• img Aw ulaglary
 • img Şahsy ulag
 • img Specialörite neşirler
 • img Köçe kanuny
 • img UTV
 • img Ulag seriýasy
 • img Ulag B seriýasy
 • img Gezelenç awtobusy
 • img Omörite kömek
 • img UTV
 • img Golf

NL-WB4 4 engerolagçy gatnawy

5KW AC motorly we 4 oturgyçly çalt golf awtoulagy

img

4

Oturgyçlar

img

15.5mph

Tizlik

img

20%

Baha bermek ukyby

img

6.67 sag

At güýji

ALhli ýollar teselli berýär

• Güýçli 5KW AC motor

• Iki sany goşmaça konfigurasiýa

• Güýçli uglerod polat integral çarçuwasy

• “Premium Brown” ýokary derejeli oturgyçlar

• OEM we ODM göterilen golf arabalaryny öndüriň

Golf arabasynyň iň ýokary tizligi haçan we nirede gerek bolsa, hoş geldiňizderňew ibertoparymyza goşulmak üçin ýa-daulaglarymyz hakda has giňişleýin öwreniň.

MOQ: 2+

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Kuwwat

 

ELEKTRIK

HP LITIUM

Motor / motor

5KW (AC) KDS hereketlendirijisi 5KW (AC) KDS hereketlendirijisi

At güýji

6.67ph 6.67 sag

Batareýalar

Alty, 8V150AH 48V 150AH Lityum-Ion (1)

Zarýad beriji

48V / 25A 48V / 25A

Maks.Tizlik

15.5mph (25khp) 15.5mph (25khp)

Rul we asma

Rul

Iki taraplaýyn raf we gysgyç dolandyryş ulgamy

Öňdäki asma

“Double-Arm” garaşsyz asma + asma pru springina

Tormoz

Tormoz

Iki aýlawly dört tigirli gidrawliki öň disk yzky baraban tormozy

Park tormozy

Elektromagnit duralgasy

Beden we tekerler

Beden we gutar

Öň we yzky: Boýalan sanjym galyplary

Şinalar

205 / 50-10 (Şinanyň diametri 18.1in) (460mm)

L * W * H.

122.1 * 47.2 * 70.9in (3100 * 1200 * 1800mm)

Tigir bazasy

95.3in (2420mm)

Ounder arassalamak

4.7in (120mm)

Öňdäki we yzky

Öň 34.7in (880mm)

Yzky 39.0in (990mm)

Ulagyň umumy agramy

1166 litr (530kg) bat batareýalary goşmak bilen)

726 litr (330kg) (batareýasyz)

Çarçuwanyň görnüşi

Strengthokary güýçli uglerod polat integral çarçuwasy

Giriş

golf arabalary satylýar

MAKFERSON GÖRNÜŞLI GÖRNÜŞ

Iki golly garaşsyz asma we arka asma pru springini ulanyň, sebäbi ähli oýunçylara ajaýyp sürüjilik tejribesini berýän Cengo çalt golf awtoulagy üçin goldaw iň oňat wariantydyr.

PREMIUM GARAŞAN oturgyçlar

Bazardaky berk arka oturgyçlar, golf el arabasy iň uly meýdany we ajaýyp görnüşi hödürleýär, premium oturgyçlar ýokary rahatlygy we stili üpjün edýär, oýunçylaryňyz tapawudyny duýansoň, bu täze bolmasa oýnamak islemezler golf arabalary.

golf awtoulagy
golf kartasy

SPROT ALUMINIM HUB

18.1 dýuým teker diametri we sport Alýuminiý garyndy merkezi bilen, rahat we rahat gezelenç etmek bilen çydamlylygy ýokarlandyrmak we ömri basmak üçin premium birleşmeler bilen turbasyz araba golf we peýdaly tekerler öndürilýär.Mawy golf awtoulagymyz, daş-töweregiňizi stilde gezelenç edýär.

STYLISH HEADLIGTS

Awtoulaglar, ýokary lýumen we pes energiýa sarp edýän LED çyralary bilen ylhamlanan “Cengo” ajaýyp faralar, ähli çyralaryň suwa çydamly dizaýnyna, standart LED faralar, öwrüm signallary we işleýän lampalar sürüjiňizi ýakýar, ulagda has görnükli edýär, we golf arabasy bilen gün ýaşandan soň gyzykly zatlary dowam etdirmäge kömek ediň.

golf kartasy

Satuwda satylýan “Cengo” çalt golf arabalary ajaýyp golf tejribesini berýär, ýanymda doly özleşdirilip bilinýän täsirli, ygtybarly güýçli golf awtoulaglaryna eýe bolmak isleseňiz, kamo golf arabanyňyzy düýbünden üýtgeşik duýmak üçin premium reňkleri, oturgyçlary, esbaplary we tigirleri saýlaň. , aşakdakylar siziň üçin islege görä 8 reňk.

gyzykly golf arabalary

Aýratynlyklary

105-150AH Lityum-Ion batareýa gaplary islege görä.

Akylly telefon üçin täze moda ammar bölümi.

Çalt dolandyryş ulgamy bilen has ygtybarly we rahat bolmak üçin aşaklygyna gidiň.

Sahy we amatly oturgyçlar, gezelenç meýdanyny has giň edýär.

Awtoulaglar, ýokary lýumen we az energiýa sarp edýän LED yşyklar bilen ylham aldy.

Arza

Golf meýdançalary, myhmanhanalar we kurortlar, mekdepler, gozgalmaýan emläk we jemgyýetler, howa menzilleri, willalar, demir ýol menzilleri we söwda kärhanalary we ş.m. üçin ýolagçy transporty.

Sorag-jogap

1. Satmak üçin 4 adamlyk golf arabasynyň täze golf arabasynyň bahasy näçe?

Cengo bahasy iň bäsdeşlikdir we mukdar zerurlygyňyza baglylykda, isleýän jikme-jiklikleriňizi maslahat bermegiňizi haýyş edýäris, ýakyn wagtda habarlaşarys.

2. Golf klub arabasy üçin MOQ näme?

Maşgalalar üçin iň oňat golf arabalarynyň ähli modelleriniň mukdary çäklidir, has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Satmak isleseňiz, ýöne az mukdarda ýerli golf arabalary satyjylar bilen habarlaşyp bilersiňiz.

3. Neanymdaky Cengo golf arabalaryny satyn almak dogrymy?

Hawa, ýerli bazardaky ajaýyp golf arabalaryny satýan “Cengo” satyjylary bilen habarlaşyp bilersiňiz, habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

4. Golf arabasy bilen üpjün etmegiň esasy wagty näçe?

Mysal hökmünde we aksiýada satyljak golf arabalarymyz bar bolsa, tölegi alanymyzdan 7 gün soň.

Köp sargyt önümçiligi hökmünde goýum tölegini alandan bir aý soň.

5. Elektrik golf arabasyny satyn almak isleýäris, size nädip tölemeli?

Cengo T / T, LC, söwda ätiýaçlandyryşyny ileri tutýar.Başga haýyşyňyz bar bolsa, habary şu ýerde goýuň, ýakyn wagtda habarlaşarys.

KÖP MAGLUMAT

Täze “Cengo” awtoulagy barada has giňişleýin öwreniň.

GEL. .N

Soraglar bilen bize ýüz tutuň ýa-da şu gün Cengo awtoulagyny alyň.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Sitata alyň

  Önümiň görnüşi, mukdary, ulanylyşy we ş.m. ýaly talaplaryňyzy goýmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda habarlaşarys!

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Sitata alyň

  Önümiň görnüşi, mukdary, ulanylyşy we ş.m. ýaly talaplaryňyzy goýmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda habarlaşarys!

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň