• img Aw ulaglary
 • img Şahsy ulag
 • img Specialörite neşirler
 • img Köçe kanuny
 • img UTV
 • img Ulag seriýasy
 • img Ulag B seriýasy
 • img Gezelenç awtobusy
 • img Omörite kömek
 • img UTV
 • img Golf

NL-P2020 LSV 2 engerolagçy

Köçe kanuny elektrik arabalary 60V4KW güýç ulgamy bolan 2 ýolagçy

img

2

Oturgyçlar

img

15.5-24.9mph

Tizlik

img

25%

Baha bermek ukyby

img

5.44 sag

At güýji

Akylly tehnologiýa, ýokary dereje

• Kokary kuwwatly 4KW AC motor

• Makferson garaşsyz asma

• Streokary güýçli uglerod polat integral çarçuwasy bilen

• Öňdäki disk we yzky deprekli 4 tigirli gidrawlik tormoz

• OEM we ODM köçe kanuny golf arabalaryny öndürmegi kabul ediň

Köçe kanuny elektrik arabalary haçan we nirede gerek bolsa, hoş geldiňizderňew ibertoparymyza goşulmak üçin ýa-daulaglarymyz hakda has giňişleýin öwreniň.

MOQ: 2+

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Kuwwat   ELEKTRIK HP LITIUM
Motor / motor 4KW (AC) KDS motor 4KW (AC) KDS motor
At güýji 5.44ph 5.44 sag
Batareýalar Bäş, 12V150AH 60V 150AH Lityum-Ion (1)
Zarýad beriji 60V / 25A 60V / 25A
Maks.Tizlik 15.5-24.9mph (25-40khp) 15.5-24.9mph (25-40khp)
Rul we asma Rul Iki taraplaýyn raf we gysgyç dolandyryş ulgamy
Öňdäki asma Makferson garaşsyz asma
Tormoz Tormoz Iki aýlawly dört tigirli gidrawliki öňdäki disk yzky baraban tormozy
Park tormozy Mehaniki
Beden we tekerler Beden we gutar Öň we yzky: Boýalan sanjym galyplary
Şinalar 155/65 R13 (Şinanyň diametri 21.1in) (535mm)
L * W * H. 113.3 * 54,4 * 67.0in (2875 * 1380 * 1700mm)
Tigir bazasy 86,7in (2200mm)
Ounder arassalamak 5.7in (145mm)
Öňdäki we yzky Öň tarapy 46.1in (1170mm);Yzky 46.3in (1175mm)
Ulagyň umumy agramy 1496 litr (680kg) bat batareýalary goşmak bilen)

1056 litr (480kg) bat batareýasyz)

Çarçuwanyň görnüşi Strengthokary güýçli uglerod polat integral çarçuwasy

Giriş

I HIGH GYSGAÇA LITIUM ION

Her zarýadda ýokary öndürijilikli 150 amp sagat bilen buýsanýan “Cengo lsv” golf arabasy, litiý batareýasynyň beýleki görnüşlerine garanyňda has uzak ömri, has ýokary güýji we has ýokary howpsuzlyk derejesini hödürlemek bilen, litiý batareýasyny ulanmak islege bagly.

litiý golf arabasynyň batareýalary
golf arabalary satylýar

GOWY INDEPEND GÖRNÜŞ

Iki golly garaşsyz asma we yzky asma pru springina bilen gurlan, köçe taýyn golf arabalarynyň bir bölegini görüp bilersiňiz, hakykatdanam çydamly we güýçli ýol uýgunlaşmasy bar, kiçijik jisimlere ýerleşdirmek üçin amatly, rahatlygy, duýgurlygy we işleýiş aýratynlyklary we ajaýyp sürüjilik tejribesini size ýetiriň.

INTEGRAL HAKYKY AXLE

Integral arka oky, garaşsyz asma, silindr gidrawliki amortizasiýasy we bahary bilen Cengo köçe kanuny lsv, ýönekeý we ýeňil gurluşy sebäpli sürmek rahat bolar.

elektrik golf arabasy
iň gowy şahsy golf arabalary

SUW GÖRNÜŞI

Iň oňat lsv golf arabasy diňe bir ýokary hilli suw geçirmeýän sim simleri IP67 we AMP birleşdirijilerini ulanmak bilen çäklenmän, tehniki hyzmatyň çykdajylaryny hem tygşytlap biler, Cengo suwdan we ýagyşly howadan ähli elektron bölekleriniň öňüni almak üçin suw geçirmeýän sim simlerini ulanmagyna sebäp bolar, gysga utgaşma aňsat däl .

Cengo, hytaýly meşhur elektrik ulagy öndürijileriniň biri hökmünde gapyly köçe kanuny golf arabasynyň ähli aýratynlyklary, ulag süreniňizde ajaýyp wagtdan lezzet alýandygyňyzy, zerurlyklaryňyza görä ýol taýyn golf arabasyny hasam sazlaň, öz islegiňiz üçin sekiz sany standart reňk bar.

gyzykly golf arabalary

Aýratynlyklary

Toyotaokary öndürijilikli Toyota 80L330B-330A gözegçilik ulgamyny ulanyň.

Güýçli uglerod polat korpusy we Boýagly sanjym galyplary.

Premium Gara köpükli deri Düzülip bilinýän arkasy bilen berkidilen ýokary arka oturgyçlar.

Has köp funksiýa saýlamalary: DVD, ýokary ekranly doly ekranly LCD gurallary, ammar gutusy.

Aýlaw kompressory we sowadyjy we ýyladyş güýji bilen 60W elektrik kondisioneriniň 800W.

Arza

Myhmanhanalar we kurortlar, mekdepler, gozgalmaýan emläk we jemgyýetler, howa menzilleri, willalar, demir ýol menzilleri we söwda kärhanalary we ş.m. üçin gurlan iň oňat lsv ulaglary.

Sorag-jogap

1. Pes tizlikli ulag (LSV) näme?

ABŞ-daky LSV ulaglary hasaba alnan VIN belgisini, awtoulag howpsuzlygy aýna aýnasyny, öwrüm signallaryny, faralary, howpsuzlyk kemerlerini, aýnalary, refleks reflektorlary, tormoz çyralary, şah, awtoulag duralgasy we a talap edýän ABŞ-nyň federal howpsuzlyk standartlaryna (FMVSS 500) laýyk gelmelidir. yzky kamera.Şeýle hem, şemal arassalaýjylary we duýduryş maýaklaryny öz içine alyp biljek döwlet we ýerli kanunlara laýyk gelmelidir.

2. Iň gowy köçe kanuny golf arabalary ABŞ-da ulanyp bilermi?

Cengo LSV-ler diňe bir FMVSS500 LSV ülňülerine laýyk gelmän, eýsem ähli LSV ulaglaryna basyp alyş gorag gurluşlaryny goşmak bilen has berk awtoulag SAEJ2358 standartlaryna doly laýyk gelýär, has giňişleýin gözleg geçirseňiz, biziň bilen habarlaşyň we has köp wagt biziň toparymyza goşulyň.

3. lsv golf arabasynyň satuwy näçe?

Cengo köçe kanuny ýapyk golf arabasy, islegiňize we sargyt mukdaryna esaslanýar, kontakty iberip bilersiňiz, ýakyn wagtda bahany size bereris.

4. Klub awtoulag köçesiniň kanuny golf arabasynyň esasy wagty näçe?

Mysal üçin we “Cengo” -niň aksiýasy bar bolsa, sargyt tölegini alanyndan 5-7 gün geçýär.

Köpçülikleýin sargyt barada aýdylanda bolsa, 30% goýum tölegini alanyndan 15-30 gün geçýär.

5. Satmak üçin köçe kanuny lsv-iň töleg möhleti näçe?

Cengo lsv golf arabasynyň töleg möhleti T / T, LC, söwda ätiýaçlandyryşy.Başga soragyňyz bar bolsa, onlaýn maglumatlary goýmagyňyzy haýyş edýäris, ýakyn wagtda habarlaşarys.

KÖP MAGLUMAT

Täze “Cengo” awtoulagy barada has giňişleýin öwreniň.

GEL. .N

Soraglar bilen bize ýüz tutuň ýa-da şu gün Cengo awtoulagyny alyň.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Sitata alyň

  Önümiň görnüşi, mukdary, ulanylyşy we ş.m. ýaly talaplaryňyzy goýmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda habarlaşarys!

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Sitata alyň

  Önümiň görnüşi, mukdary, ulanylyşy we ş.m. ýaly talaplaryňyzy goýmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda habarlaşarys!

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň