• img Aw ulaglary
 • img Şahsy ulag
 • img Specialörite neşirler
 • img Köçe kanuny
 • img UTV
 • img Ulag seriýasy
 • img Ulag B seriýasy
 • img Gezelenç awtobusy
 • img Omörite kömek
 • img UTV
 • img Golf

NL-WB4 4 engerolagçy aw ulaglary

Güýçli 5KW AC motorly elektrik aw golf arabasy

img

4

Oturgyçlar

img

15.5mph

Tizlik

img

20%

Baha bermek ukyby

img

6.67 sag

At güýji

ALhli ýollar teselli berýär

• Güýçli 48V 5KW AC motor

• Goşmaça konfigurasiýanyň iki görnüşi

• Güýçli uglerod polat integral çarçuwasy bilen

• “Premium Black Bolstered High-Back 4 oturgyç

• OEM we ODM elektrik golf arabasyny awlamak buýrugyny kabul ediň

Haçan we nirede elektrik aw golf arabasy gerek bolsa, hoş geldiňizderňew ibertoparymyza goşulmak üçin ýa-daulaglarymyz hakda has giňişleýin öwreniň.

 

MOQ: 2+

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Kuwwat

 

ELEKTRIK

HP LITIUM

Motor / motor

5KW (AC) KDS hereketlendirijisi 5KW (AC) KDS hereketlendirijisi

At güýji

6.67ph 6.67 sag

Batareýalar

Alty, 8V145AH 48V 150AH Lityum-Ion (1)

Zarýad beriji

48V / 25A 48V / 25A

Maks.Tizlik

15.5mph (25khp) 15.5mph (25khp)

Rul we asma

Rul

Iki taraplaýyn raf we gysgyç dolandyryş ulgamy

Öňdäki asma

Iki golly garaşsyz asma + Asma bahar

Tormoz

Tormoz

Iki aýlawly dört tigirli gidrawliki öň disk yzky baraban tormozy

Park tormozy

Elektromagnit duralgasy

Beden we tekerler

Beden we gutar

Öň we yzky: Boýalan sanjym galyplary

Şinalar

205 / 50-10 (Şinanyň diametri 18.1in) (460mm)

L * W * H.

115.4 * 53.2 * 76,8in (2930 * 1350 * 1950mm)

Tigir bazasy

95.3in (2420mm)

Ounder arassalamak

7.9in (200mm)

Öňdäki we yzky

Öň tarapy 34,7in (880mm);Yzky 39.0in (990mm)

Ulagyň umumy agramy

1210 litr (550kg) bat batareýalary goşmak bilen)

550 litr (250 kg) (batareýasyz)

Çarçuwanyň görnüşi

Strengthokary güýçli uglerod polat integral çarçuwasy

Giriş

golf arabalary satylýar

Ö FRÜNI ALMAK ÜÇIN IŞLER

Aw golf arabalary MakFersonyň garaşsyz asmany ulanýandygy sebäpli, çyzgyda oňat rahatlyk, duýgurlyk we işleýiş aýratynlyklary bilen ckds golf arabalarynyň bu bölegi görkezilýär, awtoulag ulaglarynda giňden ulanylýar, ýöne aw awlaýan elektrik golf arabamyz bu ulgamy ulanýar we iň gowusy “Cengo” çalt golf awtoulagy üçin.

INTEGRAL HAKYKY AXLE

“Cengo” elektrik aw awlaýan buggy Integral arka oky, bahar, garaşsyz asma we silindr gidrawliki amortizasiýany ulanýar, ýönekeý we ýeňil gurluşy sebäpli, sürmek rahat bolar.

ýörite golf arabasy satyjylary
nyşanly golf arabalary

KDS 5KW AC MOTOR

Güýçli dyrmaşmak ukyby bolan golf arabasy üçin peýdaly arabany isleseňiz, KDS 5kw AC hereketlendirijisi bilen köpeldilen peýdaly golf arabasy we güýji köp bolansoň, KDS 5kw AC hereketlendirijisi iň gowy saýlawdyr, şonuň üçin 30% dik eňňitlerden aňsatlyk bilen geçip bilersiňiz sürmek.

PREMIUM BOLSTERED HIGHokary oturgyçlar

Köpükli premium köpeldilen imitasiýa deri oturgyçlary bilen öndürilen Cengo elektrik aw awtoulagy, giň we amatly oturgyçlar, şeýle hem her oturgyç howpsuzlyk kemerleri bilen enjamlaşdyrylan, howpsuzlygy duýarsyňyz we gezelençden lezzet alarsyňyz.

elektrik aw arabasy

Cengo, Hytaýyň meşhur golf arabasy markalary hökmünde, golf arabasyny awlamagyň ähli aýratynlyklary, gezelençde ajaýyp wagtyňyzy lezzet alýar we elektrik golf arabalaryny satmak üçin özleşdirmegi kabul edýär, aşakdakylar sekiz sany reňk.

gyzykly golf arabalary

Aýratynlyklary

Gurşun kislotasy batareýasy we litiý batareýasy islege görä.

Çalt we täsirli batareýa zarýady köp wagt sarp edýär.

48V KDS Motor bilen, ýokary göterilende durnukly we güýçli.

Lumokary lýumen we az energiýa sarp edýän LED yşyklar bilen ylham.

Aşakdan, has ygtybarly we ýylmanak tizligi dolandyrmak ulgamyny ulanyň.

Arza

Golf meýdançalary, myhmanhanalar we kurortlar, mekdepler, gozgalmaýan emläk we jemgyýetler, howa menzilleri, willalar, demir ýol menzilleri we söwda kärhanalary we ş.m. üçin ýolagçy transporty.

Sorag-jogap

1. Adaty golf arabalarynyň satuwy näçe?

“Cengo” golf arabalary hyzmatyny edip biler we bahasy siziň islegiňize esaslanýar, islegiňizi bize habar beriň we ýakyn wagtda iň gowy bahany size ibereris.

2. Kuşman golf arabasy üçin iň az sargyt mukdary barmy?

Hawa, sargyt mukdary garynja modeliňize bagly, bizem OEM we ODM sargytlaryny kabul edýäris.Satmak isleseňiz, ýöne az mukdarda ýerli golf araba satyjylary bilen habarlaşyp bilersiňiz.

3. Cengo elektrik golf arabalaryny ýanymda satmak üçin satyn almak dogrymy?

Hawa, habarlaşmak üçin maglumatlaryňyzy goýuň we ýerli bazardaky golf araba satyjylarymyzdan sizi tapmagyny haýyş ediň.

4. Gymmat bahaly golf arabasynyň önümçilik wagty näçe?

Nusga alnanda we aksiýada satyljak golf arabalarymyz bar bolsa, sargydyňyzy alanyňyzdan 7 gün soň.

Köpçülikleýin önümçilik edilende, goýum tölegiňizi alanyňyzdan 4 hepde geçýär.

5. Elektrik golf arabasyny satyn almak isleýäris, size töleg usuly näme?

Cengo T / T, LC, söwda ätiýaçlandyryşyny ileri tutýar.Başga haýyşyňyz bar bolsa, habaryňyzy şu ýerde goýuň, ýakyn wagtda habarlaşarys.

KÖP MAGLUMAT

Täze “Cengo” awtoulagy barada has giňişleýin öwreniň.

GEL. .N

Soraglar bilen bize ýüz tutuň ýa-da şu gün Cengo awtoulagyny alyň.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Sitata alyň

  Önümiň görnüşi, mukdary, ulanylyşy we ş.m. ýaly talaplaryňyzy goýmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda habarlaşarys!

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Sitata alyň

  Önümiň görnüşi, mukdary, ulanylyşy we ş.m. ýaly talaplaryňyzy goýmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda habarlaşarys!

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň