• img Aw ulaglary
 • img Şahsy ulag
 • img Specialörite neşirler
 • img Köçe kanuny
 • img UTV
 • img Ulag seriýasy
 • img Ulag B seriýasy
 • img Gezelenç awtobusy
 • img Omörite kömek
 • img UTV
 • img Golf

NL-LA6 6 engerolagçy gatnawy

Täze dizaýnly 6 oturgyçly golf arabalary

img

6

Oturgyçlar

img

13,7 km

Tizlik

img

15%

Baha bermek ukyby

img

5.44 sag

At güýji

BU ÜPJÜNÇILIK, BU DURMUŞ

• Güýçli 4KW AC motor

• 5.5 Metriň öwrüm radiusy

• Täze dupleks tormoz ulgamy

• Streokary güýçli uglerod polat integral çarçuwasy

• Gara golf awtoulagynyň OEM we ODM zakazyny kabul ediň

Haçan we nirede nyşanly golf arabalary gerek bolsa, hoş geldiňizderňew ibertoparymyza goşulmak üçin ýa-daulaglarymyz hakda has giňişleýin öwreniň.

MOQ: 2+

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Kuwwat

 

ELEKTRIK

HP ELEKTRIK

Motor / motor

4KW (AC) hereketlendiriji 4KW (AC) hereketlendiriji

At güýji

5.44 sag 5.44 sag

Batareýalar

Alty, 8V150AH batareýa Alty, 8V150AH batareýa

Zarýad beriji

48V / 25A 48VDC / 25A

Dolandyryjy

48V, AC gözegçilik ediji 48V, Toyota / Crutis AC dolandyryjysy

Maks.Tizlik

13,7 km (22khp) 13,7 km (22khp)

Rul we asma

Rul

Iki taraplaýyn çykyş raf we gysgyçly rul, öz-özüni sazlamak

Işi togtatmak

Öň tarapy: Makferson garaşsyz asma;

Yzky: ýaprak çeşmesi we gidrawlik amortizator;

Tormoz

Tormoz

Yzky tigirli tormoz

Park tormozy

Elektrik duralgasy

Beden we tekerler

Beden we gutar

Öň we yzky: PP galyplary

Şinalar

Öň tarapy: 18.5 × 8.5-8; Demir çyzyk;Yzky: 20.5 × 8-10; Demir çyzyk

L * W * H.

173.4 * 48.1 * 72.9in (4400 * 1220 * 1850mm)

Tigir bazasy

130.0in (3300mm)

Ounder arassalamak

4.5in (114mm)

Öňdäki we yzky

Öň tarapy 34,7in (880mm);Yzky 39.4in (1000mm)

Ulagyň umumy agramy

1485 litr (675kg) bat batareýalary goşmak bilen)

1045 litr (475kg) (batareýasyz)

Çarçuwanyň görnüşi

Strengthokary güýçli uglerod polat integral çarçuwasy

Giriş

48 wolt golf arabasy

I HIGH GOWY GÖRNÜŞ STEL ÇARAMASY

“Cengo 6 adam” golf arabasy ýokary güýçli uglerod polat integral çarçuwasy bilen gurlupdyr, material truss kebşirlenen gurluşdan ýasalýar, amatly we ygtybarly gezelenç etmegi goldaýar, golf arabasy hyzmatlarynyň ajaýyp tejribesini hödürläň.

GEÇIRILEN GÖRNÜŞ

“Cengo 6 adam” golf arabasy integral yzky oky ulanýar, bu basyşly örtükli alýumin dişli guty jaýy we berk möhürlenendir, kuwwat mesh arkaly geçirilýär we diş dişli dişli dişleri çekýär, durnukly çykyş momentini, pes ses we has gowy duýgy döredýär alty oturgyçly golf arabasyny süreniňizde ýerine ýetiriş.

ýörite golf arabasy satyjylary
altyn golf

TOYOTA GÖZEGÇI

Bazarda TOYOTA we CURTIS kontrolleýjisi bolan 48 woltly golf arabasynyň iki warianty dolandyryş ulgamy bar, TOYOTA kontrolleýjisi öňki golf ulaglaryny dolandyrmak ulgamyndan tapawutlylykda rahat güýji geçirýär we DC ulgamy bilen deňeşdirilende sürüjilik aralygy ep-esli ýokarlanýar. 20%.

SUW GÖRNÜŞI

6 oturgyçly golf arabasynyň ähli elektron bölekleri suw geçirmeýän sim simleri IP67 we AMP birikdirijileri bilen ulanylýar, bu suwuň we ýagyşly howanyň öňüni alýar, gysga utgaşmany almak aňsat däl, has köp çykdajy tygşytlaýar.

iň gowy şahsy golf arabalary

Cengo, hytaý golf arabasynyň markalary hökmünde, golf arabasynyň ähli aýratynlyklary, ulag süreniňizde ajaýyp wagtdan lezzet alýar, golf arabany zerurlyklaryňyza görä hasam sazlaň, aşakdakylar üçin sekiz sany reňk bar.

gyzykly golf arabalary

Aýratynlyklary

Stiliň we ýerine ýetirişiň utgaşmasy.

Has gowy işlemek we howpsuzlyk öndürijiligi.

Ajaýyp depä çykmak we awtoulag duralgasy.

Çalt we täsirli batareýa zarýady köp wagt sarp edýär.

48V KDS Motor bilen, ýokary göterilende durnukly we güýçli.

Arza

Golf meýdançalary, myhmanhanalar we kurortlar, mekdepler, gozgalmaýan emläk we jemgyýetler, howa menzilleri, willalar, demir ýol menzilleri we söwda kärhanalary we ş.m. üçin satylýan golf arabalary.

Sorag-jogap

1. Lomaý golf arabalaryňyzyň bahasy näçe?

“Cengo 6 adam” golf arabasynyň dürli konfigurasiýalary bar we bahasy siziň islegiňize bagly, şonuň üçin biziň bilen habarlaşyň we has giňişleýin maglumat üçin toparymyza goşulyň.

2. 6 adamlyk golf arabasyny nädip daşaýarsyňyz?

Deňiz ýükleri, Howa ýükleri siziň zerurlygyňyza bagly, toparymyza goşulmak üçin has köp maglumat iberiň.

3. Neanymdaky Cengo golf arabalary bilen habarlaşyp bilerinmi?

Hawa, habarlaşmagyň ýoluny iberiň we bazaryňyzdaky golf awtoulagynyň Cengo satyjylaryndan siziň bilen habarlaşmagyny haýyş edýäris.

4. Golf araba satyjylaryňyz bolmak dogrymy?

Golf araba satyjylarymyz hökmünde hoş geldiňiz, Hyzmat sahypasyndaky Cengo Hyzmatdaşlyk Syýasatyny barlaň ýa-da aragatnaşykdan çykyň, ýakynda taparys.

5. Täze golf arabalarynyň satyljak wagty näçe?

Mysal üçin we tölegimizi alanymyzdan 7 gün soň aksiýamyz bar bolsa.

Köp mukdarda sargyt mukdary üçin, goýum tölegini alandan 4 hepde soň.

KÖP MAGLUMAT

Täze “Cengo” awtoulagy barada has giňişleýin öwreniň.

GEL. .N

Soraglar bilen bize ýüz tutuň ýa-da şu gün Cengo awtoulagyny alyň.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Sitata alyň

  Önümiň görnüşi, mukdary, ulanylyşy we ş.m. ýaly talaplaryňyzy goýmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda habarlaşarys!

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Sitata alyň

  Önümiň görnüşi, mukdary, ulanylyşy we ş.m. ýaly talaplaryňyzy goýmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda habarlaşarys!

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň