• img Aw ulaglary
 • img Şahsy ulag
 • img Specialörite neşirler
 • img Köçe kanuny
 • img UTV
 • img Ulag seriýasy
 • img Ulag B seriýasy
 • img Gezelenç awtobusy
 • img Omörite kömek
 • img UTV
 • img Golf

NL-WB2 + 2.G 4 ýolagçy aw ulaglary göterildi

Elektrik enjamlary arabasy 48V5KW Ac motorly 4 oturgyç göterdi

img

4

Oturgyçlar

img

15.5mph

Tizlik

img

20%

Baha bermek ukyby

img

6.67 sag

At güýji

Sürüjiden lezzet alyň

• Howpsuzlyk berkitmesi

• Güýçli 5kw AC motor

• Goşmaça konfigurasiýa toplumy

• “Premium Reňk” ýokary arka oturgyçlar

• Elektrik enjamlary arabasynyň OEM we ODM sargytlaryny kabul ediň

Elektrik enjamlary arabasy haçan we nirede gerek bolsa, hoş geldiňizderňew ibertoparymyza goşulmak üçin ýa-daulaglarymyz hakda has giňişleýin öwreniň.

MOQ: 2+

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Kuwwat

 

ELEKTRIK

HP LITIUM

Motor / motor

5KW (AC) KDS hereketlendirijisi 5KW (AC) KDS hereketlendirijisi

At güýji

6.67 sag 6.67 sag

Batareýalar

Alty, 8V145AH 48V 150AH Lityum-Ion (1)

Zarýad beriji

48V / 25A 48V / 25A

Maks.Tizlik

15.5mph (25khp) 15.5mph (25khp)

Rul we asma

Rul

Iki taraplaýyn raf we gysgyç dolandyryş ulgamy

Öňdäki asma

“Double-Arm” garaşsyz asma + asma pru springina

Tormoz

Tormoz

Iki aýlawly dört tigirli gidrawliki öň disk yzky baraban tormozy

Park tormozy

Elektromagnit duralgasy

Beden we tekerler

Beden we gutar

Öň we yzky: Boýalan sanjym galyplary

Şinalar

205 / 50-10 (Şinanyň diametri 18.1in) (460mm)

L * W * H.

122.1 * 53.2 * 82,7in (3100 * 1350 * 2100mm)

Tigir bazasy

65.8in (1670mm)

Ounder arassalamak

7.9in (200mm)

Öňdäki we yzky

Öň tarapy 34,7in (880mm);Yzky 39.0in (990mm)

Ulagyň umumy agramy

1100 litr (500kg) bat batareýalary goşmak bilen)

660 litr (300kg) (batareýasyz)

Çarçuwanyň görnüşi

Strengthokary güýçli uglerod polat integral çarçuwasy

Giriş

Öňdäki bamper

“Cengo” elektrik aw awtoulaglary gaplaňyň gykylyk dizaýn stili ýaly güýçli öň bamperini ulanýar, çyzmaga çydamly we könelişme, gaty material we gurmak aňsat, güýçli we güýçli duýarsyňyz.

elektrik aw awlary
golf arabalary satylýar

Ö FRÜNI ALMAK ÜÇIN IŞLER

Aw arabalaryny satyn almak isleýärsiňiz, MakFerson garaşsyz asma, siziň saýlamagyňyz üçin möhüm ähmiýete eýe, ýol ulaglarynda giňden ulanylýan, çydamly we berk uýgunlaşma sebäpli ckds golf arabalarynyň çyzgysy, şonuň üçin biziň Cengo elektrik enjamymyz ulag size we maşgala agzalaryňyza ajaýyp sürüjilik tejribesini hödürleýär.

INTEGRAL HAKYKY AXLE

“Cengo” şahsy peýdaly ulag, yzky ok, silindr gidrawlik amortizasiýasy, garaşsyz asma we bahar bilen gurulýar, hakyky ok ulgamy ýönekeý we ýeňil gurluşdyr, rahat sürmek duýgusynyň bardygyna göz ýetiriň.

elektrik golf arabasy
golf kartasy

KDS 5KW AC MOTOR

Cengo ezgo kömekçi arabasyndan öwreniň, aw golf elektrik arabasynyň has çaltlaşýandygyna göz ýetiriň, beýleki hereketlendirijiler bilen deňeşdirenimizde, KDS hereketlendirijisi bolan ulag tizlenmek üçin ulanylýan wagty 0-dan 30km / sag çenli ýarym azaldar, arka duýgusy güýçli, tizlenmesi ep-esli gowulaşdy we sürüjilik amatlylygy golf arabasy pudagynda beýleki markalardan has öňde durýar.

Professional elektrik peýdaly awtoulag öndürijileri hökmünde, Cengo müşderilere sürüjilikden lezzet almaga we aralygy gowulaşdyrmaga kömek edýär, sebäbi täzelenen iki ýa-da dört ýolagçy ýaly giňeldilen aýratynlyklara esaslanyp, giň dolandyryş paneli, elektromagnit duralgasy tormozy we 105-150AH Lityum-Ion batareýa paketleri, şonuň üçin elektrik golf arabasyny sazlamak isleseňiz, bize aýdyň we salgylanma üçin aşakdaky 8 sany reňk bar.

gyzykly golf arabalary

Aýratynlyklary

Çalt we täsirli batareýa zarýady köp wagt sarp edýär.

Bejeriş we abatlaýyş çykdajylaryny tygşytlamak üçin aýrylýan awtoulag korpusy.

Aşakdan aşak düşende tizligi dolandyrmak ulgamy bilen, howpsuz we tekiz.

Sahy we amatly oturgyçlar, gezelenç meýdanyny has giň edýär.

Awtoulaglar, ýokary lýumen we az energiýa sarp edýän LED yşyklar bilen ylham aldy.

Arza

Golf meýdançasy, myhmanhanalar we kurortlar, mekdep, gozgalmaýan emläk we jemgyýetler, howa menzili, villa, demir ýol menzilleri we söwda kärhanalary we ş.m. üçin ýolagçy transporty.

Sorag-jogap

1. Golf arabasynyň golf arabasynyň bahasy näçe?

Cengo 4 orunlyk golf arabasy gyzgyn satuw modeli we eger golf arabasyny isleseňiz, konfigurasiýa sargyt mukdaryna esaslanýar, has giňişleýin maglumat beriň we ýakyn wagtda size iň gowy bahany yzyna alar.

2. Min.elektrik kömek arabasy üçin sargyt mukdary?

4 orunlyk golf arabasy barada aýdylanda bolsa, bu adaty öndürijilik üçin bir gap, OEM we ODM dizaýnyny we min.Sargyt mukdary başga, şonuň üçin islän wagtyňyz habarlaşyň.

3. Cengo 4 orunlyk golf arabasyny ýanymdaky golf araba satyjylaryndan satyn alyp bilerismi?

Elbetde, habarlaşmak üçin maglumatyňyzy bermegiňizi haýyş edýäris we ýerli bazardaky elektrik golf bugy satyjy Cengo satyjylarymyzdan siziň bilen habarlaşmagyny haýyş edýäris.

4. Golf arabasy bilen üpjün etmegiň esasy wagty näçe?

Mysal üçin we aksiýada satyljak golf arabalarymyz bar bolsa, tölegi alanymyzdan 7 gün soň.

Köpçülikleýin sargyt önümçiligi barada aýdylanda bolsa, goýum tölegini alanyndan 4 hepde soň.

5. Elektrik golf arabasyny satyn alsaňyz, Cengo üçin töleg usullary näme?

Töleg möhletimiz T / T, LC, söwda ätiýaçlandyryşy we ş.m., goşmaça derňewi goýup bilersiňiz we ýakyn wagtda habarlaşarsyňyz.

KÖP MAGLUMAT

Täze “Cengo” awtoulagy barada has giňişleýin öwreniň.

GEL. .N

Soraglar bilen bize ýüz tutuň ýa-da şu gün Cengo awtoulagyny alyň.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Sitata alyň

  Önümiň görnüşi, mukdary, ulanylyşy we ş.m. ýaly talaplaryňyzy goýmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda habarlaşarys!

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Sitata alyň

  Önümiň görnüşi, mukdary, ulanylyşy we ş.m. ýaly talaplaryňyzy goýmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda habarlaşarys!

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň