• img Aw ulaglary
 • img Şahsy ulag
 • img Specialörite neşirler
 • img Köçe kanuny
 • img UTV
 • img Ulag seriýasy
 • img Ulag B seriýasy
 • img Gezelenç awtobusy
 • img Omörite kömek
 • img UTV
 • img Golf

NL-U1014 14 engerolagçy elektrik gezelenç awtobusy

Hytaý 14v7.5kw güýçli 14 adamlyk awtobus

img

14

Oturgyçlar

img

18,6 km

Tizlik

img

80-100 km

Baha bermek ukyby

img

10.2 sag

At güýji

KOREBIR ADAMLAR, KOREBIR rahatlyk

• Güýçli 72V7.5KW AC motor

• Makferson garaşsyz asma

• Streokary güýçli uglerod polat integral çarçuwasy bilen ýasaldy

• Iň gowy elektrik awtoulaglarynyň OEM we ODM sargytlaryny ýerine ýetiriň

• Öň we yzky baraban tigir tormozy bilen gidrawlik goşa turba tormozy

Haçan we nirede 14 orunlyk awtobus gerek bolsa, hoş geldiňizderňew ibertoparymyza goşulmak üçin ýa-daulaglarymyz hakda has giňişleýin öwreniň.

MOQ: 2+

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Kuwwat

 

ELEKTRIK

Motor / motor

7.5KW (AC) KDS hereketlendirijisi

At güýji

10 sag

Batareýalar

On iki, 6V / 200AH

Zarýad beriji

72V / 30A

Maks.Tizlik

18,6 km (30kh)

Rul we asma

Rul

Dişli teker dolandyryş ulgamy ugry ýeňil öwürmek üçin arassalanyşy awtomatiki sazlamak funksiýasyna eýedir

Öňdäki asma

Makferson garaşsyz asma

Yzky asma

Köp plastinka pru springina arka asma, silindr gidrawlik amortizator

Tormoz

Tormoz

Gidrawlik goşa turba tormozy, öň we yzky baraban tigir tormozy

Park tormozy

Mehaniki

Beden we tekerler

Beden we gutar

Güýçli uglerod polat kebşirlenen polat çarçuwa we metal möhürleme

Şinalar

165 / 70R13

L * W * H.

202.1 * 59.5 * 80.8in (5130 * 1510 * 2050mm)

Tigir bazasy

108.5in (2755mm)

Ounder arassalamak

4.1in (105mm)

Öňdäki we yzky

Öň 52,8in (1340mm);Yzky 51.65in (1310mm)

Ulagyň umumy agramy

2882 ​​litr (1310kg) bat batareýalary goşmak bilen)

Çarçuwanyň görnüşi

Strengthokary güýçli uglerod polat integral çarçuwasy

Giriş

11 oturgyçly awtoulag

GOWY INDEPEND GÖRNÜŞ

“MakFerson” garaşsyz asma ýol ulaglarynda giňden ulanylýar, “Cengo 2022” elektrik ulaglary üçin, güýçli ulagyň uýgunlaşmagy, oňat rahatlygy, duýgurlygy we aňsat işlemegi bilen elektrik ulagyny goldamagy göz öňünde tutýarys, bu ulgamy siziň üçin ajaýyp sürüjilik tejribesini bermek üçin ulanýarys.

ENPOWER GÖZEGÇILIK ulgamy

Enpower marka gözegçilik ulgamy ýokary öndürijilikli elektron dolandyryş funksiýasyna eýedir, sebäbi ähli elektrik peýdaly ulagyň içerki belli gözegçilik ediji ulgamy, aýratynlyklary aşa gyzgynlykdan ýokary gorag zynjyryna eýedir, kaşaň elektrik awtoulaglarynyň ygtybarly, başlangyç we çydamlydygyna göz ýetiriň.

4 orunlyk golf-arabalar-satuw1
elektrik kurort ulaglary

STYLISH DIZAYNY

Iň oňat elektrik peýdaly ulagyň ýokary güýçli metal möhürlemesi akylly we özüne çekiji görnüşiň utgaşmasyny hödürleýär, sebäbi moda we täze, Cengo syýahatçylyk awtobusynyň öň tarapy giň görünýär, gatlaklaryň duýgusy baý we beden reňki ýöriteleşdirilen talaplara laýyk gelmelidir.

Amatly oturgyçlar

“Cengo” elektrik syýahatçylyk awtoulagy, has oňat rahatlyk üçin ýumşak deri mata ýokary derejeli PU hatar oturgyçlaryny ulanýar, ähli aýratynlyklar ergonomiki taýdan dizaýn edilen, owadan we amatly oturgyç, daşky gurşaw we sagdyn material, ýokary derejeli deri, ýöriteleşdirilen ulaglary hem döredip biler.

Elektrik gezelenç awtobusy

“Cengo” Hytaýda iň meşhur peýdaly ulag öndürijileriniň biridir, müşderä OEM we ODM dizaýnyny ýerine ýetirmegi goldaýarys, ähli elektrik ulaglarynyň ýerli bazardan islegiňize laýyk gelýändigine göz ýetirýäris, aşakdakylar siziň salgylanmak üçin adaty reňklerimizdir, şonuň üçin has giňişleýin gözleg, hoş geldiňiz toparymyza goşulmak ýa-da ulaglarymyz hakda has giňişleýin maglumat almak üçin gözleg iberiň.

ýol ulagy

Aýratynlyklary

.5okary hilli 7.5KW ýokary güýçli çekiş AC hereketlendirijisi.

Çalt we täsirli batareýa zarýady köp wagt sarp edýär.

Adaty ak reňk we reňki sazlamak üçin kabul ediň.

Blister + aýna süýümli demir plastmassadan ýasalan tutuş beden.

Has köp funksiýa saýlamalary: DVD, ýokary ekranly doly ekranly LCD gurallary, ammar gutusy.

Arza

Hytaý golf meýdançalary, myhmanhanalar we kurortlar, mekdepler, gozgalmaýan emläk we jemgyýetler, howa menzilleri, willalar, demir ýol menzilleri we söwda kärhanalary we ş.m. üçin gurlan 14 adamlyk gezelenç awtobusy.

Sorag-jogap

1. Elektrik arabasynyň bahasy näçe?

Elektrik alýan ulagyň iň gowy bahalary islegiňize we mukdaryňyza bagly, aragatnaşykyňyzy şu ýerde goýuň we ýakyn wagtda täzelenen baha sanawyny ibereris.

2. Iň az sargyt mukdary barmy?

Hawa, elektrik ulagy arabasynyň ähli halkara sargytlarynda MOQ bar.Satmak isleýän bolsaňyz, ýöne has az mukdarda, ýerli distribýutorymyza maslahat berýäris.

3. Golf arabalaryny we peýdaly ulaglary paýlaýjy bolmaga rugsat berip bilersiňizmi?

Hawa, paýlaýjymyz bolmagyňyzy mähirli garşylaýarys, Hyzmat sahypasyndaky Cengo Hyzmatdaşlyk Syýasatyny barlaň we aragatnaşykyňyzy şu ýerde goýuň, ýakyn wagtda habarlaşarys.

4. Arabalaryň elektrik togunyň ortaça wagty näçe?

Mysal üçin we “Cengo” -niň paýnamasy bar bolsa, töleg alanyndan 7 gün soň.

Köpçülikleýin önümçilik üçin, goýum tölegini alandan soň esasy wagt 4weeks.

5. Iň ýokary golf arabasy kompaniýalary üçin töleg usullaryny haýsylary kabul edýärsiňiz?

Töleg möhletimiz öňünden 30% goýum, iberilmezden 70% galyndy.Başga haýyşyňyz bar bolsa, aragatnaşykyňyzy şu ýerde goýuň, ýakyn wagtda habarlaşarys.

KÖP MAGLUMAT

Täze “Cengo” awtoulagy barada has giňişleýin öwreniň.

GEL. .N

Soraglar bilen bize ýüz tutuň ýa-da şu gün Cengo awtoulagyny alyň.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Sitata alyň

  Önümiň görnüşi, mukdary, ulanylyşy we ş.m. ýaly talaplaryňyzy goýmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda habarlaşarys!

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Sitata alyň

  Önümiň görnüşi, mukdary, ulanylyşy we ş.m. ýaly talaplaryňyzy goýmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda habarlaşarys!

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň