alyjynyň müşderileriniň ýa-da üçünji taraplaryň şeýle ýitgiler üçin talaplary.

Gizlin maglumatlar

Satyjy gizlin maglumatlary ösdürmek, edinmek we goramak üçin ep-esli serişdeleri sarp edýär.Alyja mälim edilen islendik gizlin maglumatlar iň ynam bilen aýan edilýär we Alyjy hiç bir adama, firma, korporasiýa ýa-da başga bir gurama gizlin maglumatlary aýan etmeli däldir.Satyn alyjy öz peýdasy ýa-da peýdasy üçin gizlin maglumatlary göçürip ýa-da köpeltmeli däldir.

Baglanyşykda boluň.BILEN BIRINJI bol

Goşmaça soragyňyz bar bolsa habarlaşyňCENGOýa-da has giňişleýin maglumat üçin gönüden-göni ýerli distribýutor.

twitter    youtube   facebook   instagram    bilen baglanyşykly

Sitata alyň

Önümiň görnüşi, mukdary, ulanylyşy we ş.m. ýaly talaplaryňyzy goýmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda habarlaşarys!

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Sitata alyň

Önümiň görnüşi, mukdary, ulanylyşy we ş.m. ýaly talaplaryňyzy goýmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda habarlaşarys!

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň