• img Aw ulaglary
 • img Şahsy ulag
 • img Specialörite neşirler
 • img Köçe kanuny
 • img UTV
 • img Ulag seriýasy
 • img Ulag B seriýasy
 • img Gezelenç awtobusy
 • img Omörite kömek
 • img UTV
 • img Golf

NL-WE2 + 2.G 4 ýolagçy aw ulaglary göterildi

Täze geliş elektrik göterilen golf arabasy 4 oturgyç jemgyýetçilik ulanylyşy

img

BU ÜPJÜNÇILIK, BU DURMUŞ
• Güýçli 48V 5KW AC motor
• Goşmaça 23 * 10-14 Alýumin zynjyry
• Iki konfigurasiýa toplumy bar
• Streokary güýçli uglerod polat integral çarçuwasy
• OEM we ODM göterilen golf arabalaryny öndüriň

Haçan we nirede täze elektrik golf arabalary gerek bolsa, hoş geldiňizderňew ibertotoparymyza goşulyň, ýa-daulaglarymyz hakda has giňişleýin öwreniň.

 

MOQ: 2+

Önümiň jikme-jigi

.Üklemeler

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Kuwwat

 

ELEKTRIK

HP ELEKTRIK

Motor / motor

5KW (AC) hereketlendiriji 5KW (AC) hereketlendiriji

At güýji

6.8 sag 6.8 sag

Batareýalar

Alty, 8V, 150Ah batareýa Lityum batareýasy, 48V105 & 150Ah

Zarýad beriji

48V AC 48V AC

Dolandyryjy

48V, AC gözegçilik ediji 48V, Toyota / Crutis AC dolandyryjysy

Maks.Tizlik

18,6 km (30kh) 18,6 km (30kh)

Rul we asma

Rul

Iki taraplaýyn çykyş raf we gysgyçly rul, öz-özüni sazlamak

Işi togtatmak

Öň tarapy: Makferson garaşsyz asma;Yzky: ýaprak çeşmesi we gidrawliki amortizator ;

Tormoz

Tormoz

Iki aýlawly dört tigirli gidrawlik disk tormozy

Park tormozy

Elektrik duralgasy

Beden we tekerler

Beden we gutar

Öň we yzky: PP galyplary

Şinalar

Offol tekerinden, 23 × 10-12 / 14;Alýumin zolagy

L * W * H.

124.1 * 51.2 * 84,7in (3150 * 1300 * 2150mm)

Tigir bazasy

66,9in (1700mm)

Ounder arassalamak

7.9in (200mm)

Öňdäki we yzky

Öň tarapy 38.8in (985mm);Yzky 38.8in (985mm)

Ulagyň umumy agramy

1056 litr (480kg) bat batareýalary goşmak bilen)616 litr (280kg) (batareýasyz)

Çarçuwanyň görnüşi

Strengthokary güýçli uglerod polat integral çarçuwasy

 

 

 

ÖNÜMLER DETAIL

T NEWZE ÖNÜMLER

Täze 2023 modeli, “Cengo” awtoulag pudagynyň dizaýnerleri bilen hyzmatdaşlykda, häzirki golf bazarynda özboluşly täze dizaýn we üýtgeşik faralar bilen ösdürilip, sanjym görnüşli önümdir.

navitas golf awtoulagy
elektrik arabasy golf arabasy

T NEWZE DASHBOARD DIZAYNY

Cengo modeli E täze dolandyryş paneli we rul, bazaryň iň soňky islegine we müşderiniň pikirine laýyklykda döredildi, golf arabasynyň ulanylyşyny öz içine alýar, şeýle hem ulanyjynyň jemgyýetde duşuşmak we jemgyýetleşmek zerurlygyny göz öňünde tutup, ajaýyp we amaly golf arabasy supermarket, basseýn, dostlar bilen duşuşmak we ş.m. baranyňyzda ajaýyp dizaýn.

GÖRNÜŞLI oturgyç

Cengo modeli E, koleman golf arabasy bilen birmeňzeş, ergonomikany doly göz öňünde tutýan, sürüjiniň we ýolagçynyň duruş burçuny kesgitleýär we beden beýikliginiň 95% -ini öz içine alýan model parametrlerini ulanýar, şol bir wagtyň özünde ähli ýolagçylar üçin amatly gezelenç edýär durnukly howpsuzlygy, kaşaňlygy we gözelligi üpjün edýär, gaty özüne çekiji.

golf araba oturgyçlary
elektrik golf arabasy

Hususy galyndy haly

Cengo hökmündepeýdaly golf arabalary Müşderilerimize şahsylaşdyrylan we premium duýgy bermek isleýäris, şonuň üçin ulanmak üçin her bir jikme-jigi üns bilen gözden geçirdik we navitas golf awtoulagynyň bu täsin halysy, bazardaky ýeke-täk görnüşi bolup, onuň owadan bolmagyny üpjün edýär. we şol bir wagtyň özünde süýşmäge garşy gowy täsir edýär.

Cengotäzegelmegielektrik golf arabalaryýokary öndürijilikli gurluşlar bilen gurlan, bu aýratynlyklaryň hemmesi bu sürüjilikde ajaýyp wagtyňyzy döredýär, aşakdaky sekiz sany reňkgolf arabasy üýtgedildi.

gyzykly golf arabalary

Aýratynlyklary

1. Öň we yzky korpus üçin düýbünden täze dizaýnlar.
2. Çalt we täsirli batareýa zarýady köp wagt sarp edýär.
3. Akylly çyralaryň şekili ýeterlik ýagtylyk üçin LED sowuk yşyklandyryşyny ulanýar.
4. Wibrasiýa we sarsgynlary ýok etmek üçin spiral çygly çeşmeler.
5. Vokary öndürijilikli 48V KDS Motor bilen ýokaryk we durnukly çykyň.

Arza

Golf meýdançalary, myhmanhanalar we kurortlar, mekdepler, gozgalmaýan emläk we jemgyýetler, howa menzilleri, willalar, demir ýol menzilleri we söwda kärhanalary we ş.m. üçin gurlan täze elektrik golf arabalary.

Sorag-jogap

1. Täze elektrik golf arabalar zawodyna baryp bilerismi?

Hawa, Cengo-a onlaýn baryp görmegi teklip edýäris golf arabasy kompaniýalary we wideo konferensiýa ýygnagy, siziň bilen duşuşmaga sabyrsyzlyk bilen garaşyň wetoparymyza goşulyň islän wagtyňyz.

2. Amazon golf arabasy ýaly mukdary satmak dogrymy?

Adatça amazon golf arabasy bölek satuw üçin, we zerurlygyňyza baglylykda az ýa-da köp mukdarda sargytlary kabul ediň gözleg iberiň toparymyza goşulyň ,Cengo-ymyzy almak üçin size dürli wariantlary hödürläp bilerisgolf arabasy.

3. 3. meakynda Cengo golf arabalaryny tapyp bolarmy?Golf araba satyjylaryňyz bolup bilerismi?

Hawa, Cengo dilerlerimizi tapyp bilseňizajaýyp golf arabalaryýerli webiziň bolmagyňyzy mähirli garşylaýarysgolf arabalary satyjylary, Cengo-ny barlap bilersiňizHyzmatdaşlykHyzmat sahypasyndaky syýasat ýa-da aragatnaşykdan çykyň, ýakyn wagtda sizi taparys.

4. 4. Karolina golf arabalarymyzy näçe wagtlap öndürip we ibermeli?

Mysal üçinwe bar bolsagolf arabalary satylýar ätiýaçda,it7 günsoňtölegi almak.

Üçinköpçülikleýin sargytönümçilik,itbolup durýarbir aýgoýum tölegini alandan soň.

Gämi usulyňyza bagly iberiş üçin.

5.Eger elektrik golf arabasyny satyn alsaňyz, size nädip töläp bileris?

Cengo golf arabalaryny awlamak töleg möhletini ulanmak T / T, LC, söwda ätiýaçlandyryşy we ş.m. Başga haýyşyňyz bar bolsa bize habar beriň, ýakyn wagtda habarlaşarys.

KÖP MAGLUMAT

Täze “Cengo” awtoulagy barada has giňişleýin öwreniň.

GEL. .N

Soraglar bilen bize ýüz tutuň ýa-da şu gün Cengo awtoulagyny alyň.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Elektrik golf arabasy seriýasy-CENGO araba

  Sitata alyň

  Önümiň görnüşi, mukdary, ulanylyşy we ş.m. ýaly talaplaryňyzy goýmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda habarlaşarys!

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Sitata alyň

  Önümiň görnüşi, mukdary, ulanylyşy we ş.m. ýaly talaplaryňyzy goýmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda habarlaşarys!

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň