• img Aw ulaglary
 • img Şahsy ulag
 • img Specialörite neşirler
 • img Köçe kanuny
 • img UTV
 • img Ulag seriýasy
 • img Ulag B seriýasy
 • img Gezelenç awtobusy
 • img Omörite kömek
 • img UTV
 • img Golf

NL-WB4 + 2 göterilen 6 ýolagçy

5KW AC motorly 6 ýolagçy golf arabasy

img

6

Oturgyçlar

img

15mph

Tizlik

img

20%

Baha bermek ukyby

img

6.67 sag

At güýji

BAŞGA OUER ÜÇIN hemişe taýyn• Kuwwatly 5KW AC hereketlendirijisi bilen • Goşmaça 48V 105-150AH Lityum Ion • 10 ”Polat guşakly radiallar we ýörite alýumin tigirleri • Öň diski we yzky deprekli 4 tigirli gidrawlik tormozlar • Golf arabaňyzyň konfigurasiýasyny haçan we nirede gerek bolsa kabul edip bilersiňiz. 6 adamlyk golf arabasy satylýar, hoş geldiňizderňew ibertoparymyza goşulmak üçin ýa-daulaglarymyz hakda has giňişleýin öwreniň.

 

MOQ: 2+

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Kuwwat

 

ELEKTRIK

HP ELEKTRIK

Motor / motor

5KW (AC) KDS hereketlendirijisi 5KW (AC) KDS hereketlendirijisi

At güýji

6.67ph 6.67 sag

Batareýalar

Alty, 8V145AH 48V 150AH Lityum-Ion (1)

Zarýad beriji

48V / 25A 48V / 25A

Maks.Tizlik

12.4mph (20khp) 12.4mph (20khp)

Rul we asma

Rul

Iki taraplaýyn raf we gysgyç dolandyryş ulgamy

Öňdäki asma

“Double-Arm” garaşsyz asma + asma pru springina

Tormoz

Tormoz

Iki aýlawly dört tigirli gidrawliki öň disk yzky baraban tormozy

Park tormozy

Elektromagnit duralgasy

Beden we tekerler

Beden we gutar

Öň we yzky: Boýalan sanjym galyplary

Şinalar

205 / 50-10 (Şinanyň diametri 18.1in) (460mm)

L * W * H.

144.9 * 47.2 * 72.9in (3680 * 1200 * 1850mm)

Tigir bazasy

95.3in (2420mm)

Ounder arassalamak

4.7in (120mm)

Öňdäki we yzky

Öň 34.7in (880mm)

Yzky 39.0in (990mm)

Ulagyň umumy agramy

1232 litr (560kg) bat batareýalary goşmak bilen)

792 litr (360kg) (batareýasyz)

Çarçuwanyň görnüşi

Strengthokary güýçli uglerod polat integral çarçuwasy

Giriş

ÜPJÜNÇILIGINI ÇYKY ..

“Cengo” golf arabasy, subut edilen in engineeringenerçilik, senagatda öňdebaryjy çydamlylyk we ygtybarly rahatlyk bilen gurlan ajaýyp golf tejribesini berýär, “Cengo” golf arabasynyň ähli täze dizaýnynda has lýuks we has gymmatly we täze beden dizaýny bar. .

golf arabasy
litiý golf arabasynyň batareýalary

I HIGH GYSGAÇA LITIUM ION

Her zarýadda 105-150 amp sagatda buýsanýan 2 ýolagçy bilen satylýan litiý golf arabasy, beýleki 2 oturgyçly golf arabasyna garanyňda has köp wagt sarp etmegi we ýeterlik golf arabasynyň at güýjüni hödürlemegi wada berýär.Cengo litiý Ion batareýalary, litiý batareýasynyň beýleki görnüşlerine garanyňda has uzak ömri, has ýokary güýji we has ýokary howpsuzlyk derejesini hödürleýär.

DAZZLING ALUMINIM HUB

Täze dizaýn, uly alýumin garyndy merkezi bilen, turbasyz golf arabasynyň we peýdaly tekerleriň hatary ýarmarkada könelmezden we ýyrtylmazdan göterilýär we asfalt ýollarda rahat gezýär, elektrik golf arabasynyň iň amatly we kaşaň gezelençleri bolar. wagt.

golf kartasy
golf arabalary satylýar

STYLISH HEADLIGTS

Golf awtoulag öndürijileri hökmünde “Cengo” ajaýyp golf arabalary çyralaryň suwa çydamly dizaýnynda ulanylýan awtoulag standartlaryny ulanýar.Özüne çekiji çyralaryň görnüşi, ýeterlik ýagtylyk, yşyklandyryjy aralyk we energiýa tygşytlamak üçin LED sowuk yşyklandyryşdan peýdalanýar.

“Cengo” şahsy golf arabasy, has uly ýaşamaga kömek etmek üçin döredildi.Iki ýa-da dört ýolagçy warianty, kämilleşdirilen özbaşdak asma, giň dolandyryş paneli we elektrik energiýasy bilen işleýän ulaglarda awtomatiki duralga tormozy ýaly kämilleşdirilen aýratynlyklar bilen.Mundan başga-da, diapazony gowulandyrmak, ammar ýerini goşmak we golf arabaňyzy zerurlyklaryňyza görä hasam sazlamak üçin “Lithium-Ion” batareýa paketlerimiz bilen başdan geçiren wakalaryňyz, lomaý golf arabalarynyň reňkleri.

gyzykly golf arabalary

Aýratynlyklary

Stiliň we ýerine ýetirişiň utgaşmasy.

Nol tizlige çenli täzelenýän tormoz.

Ajaýyp depä çykmak we awtoulag duralgasy.

Smoothumşak, sessiz we bökdençsiz sürmek dolandyryşy.

Akylly yşyklar ýeterlik ýagtylyk üçin LED sowuk yşyklandyryşyny ulanýar.

Arza

Golf meýdançalary, myhmanhanalar we kurortlar, mekdepler, gozgalmaýan emläk we jemgyýetler, howa menzilleri, willalar, demir ýol menzilleri we söwda kärhanalary we ş.m. üçin ýolagçy transporty.

Sorag-jogap

1. Elektrik golf arabalarynyň satuwy näçe?

Golf arabamyzyň bahasy siziň islegiňiz bilen getirilýär, bu ýerdäki kontaktyňyzy bize habar beriň we ýakyn wagtda täzelenen baha sanawyny ibereris.

2. Golf araba söwdagäriňizmi?

Hawa, golf araba satyjylarymyz bolmagyňyzy mähirli garşylaýarys, Cengo Hyzmatdaşlyk Syýasatyny Hyzmat sahypasynda barlaň we aragatnaşykyňyzy şu ýerde goýuň, ýakyn wagtda habarlaşarys.

3. Nearanymda satyljak 6 ýolagçy golf arabasyny nädip tapmaly?Golf araba satyjylaryňyza rugsat berip bilersiňizmi?

Aragatnaşykyňyzy şu ýerde goýmagyňyzy haýyş edýäris, ýerli bazardaky iň gowy golf arabasynyň Cengo paýlaýjysyndan siziň bilen habarlaşmagyny haýyş edýäris.

4. Nearanymda satyljak 6 ýolagçy golf arabasynyň önümçilik wagty näçe?

Mysal üçin we ätiýaçlyk nusgalary bar bolsa, tölegi alanyndan 7 gün soň.

Köpçülikleýin önümçilik üçin goýum tölegini alanyndan bir aý geçýär.

5. 6 ýolagçy golf arabasynyň haýsy töleg usullary?

Önümçilikden öň 30% goýum, iberilmezden 70% balans.Başga haýyşyňyz bar bolsa, aragatnaşykyňyzy şu ýerde goýuň, ýakyn wagtda habarlaşarys.

KÖP MAGLUMAT

Täze “Cengo” awtoulagy barada has giňişleýin öwreniň.

GEL. .N

Soraglar bilen bize ýüz tutuň ýa-da şu gün Cengo awtoulagyny alyň.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Sitata alyň

  Önümiň görnüşi, mukdary, ulanylyşy we ş.m. ýaly talaplaryňyzy goýmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda habarlaşarys!

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Sitata alyň

  Önümiň görnüşi, mukdary, ulanylyşy we ş.m. ýaly talaplaryňyzy goýmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda habarlaşarys!

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň