• img Aw ulaglary
  • img Şahsy ulag
  • img Specialörite neşirler
  • img Köçe kanuny
  • img UTV
  • img Ulag seriýasy
  • img Ulag B seriýasy
  • img Gezelenç awtobusy
  • img Omörite kömek
  • img UTV
  • img Golf
https://www.cengocar.com/golf/

HYZMATDAŞLYK

“Nuole Electric Technology Co., Ltd.” Hytaýda täze energiýa golf arabasyny we elektrik ulagyny öndürijilerden biridir.

önümlerimiz 60-dan gowrak ýurtda gowy satylýar.kompaniýamyz, 2020-nji ýyldan bäri yzly-yzyna 3 ýyl R&D patent şahadatnamasy bilen sylaglandy. Hytaý hökümeti tarapyndan goldanýan ýokary tehnologiýaly kärhana bolan 2022-nji ýylda ýokary tehnologiýaly kärhananyň hormatly şahadatnamasy bilen sylaglandy.

Hytaýyň Çengdu, Wuhan, Şençzhenen we nanunnan şäherlerinde şahamçalarymyz bar, 286 inersener we gözleg-agtaryş işgäri bar, bularyň hemmesi köp ýyl bäri elektrik ulaglary pudagynda işleýär.Häzirki wagtda,häzirki zaman zawodymyzda 11,800 inedördül metr bar, müňlerçe çylşyrymly önümçilik enjamlary we amaly amaly kämilleşdirmek, ösen önümçilik prosesi, berk synag prosesi, ylmy dolandyryş ulgamy,ýyllyk önümçiligi 60 000 birlige çenliwe köp ýyllyk bazar paýy elektrik ulaglary we golf arabalary pudagynda öňdäki hatarda durýar.Önümiň ajaýyp hili müşderileriň ynamyny gazandy we satuwdan soňky gowy hyzmat bu pudak üçin berk binýat döretdi.

Iň bäsdeşlik artykmaçlyklary we amatly bahasy bolan OEM & ODM taslamalaryny 8 ýyllyk amaly ulanmak bilen, Nuole kompaniýamyz elektrik ulaglary we golf arabalary pudagynda öňdebaryjydyr.

BAZAR ANALIZI

344

Gowy perspektiwalar
 

Techokary tehnologiýa pudagy
Elektrik ulaglary we golf arabalary senagatynyň bazaryndaky girdejisi 2019-njy ýylda 3,19 milliard dollara ýetdi, ösýän ýyllarda bu pudak pes aralaşýar we uly ösüş meýdanyndadyr.

 

dollar

5352

Incomeokary girdeji
 
Demandokary isleg ýokary girdeji getirýär.
 

95357

Senagatyň durnuklylygy

Demografiki diwidend

Ilat transport bazary üçin berk binýat döredýär. 

Daşky gurşawy goramak
Elektrik ulaglary we golf arabalary, nebit krizisinden emele gelen energiýa basyşynyň çözgütlerinden biridir.

zt1 (6)

IŞ GÖRNÜŞI

100112
0318
zt1 (8)

Hyzmatdaşlyk şertleri

1. Diler kanuny taýdan hasaba alnan kompaniýa ýa-da kanuny şahs.

2. Diler, Nuole-nyň umumy iş pelsepesi bilen ylalaşýar we Nuole-nyň iş düzgünlerini berjaý etmek isleýär.

3. Diler, elektrik ulaglary pudagynda tejribesi bar ýa-da Elektrik ulaglary we golf arabalary pudagynda iş çeşmeleri bar.

9fed9571cf4932aad94791e99680e7a

☑ Mugt hyzmat we satuw okuwy

CENGO, kompaniýanyň satuw müdiri, tehniki direktory we taslama ýolbaşçysy tarapyndan berilýän doly tor marketingi, önümi mahabatlandyrmak, tehniki başarnyklar we ş.m. ýaly okuw hyzmatdaş hyzmatdaş tor kurslaryny gurnaýar.Her sebit paýlaýjy, hakyky zerurlyklara görä tälimçileri saýlap biler.

Technical Güýçli tehniki goldaw

CENGO-da satyjylara bilelikdäki satuwda kömek edip biljek we islendik wagt satuw we tehniki inersenerlerden kömek sorap biljek satuw we tehniki inersenerler topary bar.Möhüm taslamalar üçin satuw tehniki inersenerlerini ýerli ýere iberip bileris.

Advertising Hyzmatdaşlyk mahabaty we mahabat

CENGO, işewürligi giňeltmek döwründe täze paýlaýjylara mahabat goldawyny berer, distribýutorlaryň önümlerine bäsdeşlik bahalaryny we işiňizi çalt ösdürmäge kömek etmek üçin çalt hyzmat eder.

Omer Müşderi goldawy

CENGO, täze müşderi soragnamalaryny we taslama maglumatlary yzarlamak üçin sebit distribýutorlaryna berer we satuw mukdary distribýutorlara gider.

Project Esasy taslama goldawy

Sebitdäki distribýutorlar uly taslamalara gabat gelende, işewür gepleşikler, meýilnamalaşdyryş we önümçilik, söwda, şertnama gol çekmek we ş.m. goldaw bereris. Goldaw berýän sebit dolandyryjylarymyz, işiňizi giňeltmäge kömek eder.

Hyzmatdaşlyk ediň

Satuw baý tejribäňiz bar bolsa, şol sanda elektrik gezelenç awtoulaglary, ýangyç awtoulagy, golf arabasy, elektrik awtoulagy we beýleki awtoulaglar bar, has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

Golf araba biznesini giňeltmek islemeýän bolsaňyz we bizde inkubator okuwy bar.

Biz bilen habarlaşyň


Sitata alyň

Önümiň görnüşi, mukdary, ulanylyşy we ş.m. ýaly talaplaryňyzy goýmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda habarlaşarys!

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň