• img Aw ulaglary
 • img Şahsy ulag
 • img Specialörite neşirler
 • img Köçe kanuny
 • img UTV
 • img Ulag seriýasy
 • img Ulag B seriýasy
 • img Gezelenç awtobusy
 • img Omörite kömek
 • img UTV
 • img Golf

NL-JY2 + 2.G Hususy galyndy 4 ýolagçy golf arabasyny göterdi

Öndürijilik golf arabalary, alýumin garyndy çarçuwasy bilen 4 ýolagçyny göterdi

img

4

Oturgyçlar

img

13,7 km

Tizlik

img

40%

Baha bermek ukyby

img

5.44 sag

At güýji

BU ÜPJÜNÇILIK, BU DURMUŞ

• performanceokary öndürijilikli 5KW AC hereketlendirijisi

• strengthokary kuwwatly alýumin integral çarçuwasy

• Toyota AC kontrolleýjisi / Crutis AC kontrolleýjisi

• Ulagyň tutuşlygyna IP67 suw geçirmeýän derejesi

• Golf arabasynyň OEM we ODM konfigurasiýasyny kabul ediň

Golf meýdançasynda 4 oturgyçly golf arabasyny haçan we nirede götermeli bolsaňyz, hoş geldiňizderňew ibertoparymyza goşulmak üçin ýa-daulaglarymyz hakda has giňişleýin öwreniň.

 

MOQ: 2+

Önümiň jikme-jigi

.Üklemeler

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Kuwwat

 

ELEKTRIK

HP ELEKTRIK

Motor / motor

4KW (AC) hereketlendiriji 4KW (AC) hereketlendiriji

At güýji

5.44 sag 5.44 sag

Batareýalar

Alty, 8V150AH batareýa Alty, 8V150AH batareýa

Zarýad beriji

48V / 25A 48VDC / 25A

Dolandyryjy

48V, AC gözegçilik ediji 48V, Toyota / Crutis AC dolandyryjysy

Maks.Tizlik

13,7 km (22khp) 13,7 km (22khp)

Rul we asma

Rul

Iki taraplaýyn çykyş raf we gysgyçly rul, öz-özüni sazlamak

Işi togtatmak

Öň tarapy: Makferson garaşsyz asma;Yzky: ýaprak çeşmesi we gidrawliki amortizator

Tormoz

Tormoz

Iki aýlawly dört tigirli gidrawlik disk tormozy

Park tormozy

Elektrik duralgasy

Beden we tekerler

Beden we gutar

Öň tarapy: PP galyplaryYzky: PP galyplary

Şinalar

18 × 8.5-8; Demir çyzyk (Şinanyň diametri 18.1in) (460mm)

L * W * H.

113.5 * 48.1 * 72.9in (2800 * 1220 * 1850mm)

Tigir bazasy

65.0in (1650mm)

Ounder arassalamak

4.5in (114mm)

Öňdäki we yzky

Öň 34.3in (870mm)Yzky 38.8in (985mm)

Ulagyň umumy agramy

1012 litr (460kg) bat batareýalary goşmak bilen)572 litr (260kg) (batareýasyz)

Çarçuwanyň görnüşi

Strengthokary güýçli uglerod polat integral çarçuwasy Strengthokary kuwwatly Alýumin integral çarçuwasy

 

Giriş

kaşaň golf arabalary

I HIGH GOWY ALUMINUM ÇARÇY

Satuwda satylýan “Cengo 4” golf arabalary ýokary güýçli alýumin garyndy çarçuwasy bilen ýasalýar, size amatly we ygtybarly gezelenç edýär, şeýle hem polat çarçuwadan has ýeňil we dartyşda hem has güýçli bolan alýumin garyndysynyň iň oňat önümçilik standartyny ulanyň. .

Rahatlyk we stil oturgyçlary

Bazardaky iň giň oturgyç bilen iň uly tutum meýdanyny we ajaýyplygyny duýarsyňyz we henizem ýeterlik däldi, diňe oýunçynyň rahatlygy we amatlylygy üçin döredilen täze aýratynlyklary we enjamlary ýasadyk, ýagny oýunçylaryňyz bu sürüjini synap görenlerinde, bu dört orunlyk golf arabasyz oýnamak islemezler.

iň gowy elektrik golf awtoulagy
golf awtoulag kompaniýasy

TUBELESS GOLF ŞINASY

Fairarmarkada ýüküni könelmezden we ýyrtmazdan göterýän turbasyz golf we peýdaly tekerler bilen golf arabasyna müneniňizde, asfaltly ýollarda dört tigirli golf arabalarynda özüňizi rahat duýarsyňyz.

GEÇIRILEN GÖRNÜŞ

4 ýolagçy golf arabasy birleşdirilen basyşdan ýasalan alýumin dişli guty jaýyny ulanýar we berk möhürlenendir, kuwwat mesh arkaly geçirilýär we durnukly çykyş momentini, pes ses we has gowy netijelilik döredilende duýulýar.

ýörite golf arabasy satyjylary

“Cengo” elektrikli golf arabasy, tizlik dolandyryjysyna pudagyň iň oňat duýgurlygyny görkezýän we golf arabalaryny depe ýa-da tekiz ýerlerde deň derejede rahat gezmäge mümkinçilik berýän KDS Motor ulanýar we 4 tigirli golf arabasyny islegleriňize görä düzmäge goldaw berýär, aşakdaky reňkler öz islegiňiz üçin iň gowy golf arabalary 2020.

gyzykly golf arabalary

Aýratynlyklary

Cstiliň we ýerine ýetirişiň ombinasiýasy.

Has gowy işlemek we howpsuzlyk öndürijiligi.

Ajaýyp depä çykmak we awtoulag duralgasy.

Çalt we täsirli batareýa zarýady köp wagt sarp edýär.

Aýrylyp bilinýän modully awtoulag korpusy, tehniki hyzmat we hyzmat çykdajylaryny tygşytlaýar.

Arza

Golf golf we meýdança üçin gurlan golf arabasy

Sorag-jogap

1. Golf araba kompaniýalaryňyza baryp görmek dogrymy?

Hawa, Cengo ofisimize we Golf arabasy zawodymyza baryp görmegiňizi mähirli garşylaýarys, onlaýn wideo konferensiýa ýygnagyny hödürleýäris we ähli müşderiler bilen uzak möhletleýin iş gatnaşyklaryny ýola goýarys we islän wagtymyz toparymyza goşularys diýip umyt edýäris.

2. 4 orunlyk elektrik golf arabasyny nädip daşaýarsyňyz?

Deňiz ýükleri, zerurlygyňyza görä howa ýükleri, ýagdaýyňyzy saýlamak, toparymyza goşulmak üçin has köp maglumat ibermek gowy.

3.OEM markamyzy etmek dogrymy?

Bolýar, OEM markaňyzy PDF görnüşinde iberip bilersiňiz.Cengo sungat inereneri, golf arabasynyň awtoulagyny tassyklamak üçin taýýar çyzgyny size iberýär.

4. 4 orunlyk golf arabalarynyň satuw wagty näçe?

Mysal üçin we Cengo aksiýasy bar bolsa, tölegi alanyndan 5-7 gün geçýär.

Köpçülikleýin önümçilik üçin 30% goýum tölegini alanyndan bir aý geçýär.

5. Satuw üçin göterilen golf arabalarynyň bahasy näçe?

Cengo, mukdaryňyza baglylykda bäsdeşlik bahasy bilen müşderini goldaýar, haýyşyňyzy şu ýerde goýuň, ýakyn wagtda habarlaşarys.

KÖP MAGLUMAT

Täze “Cengo” awtoulagy barada has giňişleýin öwreniň.

GEL. .N

Soraglar bilen bize ýüz tutuň ýa-da şu gün Cengo awtoulagyny alyň.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Elektrik golf arabasy seriýasy-CENGO araba

  Sitata alyň

  Önümiň görnüşi, mukdary, ulanylyşy we ş.m. ýaly talaplaryňyzy goýmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda habarlaşarys!

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Sitata alyň

  Önümiň görnüşi, mukdary, ulanylyşy we ş.m. ýaly talaplaryňyzy goýmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda habarlaşarys!

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň