• img Aw ulaglary
 • img Şahsy ulag
 • img Specialörite neşirler
 • img Köçe kanuny
 • img UTV
 • img Ulag seriýasy
 • img Ulag B seriýasy
 • img Gezelenç awtobusy
 • img Omörite kömek
 • img UTV
 • img Golf

NL-U1011B 11 ýolagçy elektrik gezelenç awtobusy

.5okary konfigurasiýaly 7.5kw syýahatçy gezelenç awtobusy 11 ýolagçy

img

11

Oturgyçlar

img

18,6 km

Tizlik

img

80-100 km

Baha bermek ukyby

img

10.2 sag

At güýji

KOREBIR ADAMLAR, KOREBIR rahatlyk

• Powerokary kuwwatly 72V7.5KW AC motor

• Makferson garaşsyz asma

• Streokary güýçli uglerod polat integral çarçuwasy bilen ýasaldy

• OEM we ODM Syýahatçylyk gezelenç awtobusynyň buýrugyny ýerine ýetiriň

• Öň we yzky baraban tigir tormozy bilen gidrawlik goşa turba tormozy

Haçan we nirede araba elektrik gerek bolsa, hoş geldiňizderňew ibertoparymyza goşulmak üçin ýa-daulaglarymyz hakda has giňişleýin öwreniň.

MOQ: 2+

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Kuwwat

 

ELEKTRIK

Motor / motor

7.5 KW (AC) hereketlendiriji

At güýji

10 sag

Batareýalar

On iki, 6V / 200AH

Zarýad beriji

72V / 25A

Maks.Tizlik

18,6 km (30kh)

Rul we asma

Rul

Dişli teker dolandyryş ulgamy ugry ýeňil öwürmek üçin arassalanyşy awtomatiki sazlamak funksiýasyna eýedir

Öňdäki asma

Makferson garaşsyz asma

Yzky asma

Köp plastinka pru springina arka asma, silindr gidrawlik amortizator

Tormoz

Tormoz

Gidrawlik goşa turba tormozy, öň we yzky baraban tigir tormozy

Park tormozy

Mehaniki

Beden we tekerler

Beden we gutar

Güýçli uglerod polat kebşirlenen polat çarçuwa we metal möhürleme

Şinalar

165 / 70R13

L * W * H.

184.4 * 59.5 * 80.8in (4680 * 1510 * 2050mm)

Tigir bazasy

108.5in (2755mm)

Ounder arassalamak

4.1in (105mm)

Öňdäki we yzky

Öň 52,8in (1340mm);Yzky 51.65in (1310mm)

Ulagyň umumy agramy

2794 litr (1270kg) bat batareýalary goşmak bilen)

Çarçuwanyň görnüşi

Strengthokary güýçli uglerod polat integral çarçuwasy

Giriş

GOWY INDEPEND GÖRNÜŞ

Awtoulag ulaglarynda giňden ulanylýan, çydamly we güýçli ýol uýgunlaşmasy bolan, oňat rahatlyk, duýgurlyk we aňsatlyk bilen işlemek üçin MakFerson 2022 elektrik ulagynyň garaşsyz asmagy, size ajaýyp sürüjilik tejribesini bermegi üpjün ediň.

11 oturgyçly awtoulag
https://www.cengocar.com/tourist-sightseeing-bus-11-passenger-with-high-configuration-7-5kw-product/

I HIGH GOWY GÖRNÜŞ AC MOTORY

Engaokary netijelilik, güýçli dyrmaşma güýji bilen doly aýratynlyklara eýe bolan we tehniki hyzmat çykdajylaryňyzy tygşytlap we elektrik ulagynyň arabasyny uzak ömür sürüp bilýän Cengo arassa elektrik ulagynda ulanylýan milli standart täze energiýa AC 72V7.5KW hereketlendirijisi.

STYLISH DIZAYNY

Iň oňat elektrik peýdaly ulagyň ýokary güýçli metal möhürlemesi moda we täzelik, Cengo syýahatçylyk awtobusynyň öň tarapy giň görünýär we gatlaklaryň duýgusy baý we bedeniň reňki ýöriteleşdirilen talaplara laýyk gelýär.

elektrik kurort ulaglary
elektrik arabasy

AWTOMOBIL GURAMA PANELI

Customöriteleşdirilen ulaglaryň awtoulag galyplaýyş gurallary paneli, inçe öndürilen, ekologiýa taýdan arassa we amatly, täze we owadan görüp bilersiňiz, elektrik syýahat awtoulagyny süreniňizde, amatly we amatly adam işleýşini duýarsyňyz.

Hytaýda meşhur elektrik arabasy öndürijileri barada aýdylanda bolsa, Cengo elektrik ulagy arabasy OEM we ODM dizaýnyny ýerine ýetirmek üçin müşderini goldaýar we ulag süreniňizde ajaýyp pursatdan lezzet alyp bilersiňiz, aşakdakylar siziň salgylanmak üçin adaty reňklerimizdir, şonuň üçin has giňişleýin gözleg, gözleg ibermek üçin hoş geldiňiz toparymyza goşulyň ýa-da ulaglarymyz hakda has giňişleýin öwreniň.

ýol ulagy

Aýratynlyklary

Çalt we täsirli batareýa zarýady köp wagt sarp edýär.

Adaty ak reňk we reňki sazlamak üçin kabul ediň.

Rokary derejeli awtoulag oturgyjy owadan we amatly dizaýn edildi.

Blister + aýna süýümli demir plastmassadan ýasalan tutuş beden.

Has köp funksiýa saýlamalary: DVD, ýokary ekranly doly ekranly LCD gurallary, ammar gutusy.

Arza

Golf meýdançalary, myhmanhanalar we kurortlar, mekdepler, gozgalmaýan emläk we jemgyýetler, howa menzilleri, willalar, demir ýol menzilleri we söwda kärhanalary we ş.m. üçin gurlan syýahatçylyk awtobusy.

Sorag-jogap

1. Cengo iň oňat golf arabasy kompaniýalaryna meňzeýär, men sapar gurap bilerinmi?

Ynamyňyz üçin sag boluň, Cengo-nyň satuw ofisi we zawody bar, islän wagtyňyz gelmegiňizi hoşal edýäris we onlaýn wideo konferensiýa ýygnagyny hödürleýäris, islän wagtyňyz biziň toparymyza goşulyp bilersiňiz.

2. Elektrik arabasynyň bahasy näçe?

“Cengo” araba elektrikleriniň bahasy dürli konfigurasiýalara eýedir we zerurlygyňyza esaslanýar, islän wagtyňyz biziň bilen habarlaşyň we toparymyza goşulyň.

3. Elektrikli ulag arabasynyň nyşanyny sazlamak mümkinmi?

Hawa, diňe asyl logotip faýlyny PDF-de ibermeli, dizaýn etmek üçin hünärmen sungat inerenerimiz bar we tassyklamak üçin taýýar dizaýny ibereris.

4. Golf arabalarynyň we peýdaly ulaglaryň köpçülikleýin sargytlaryny näçe wagtlap öndürmeli?

Adatça, 30% goýum tölegini alanyndan 15-30 gün, nusga sargydy we aksiýasynda bolşy ýaly, sargyt tölegini alanyndan 5-7 gün geçýär.

5. Elektrikli gezelenç awtoulag ýaryşlaryny özümiz düzetmek dogrymy?

“Cengo” elektrik alýan ulag professional gözegçilik ulgamyny ulanýar, ähli parametrler çözüldi, adatça üýtgeşmelere hünärmen inerener gerek, şonuň üçin biziň bilen barlap, has köp zat üçin toparymyza goşulyň.

KÖP MAGLUMAT

Täze “Cengo” awtoulagy barada has giňişleýin öwreniň.

GEL. .N

Soraglar bilen bize ýüz tutuň ýa-da şu gün Cengo awtoulagyny alyň.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Sitata alyň

  Önümiň görnüşi, mukdary, ulanylyşy we ş.m. ýaly talaplaryňyzy goýmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda habarlaşarys!

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Sitata alyň

  Önümiň görnüşi, mukdary, ulanylyşy we ş.m. ýaly talaplaryňyzy goýmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda habarlaşarys!

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň