• img Aw ulaglary
 • img Şahsy ulag
 • img Specialörite neşirler
 • img Köçe kanuny
 • img UTV
 • img Ulag seriýasy
 • img Ulag B seriýasy
 • img Gezelenç awtobusy
 • img Omörite kömek
 • img UTV
 • img Golf

NL-U8 Azyk hyzmaty ulaglary

5kw Ac motorly iýmit hyzmaty üçin ýöriteleşdirilen golf arabalary

img

2

Oturgyçlar

img

15.5-24.9mph

Tizlik

img

880 litr

Baha bermek ukyby

img

5.44 sag

At güýji

Akylly tehnologiýa, ýokary dereje

• Kokary kuwwatly 4KW AC motor

• Makferson garaşsyz asma

• Streokary güýçli uglerod polat integral çarçuwasy bilen

• Golf meýdançasynyň iýmit hyzmaty üçin has uly ulag mümkinçiligi

• OEM we ODM ýöriteleşdirilen golf arabalaryny öndürmegi kabul ediň

Haçan we nirede peýdaly golf arabasy gerek bolsa, hoş geldiňizderňew ibertoparymyza goşulmak üçin ýa-daulaglarymyz hakda has giňişleýin öwreniň.

MOQ: 2+

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Kuwwat

 

ELEKTRIK HP LITIUM

Motor / motor

4KW (AC) KDS motor 4KW (AC) KDS motor

At güýji

5.44ph 5.44 sag

Batareýalar

Alty, 8V150AH 48V 150AH Lityum-Ion (1)

Zarýad beriji

48V / 25A 48V / 25A

Maks.Tizlik

17.4mph (28khp) 17.4mph (28khp)

Rul we asma

Rul

Iki taraplaýyn raf we gysgyç dolandyryş ulgamy

Öňdäki asma

Iki golly garaşsyz asma + asma pru springina

Tormoz

Tormoz

Iki aýlawly dört tigirli gidrawliki öňdäki disk yzky baraban tormozy

Park tormozy

Elektromagnit duralgasy

Beden we tekerler

Beden we gutar

Öň we yzky: Boýalan sanjym galyplary

Şinalar

205 / 65-10 (Şinanyň diametri 20.5mm)

Ulag L * W * H.

145.8 * 47,7 * 76,8in (3700 * 1210 * 1950mm)

Goük L * W * H.

70,9 * 45.3 * 47.3in (1800 * 1150 * 1200mm)

Tigir bazasy

95.5in (2425mm)

Ounder arassalamak

5.9in (150mm)

Öňdäki we yzky

Öň tarapy 35.6in (905mm);Yzky 39.4in (1000mm)

Ulagyň umumy agramy

1430 litr (650kg) bat batareýalary goşmak bilen)

990 litr (450kg) bat batareýasyz)

Çarçuwanyň görnüşi

Strengthokary güýçli uglerod polat integral çarçuwasy

Giriş

ATIONRATY LITIUM ION BATERI .ASY

“Cengo” elektrik hyzmat arabasy seriýasy hökmünde, her zarýadda ýokary öndürijilikli 150 amp sagat sarp edýän goşmaça batareýa ulgamy bar, ulag süreniňizde has köp wagt sarp etmegiňizi we uzak ömri hödürlemegiňizi goldaýar.

litiý golf arabasynyň batareýalary
golf arabalary satylýar

GOWY INDEPEND GÖRNÜŞ

Elektrik hyzmat awtoulagynyň bir bölegini görüp bilersiňiz, goşa golly garaşsyz asma we yzky asma pru springina, hakykatdanam çydamly we oňat rahatlyga, duýgurlyga we işleýiş aýratynlyklaryna eýe bolmak üçin berk ýol uýgunlaşmasy bar.

INTEGRAL HAKYKY AXLE

“Cengo” golf kömekçi ulaglary Integral yzky oky, garaşsyz asma, silindr gidrawliki amortizasiýany we bahar, ýönekeý we ýeňil gurluşly hereket etmegi goldaýar.

elektrik golf arabasy
iň gowy şahsy golf arabalary

SUW GÖRNÜŞI

Suw geçirmeýän sim simleri IP67 we AMP birleşdirijileriniň hemmesi, ähli elektron bölekleriniň suwdan we ýagyşly howadan gysga utgaşma üçin golf arabasynyň peýdaly arabasyna zeper ýetmeginiň öňüni alýar.

Iň oňat peýdaly golf arabasyna eýe bolmak isleseňiz, Cengo elektrik ulagy öndürijiler üçin saýlanlaryňyzyň biri bolar, ähli aýratynlyklar gezelenç wagtynda ajaýyp wagtyňyza göz ýetirer, zerurlyklaryňyza görä hasam sazlaň, saýlamagyňyz üçin sekiz sany standart reňk bar.

gyzykly golf arabalary

Aýratynlyklary

Gurşun kislotasy batareýasy we litiý batareýasy islege görä.

Çalt we täsirli batareýa zarýady köp wagt sarp edýär.

48V KDS Motor bilen, ýokary göterilende durnukly we güýçli.

Sahy we amatly oturgyçlar, gezelenç meýdanyny has giň edýär.

Aýrylyp bilinýän komponentli awtoulag korpusy, tehniki hyzmat we abatlaýyş çykdajylaryny tygşytlaýar.

Arza

Myhmanhanalar we kurortlar, mekdepler, gozgalmaýan emläk we jemgyýetler, howa menzilleri, willalar, demir ýol menzilleri we söwda kärhanalary we ş.m. üçin gurlan “Lifted Utility Truck”.

Sorag-jogap

1. Täze elektrik golf araba zawodyny görüp bilerismi?

Onlaýn konferensiýa ýygnagyny hödürläp bileris we “Cengo” golf arabasy kompaniýalarymyza wideo arkaly baryp bileris, siziň bilen uzak möhletleýin iş gatnaşyklaryny ýola goýmak we islän wagtymyz toparymyza goşulmak isleýäris.

2. nearanymda satmak üçin hyzmat peýdaly awtoulagyny satyn alyp bolarmy?

Hawa, elbetde, aragatnaşygyňyzy taşlaň ýa-da derrew toparymyza goşulyň.

3. Satmak üçin täze peýdaly awtoulaglaryň bahasy näçe?

Iň oňat baha sargyt islegiňize laýyk gelýär, habarlaşmak üçin maglumatlary goýuň we bahalary ýakynda size iberer.

4. Elektrik peýdaly arabalary satmak üçin iberiş usuly näme?

Adatça deňiz ýükleri we howa ýükleri bilen iberilýär, goşmaça derňew, toparymyza goşulmak üçin gözleg iberiň.

5. Golf arabasy üçin peýdaly arabanyň esasy wagty näçe?

“Cengo” -da peýdaly awtoulag bar bolsa we size nusga gerek bolsa, tölegi alanyndan 7 gün soň.

Köpçülikleýin sargyt önümçiligi barada aýdylanda bolsa, sargyt tölegini alanyňyzdan 4 hepde soň.

KÖP MAGLUMAT

Täze “Cengo” awtoulagy barada has giňişleýin öwreniň.

GEL. .N

Soraglar bilen bize ýüz tutuň ýa-da şu gün Cengo awtoulagyny alyň.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Sitata alyň

  Önümiň görnüşi, mukdary, ulanylyşy we ş.m. ýaly talaplaryňyzy goýmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda habarlaşarys!

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Sitata alyň

  Önümiň görnüşi, mukdary, ulanylyşy we ş.m. ýaly talaplaryňyzy goýmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda habarlaşarys!

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň