• img Aw ulaglary
 • img Şahsy ulag
 • img Specialörite neşirler
 • img Köçe kanuny
 • img UTV
 • img Ulag seriýasy
 • img Ulag B seriýasy
 • img Gezelenç awtobusy
 • img Omörite kömek
 • img UTV
 • img Golf

NL-WB4 + 2 6 ýolagçy aw ulaglary göterildi

6 ýolagçy golf arabasy, ýokary göterilen oturgyçlar we 48V gözegçilik ediji

img

6

Oturgyçlar

img

15mph

Tizlik

img

20%

Baha bermek ukyby

img

6.67 sag

At güýji

BAŞGA OUER ÜÇIN hemişe taýyn

• Güýçli 48V 5KW AC Motor bilen

• Goşmaça 48V 105-150AH Lityum Ion batareýa paketi

• 10 ”Polat guşakly radiallar we ýörite alýumin tigirler

• Öňki disk we yzky deprekli 4 tigirli gidrawlik tormozlar

• 6 ýolagçy golf arabasynyň OEM we ODM sargytlaryny ýerine ýetiriň

Haçan we nirede ýörite golf arabalary gerek bolsa, hoş geldiňizderňew ibertoparymyza goşulmak üçin ýa-daulaglarymyz hakda has giňişleýin öwreniň.

 

MOQ: 2+

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Kuwwat

 

ELEKTRIK

HP ELEKTRIK

Motor / motor

5KW (AC) KDS hereketlendirijisi 5KW (AC) KDS hereketlendirijisi

At güýji

6.67ph 6.67 sag

Batareýalar

Alty, 8V145AH 48V 150AH Lityum-Ion (1)

Zarýad beriji

48V / 25A 48V / 25A

Maks.Tizlik

12.4mph (20khp) 12.4mph (20khp)

Rul we asma

Rul

Iki taraplaýyn raf we gysgyç dolandyryş ulgamy

Öňdäki asma

“Double-Arm” garaşsyz asma + asma pru springina

Tormoz

Tormoz

Iki aýlawly dört tigirli gidrawliki öň disk yzky baraban tormozy

Park tormozy

Elektromagnit duralgasy

Beden we tekerler

Beden we gutar

Öň we yzky: Boýalan sanjym galyplary

Şinalar

205 / 50-10 (Şinanyň diametri 18.1in) (460mm)

L * W * H.

145.0 * 53.2 * 82,7in (3680 * 1350 * 2100mm)

Tigir bazasy

95.3in (2420mm)

Ounder arassalamak

7.9in (200mm)

Öňdäki we yzky

Öň tarapy 34,7in (880mm);Yzky 39.0in (990mm)

Ulagyň umumy agramy

1276 litr (580kg) bat batareýalary goşmak bilen)

616 litr (280kg) (batareýasyz)

Çarçuwanyň görnüşi

Strengthokary güýçli uglerod polat integral çarçuwasy

Giriş

Güýçli garaşsyzlyk goldawy

6 ýolagçy klub awtoulagy bilen birmeňzeş, Cengo 6 ýolagçy golf arabasy MakFerson garaşsyz asma usulyny ulanýar, ýol ulaglarynda giňden ulanylýan, çydamly we berk ýol uýgunlaşmasy bolan, ýerleşdirmek üçin amatly bolan ckds golf arabalarynyň çyzgysy. kiçi jesetler.

kart golf
litiý golf arabasynyň batareýalary

I HIGH GYSGAÇA LITIUM ION

Highokary kuwwatly Lityum Ionly 6 ýolagçy golf arabasynyň goşmaça batareýa ulgamy bar, her zarýadda 105-150 amp sagatda buýsanýar, bu beýleki 2 oturgyçly golf arabasyna garanyňda has köp wagt sarp etmegi wada berýär.

INTEGRAL HAKYKY AXLE

Cengo alty adamlyk golf arabasy integral arka oky, garaşsyz asma, bahar we silindr gidrawliki amortizasiýany ulanýar, ähli aýratynlyklar ýönekeý we ýeňil gurluş, size rahat sürmek duýgusyny hödürleýär.

ýörite golf arabasy satyjylary
golf kartasy

KDS 5KW AC MOTOR

Cengo öwrenezgo peýdaly arabasy, golf arabalarynyň has uzyn bolandygyna göz ýetiriňaralygywe KDS AC motoryna göz ýetiriň10% -den gowrak ýokarlanýarsebäpliKDS hereketlendirijisini ulananyňyzdan soň hemişelik tizlikli tok asyl önüme garanyňda has durnuklydyr.

“Cengo” Hytaýyň meşhur golf arabasy markalarynyň biridir, 6 ýolagçy golf arabasynyň aýratynlyklary ulag süreniňizde gyzykly wagtyňyzy hödürläp biler, satuwda elektrik golf arabalaryny hem sazlamagy goldaýarys, saýlamagyňyz üçin sekiz sany standart reňk bar.

gyzykly golf arabalary

Aýratynlyklary

Gurşun kislotasy batareýasy we litiý batareýasy islege görä.

Çalt we täsirli batareýa zarýady köp wagt sarp edýär.

48V KDS Motor bilen, ýokary göterilende durnukly we güýçli.

2 bölümli eplenýän öň aýna penjiresi aňsat we çalt açylýar ýa-da bukulýar.

Moda saklaýyş bölümi ammar ýerini köpeltdi we akylly telefon goýdy.

Arza

Golf meýdançalary, myhmanhanalar we kurortlar, mekdepler, gozgalmaýan emläk we jemgyýetler, howa menzilleri, willalar, demir ýol menzilleri we söwda kärhanalary we ş.m. üçin ýolagçy transporty.

Sorag-jogap

1. nearanymda golf arabasynyň bahalary nähili?

Aragatnaşyk maglumatlaryny goýup bilersiňiz, iň ýakyn wagtda golf arabasynyň bahasyny size ibereris.

2. Täze golf arabalarynyň satuw wagty näçe?

Mysal üçin we Cengo-nyň aksiýasy bar bolsa, tölegi alandan 7 gün soň.

Gelseköpçülikleýin sargyt mukdary, goýum tölegini alandan 4 hepde soň.

3. Nearanymda satyljak 6 ýolagçy golf arabasyny tapyp bilerinmi?

Hawa, ýerli bazardaky golf araba satyjylarymyz bilen habarlaşmak isleseňiz, maglumatyňyzy goýuň we ýakyn wagtda size gaýdyp geler.

4. 6 adamlyk golf arabasyny nädip daşaýarsyňyz?

Golf arabasyny deňiz ýükleri, howa ýükleri bilen daşap bilersiňiz, toparymyza goşulmak üçin has köp maglumat iberip bilersiňiz.

5.6 orunlyk golf arabasyny satyn almak isleýäris, töleg usuly näme?

Cengo T / T, LC, söwda ätiýaçlandyryşyny ileri tutýar.Başga haýyşyňyz bar bolsa, habaryňyzy şu ýerde goýuň, ýakyn wagtda habarlaşarys.

KÖP MAGLUMAT

Täze “Cengo” awtoulagy barada has giňişleýin öwreniň.

GEL. .N

Soraglar bilen bize ýüz tutuň ýa-da şu gün Cengo awtoulagyny alyň.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Sitata alyň

  Önümiň görnüşi, mukdary, ulanylyşy we ş.m. ýaly talaplaryňyzy goýmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda habarlaşarys!

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Sitata alyň

  Önümiň görnüşi, mukdary, ulanylyşy we ş.m. ýaly talaplaryňyzy goýmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda habarlaşarys!

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň