• img Aw ulaglary
 • img Şahsy ulag
 • img Specialörite neşirler
 • img Köçe kanuny
 • img UTV
 • img Ulag seriýasy
 • img Ulag B seriýasy
 • img Gezelenç awtobusy
 • img Omörite kömek
 • img UTV
 • img Golf

NL-U104 Patrul ulagy

Elektrik polisiýa 2022 güýçli güýçli 4 ýolagçy

img

4

Oturgyçlar

img

15mph

Tizlik

img

20%

Baha bermek ukyby

img

6.67 sag

At güýji

Akylly tehnologiýa, ýokary dereje

• -okary kuwwatly 5KW AC KDS motor

• Makferson garaşsyz asma

• Streokary güýçli uglerod polat integral çarçuwasy bilen

• Öňdäki disk we yzky deprekli 4 tigirli gidrawlik tormoz

• OEM we ODM 2022 elektrik ulaglaryny öndürmegi kabul ediň

Haçan we nirede elektrik polisiýa awtoulagy gerek bolsa, hoş geldiňizderňew ibertoparymyza goşulmak üçin ýa-daulaglarymyz hakda has giňişleýin öwreniň.

MOQ: 2+

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Kuwwat   ELEKTRIK HP LITIUM
Motor / motor 5KW (AC) KDS hereketlendirijisi 5KW (AC) KDS hereketlendirijisi
At güýji 6.67ph 6.67 sag
Batareýalar Alty, 8V150AH 48V 150AH Lityum-Ion (1)
Zarýad beriji 48V / 25A 48V / 25A
Maks.Tizlik 18,6 km (30kh) 18,6 km (30kh)
Rul we asma Rul Dişli teker dolandyryş ulgamy ugry ýeňil öwürmek üçin arassalanyşy awtomatiki sazlamak funksiýasyna eýedir
Öňdäki asma Makferson garaşsyz asma
Yzky asma Berkidilen asma
Tormoz Tormoz Gidrawlik goşa turba tormozy, öň we yzky baraban tigir tormozy
Park tormozy Mehaniki
Beden we tekerler Beden we gutar Öň we yzky: Polat çarçuwasy we FRP
Şinalar 185 / 70R13 86T
L * W * H. 126.1 * 59.9 * 83,9in (3200 * 1520 * 2130mm)
Tigir bazasy 80.8in (2050mm)
Ounder arassalamak 6.7in (170mm)
Öňdäki we yzky Öň 50.0in (1270mm)

Yzky 48.5in (1230mm)

Ulagyň umumy agramy 1782 litr (810kg) bat batareýalary goşmak bilen)

1342 litr (610kg) bat batareýasyz)

Çarçuwanyň görnüşi Strengthokary güýçli uglerod polat integral çarçuwasy

Giriş

I HIGH GYSGAÇA LITIUM ION

Cengo elektrik polisiýa awtoulagy, her zarýadda 105-150 amp sagat bilen buýsanç bilen hereket edip, has köp wagt sarp edip biljekdigiňizi goldaýan litiý batareýasyny ulanmak islege baglydyr, litiniň beýleki görnüşlerine garanyňda has uzak ömri, ýokary güýji we has ýokary howpsuzlyk derejesini hödürleýär. batareýa görnüşleri.

litiý golf arabasynyň batareýalary
adaty golf arabalary

GOWY INDEPEND GÖRNÜŞ

Iki golly garaşsyz asma we yzky asma pru springina bilen gurlan, elektrik polisiýa awtoulagynyň bir bölegini görüp bilersiňiz, bu bazardaky beýleki modellerden hakykatdanam tapawutly we size ajaýyp sürüjilik tejribesini berýär.

ÜPJÜNÇILIGINI ÇYKY ..

Cengo köçe kanuny elektrik arabalary size ajaýyp golf tejribesini berýär, subut edilen in engineeringenerçilik, pudagyň öňdebaryjy berkligi we durnukly rahatlygy bilen üpjün edýär, Cengo elektrik polisiýa awtoulagynyň bu täze dizaýny batyrgaý dürli reňkleri we beden görnüşini görkezýär, süreniňizde özüňizi duýarsyňyz. has lýuks, öňküsinden has buýsançly hödürläň.

elektrik awtoulag söwdasy
pes tizlikli köçe hukuk ulaglary

SYLASY ÇYRYLAR

Cengo elektrik polisiýa awtoulagy, ähli yşyklaryň suwa çydamly dizaýnynda goýlan awtoulag ölçeglerini ulanýar.Ajaýyp çyralaryň görnüşi, köp ýagtylyk, yşyklandyryjy aralyk we energiýa tygşytlylygy bilen LED sowuk yşyklandyryşy alýar, gyzyl arka we gök çyralar ulanylanda aňsat görkezýär, hemmeleriň iň gowy elektrik ulaglaryna üns berýändigine göz ýetiriň.

Cengo, Hytaýyň meşhur elektrik ulagy öndürijileri hökmünde, elektrik polisiýa awtoulagynyň ähli aýratynlyklary, ulag süreniňizde ajaýyp pursatdan lezzet alýar, arassa elektrik ulagyňyzy zerurlyklaryňyza görä hasam sazlaň, salgylanma üçin sekiz sany standart reňk bar.

gyzykly golf arabalary

Aýratynlyklary

Gurallar paneliniň ýerleşişi.

Adam ýaly ýokary elastik oturgyç, sürmek has aňsat.

Kwadrat turba üçeginiň bahasy + amortizator ýassygy.

Blister + aýna süýümli demir plastmassadan ýasalan tutuş beden.

Has köp funksiýa saýlamalary: DVD, ýokary ekranly doly ekranly LCD gurallary, ammar gutusy.

Arza

Golfçy we kurs, kurortlar, willalar, bag myhmanhanalary, syýahatçylyk ýerleri üçin gurlan elektrik polisiýa awtoulagy.

Sorag-jogap

1. Elektrik golf awtoulag kompaniýasyna baryp bilerinmi?

Cengo-nyň satuw bölümi we fabrigi bar, hoş geldiňiz, Cengo golf arabasy öndürijilerimize baryp bilersiňiz, şeýle hem onlaýn wideo konferensiýa ýygnagyny hödürläp bilersiňiz, ähli müşderiler bilen uzak möhletleýin işewür hyzmatdaşlygy ýola goýmak we islän wagtymyz toparymyza goşulmak isleýärsiňiz.

2. Elektrik arabasynyň bahasy näçe?

“Cengo araba elektrik” dürli konfigurasiýalara eýe we bahasy siziň islegiňize esaslanýar, şonuň üçin biziň bilen habarlaşyň we has giňişleýin maglumat üçin islendik wagt toparymyza goşulyň.

3. Elektrikli ulag arabasynyň nyşanyny düzüp bilersiňizmi?

Elbetde, logotip faýlyňyzy diňe PDF görnüşinde ibermeli.Dizaýn etmek üçin tejribeli sungat inerenerimiz bar we elektrik hyzmaty arabasynda dizaýn edilenden soň tassyklamak üçin asyl faýly ibereris.

4. Hong 4 adamlyk elektrik araba öndürmek isleýärmi?

Mysal üçin we Cengo-da elektrik köçe arabasy bar bolsa, tölegi alanyndan 5-7 gün geçýär.

Köpçülikleýin önümçilik üçin 30% goýum tölegini alandan 15-30 gün geçýär.

5. Elektrik golf arabasyny satyn alsaňyz, haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?

“Cengo” -da peýdaly awtoulag bar bolsa we size nusga gerek bolsa, tölegi alanyndan 7 gün soň.

Köpçülikleýin sargyt önümçiligi barada aýdylanda bolsa, sargyt tölegini alanyňyzdan 4 hepde soň.

KÖP MAGLUMAT

Täze “Cengo” awtoulagy barada has giňişleýin öwreniň.

GEL. .N

Soraglar bilen bize ýüz tutuň ýa-da şu gün Cengo awtoulagyny alyň.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Sitata alyň

  Önümiň görnüşi, mukdary, ulanylyşy we ş.m. ýaly talaplaryňyzy goýmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda habarlaşarys!

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  Sitata alyň

  Önümiň görnüşi, mukdary, ulanylyşy we ş.m. ýaly talaplaryňyzy goýmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda habarlaşarys!

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň