• img Aw ulaglary
 • img Şahsy ulag
 • img Specialörite neşirler
 • img Köçe kanuny
 • img UTV
 • img Ulag seriýasy
 • img Ulag B seriýasy
 • img Gezelenç awtobusy
 • img Omörite kömek
 • img UTV
 • img Golf

NL-WB6 + 2 göterilen 8 ýolagçy gatnawy

48V5kw AC motorly elektrik golf Kart 8 oturgyç

img

8

Oturgyçlar

img

12.4mph

Tizlik

img

15%

Baha bermek ukyby

img

5.44 sag

At güýji

BU ÜPJÜNÇILIK, BU DURMUŞ

• Güýçli 5KW AC motor

• 5.2 Metriň öwrüm radiusy

• 10 ”Polat alýumin tigirleri

• Streokary güýçli uglerod polat integral çarçuwasy

• Göterilen golf arabalarynyň OEM we ODM sargytlaryny kabul ediň

Haçan we nirede 8 orunlyk golf arabasy gerek bolsa, hoş geldiňizderňew ibertoparymyza goşulmak üçin ýa-daulaglarymyz hakda has giňişleýin öwreniň.

MOQ: 2+

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Kuwwat

 

ELEKTRIK

HP ELEKTRIK

Motor / motor

5KW (AC) KDS hereketlendirijisi 5KW (AC) KDS hereketlendirijisi

At güýji

6.67ph 6.67 sag

Batareýalar

Alty, 8V145AH 48V 150AH Lityum-Ion (1)

Zarýad beriji

48V / 25A 48V / 25A

Maks.Tizlik

12.4mph (20khp) 12.4mph (20khp)

Rul we asma

Rul

Iki taraplaýyn raf we gysgyç dolandyryş ulgamy

Işi togtatmak

Iki golly garaşsyz asma + asma pru springina

Tormoz

Tormoz

Iki aýlawly dört tigirli gidrawliki öňdäki disk yzky baraban tormozy

Park tormozy

Elektromagnit duralgasy

Beden we tekerler

Beden we gutar

Öň we yzky: Boýalan sanjym galyplary

Şinalar

205 / 50-10 (Şinanyň diametri 18.1in) (460mm)

L * W * H.

174.5 * 47.2 * 72.9in (4430 * 1200 * 1850mm)

Tigir bazasy

124.9in (3170mm)

Ounder arassalamak

4.7in (120mm)

Öňdäki we yzky

Öň tarapy 34,7in (880mm);Yzky 39.0in (990mm)

Ulagyň umumy agramy

1408 litr (640kg) bat batareýalary goşmak bilen)

968 litr (440kg) bat batareýasyz)

Çarçuwanyň görnüşi

Strengthokary güýçli uglerod polat integral çarçuwasy

Giriş

litiý golf arabasynyň batareýalary

I HIGH GYSGAÇA LITIUM ION

“Cengo” ýyldyz golf arabalarynda saýlamak üçin iki sany batareýa güýji ulgamy bar, 105-150Ah Lityum ion batareýa paket goldawy, siz has köp wagt sarp edip we kursda ýeterlik golf arabasynyň at güýjüni hödürläp bilersiňiz, has uzak ömür, has güýçli we has ýokary duýarsyňyz. litiý batareýasynyň beýleki görnüşlerine garanyňda howpsuzlyk derejesi.

SURATLAR BOLAN

“Cengo 48 wolt” golf arabasy goşmaça esasy bölekler hökmünde we bazarda gyzgyn satylýan “Curtis” kontrolleýjisini ulanýar, “Curtis” kontrolleýjisi size has ygtybarly artykmaçlyk hödürlemek üçin zarýad beriş goragy we “Anti Skipping” täzelenýän tormoz bilen üpjün edilendir.

4 orunlyk golf arabalary satylýar
ýörite golf arabasy satyjylary

GEÇIRILEN GÖRNÜŞ

Kostko golf arabasynyň aýrylmaz arka okyny ulanyň, bu basyşly örtükli alýumin dişli guty jaýy we berk möhürlenendir, kuwwat mesh arkaly geçirilýär we diş çykaryjy dişleri çekýär, durnukly çykyş momenti, pes ses we has gowy öndürijilik döredýär.

SUW GÖRNÜŞI

8 adamlyk golf arabasynyň tutuş elektron komponentleri ulgamy, suw geçirmeýän sim simleri IP67 we AMP birikdirijilerini ulanýar, bu suwuň we ýagyşly howanyň öňüni alýar, gysga utgaşmany almak aňsat däl, has köp tehniki çykdajylary tygşytlaýar.

iň gowy şahsy golf arabalary

Cengo birinji derejeli hytaý golf araba markalarynyň biri hökmünde täze golf arabalarynyň ähli aýratynlyklary kakany sürmek we tekizlemek üçin golf arabasyny öz islegleriňize görä düzmek isleýär, toparymyza goşulmak üçin mugt, öz islegiňiz üçin sekiz sany standart reňk bar.

gyzykly golf arabalary

Aýratynlyklary

Stiliň we ýerine ýetirişiň utgaşmasy.

Nol tizlige çenli täzelenýän tormoz.

Ajaýyp depä çykmak we awtoulag duralgasy.

Çalt we täsirli batareýa zarýady köp wagt sarp edýär.

48V KDS Motor bilen, ýokary göterilende durnukly we güýçli.

Arza

Golf meýdançalary, myhmanhanalar we kurortlar, mekdepler, gozgalmaýan emläk we jemgyýetler, howa menzilleri, willalar, demir ýol menzilleri we söwda kärhanalary we ş.m. üçin satylýan golf arabalary.

Sorag-jogap

1. Golf arabalarynda golf arabaňyzyň bahasy näçe?

Cengo lomaý golf arabalary kompaniýasy hökmünde, efay golf arabalary bilen dürli marketing strategiýamyz bar, şonuň üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy goýsaňyz has gowy bolar.

2. 8 orunlyk golf arabasynyň satuw usullary haýsylar?

Deňiz ýükleri, Howa ýükleri siziň sargytlaryňyza bagly, toparymyza goşulmak üçin has köp maglumat iberiň.

3. Golf bazaryny ýerli bazardan satyn alyp bilerinmi?

Hawa, golf arabanyňyza maglumat talap ediň we Cengo dilerlerimizden siziň bilen habarlaşmagyny haýyş edýäris.

4. Nearanymda satyljak täze golf arabalaryňyz barmy?

Locationerleşýän ýeriňizi we habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris, ýerli golf arabalary satyjylaryndan size satuwda goldaw bermegini, islän wagtymyz toparymyza goşulmagyny haýyş ederis.

5. 8 ýolagçy golf arabasynyň esasy wagty näçe?

Mysal üçin we bizde ätiýaçlyk bar bolsa, nusga tölegini alanymyzdan 7 gün soň.

Köpçülikleýin önümçilik mukdary üçin, 30% goýum tölegini alandan bir aý soň.

KÖP MAGLUMAT

Täze “Cengo” awtoulagy barada has giňişleýin öwreniň.

GEL. .N

Soraglar bilen bize ýüz tutuň ýa-da şu gün Cengo awtoulagyny alyň.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Sitata alyň

  Önümiň görnüşi, mukdary, ulanylyşy we ş.m. ýaly talaplaryňyzy goýmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda habarlaşarys!

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Sitata alyň

  Önümiň görnüşi, mukdary, ulanylyşy we ş.m. ýaly talaplaryňyzy goýmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda habarlaşarys!

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň