• img Aw ulaglary
 • img Şahsy ulag
 • img Specialörite neşirler
 • img Köçe kanuny
 • img UTV
 • img Ulag seriýasy
 • img Ulag B seriýasy
 • img Gezelenç awtobusy
 • img Omörite kömek
 • img UTV
 • img Golf

NL-WB2 2 engerolagçy aw ulaglary

Elektrik golf arabasy 5KW AC motorly 2 ýolagçy

img

2

Oturgyçlar

img

15mph

Tizlik

img

30%

Baha bermek ukyby

img

6.67 sag

At güýji

Sürüjiden lezzet alyň

• 5KW AC hereketlendirijisi

• Goşmaça reňkleriň sekiz görnüşi

• Premium gara berkidilen ýokary arka oturgyçlar

• Öňdäki disk we yzky deprekli 4 tigirli gidrawlik tormoz

• Golf kartyňyzyň dürli konfigurasiýasyny özleşdiriň

Haçan we nirede gülkünç golf arabasy gerek bolsa, hoş geldiňizderňew ibertoparymyza goşulmak üçin ýa-daulaglarymyz hakda has giňişleýin öwreniň.

MOQ: 2+

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Kuwwat

 

ELEKTRIK

HP ELEKTRIK

Motor / motor

5KW (AC) KDS hereketlendirijisi 5KW (AC) KDS hereketlendirijisi

At güýji

6.67 sag 6.67 sag

Batareýalar

Alty, 8V145AH 48V 150AH Lityum-Ion (1)

Zarýad beriji

48V / 25A 48V / 25A

Maks.Tizlik

15.5mph (25khp) 15.5mph (25khp)

Rul we asma

Rul

Iki taraplaýyn raf we gysgyç dolandyryş ulgamy

Öňdäki asma

“Double-Arm” garaşsyz asma + asma pru springina

Tormoz

Tormoz

Iki aýlawly dört tigirli gidrawliki öň disk yzky baraban tormozy

Park tormozy

Elektromagnit duralgasy

Beden we tekerler

Beden we gutar

Öň we yzky: Boýalan sanjym galyplary

Şinalar

205 / 50-10 (Şinanyň diametri 18.1in) (460mm)

L * W * H.

92,6 * 53.2 * 76,8in (2350 * 1350 * 1950mm)

Tigir bazasy

65.8in (1670mm)

Ounder arassalamak

7.9in (200mm)

Öňdäki we yzky

Öň 34.7in (880mm)

Yzky 39.0in (990mm)

Ulagyň umumy agramy

1034 litr (470kg) bat batareýalary goşmak bilen)

594 litr (270kg) (batareýasyz)

Çarçuwanyň görnüşi

Strengthokary güýçli uglerod polat integral çarçuwasy

Giriş

golf arabalary satylýar

Güýçli garaşsyzlyk goldawy

Makferson peýdaly golf arabasynyň garaşsyz asmagy, bu surat ckds golf arabalarydyr we çydamlydygyny we güýçli ýol uýgunlaşmasynyň bardygyny, kiçijik jisimlere ýerleşdirilmegi üçin amatly, rahatlygy, duýgurlygy we işleýiş aýratynlyklary bilen adatça ýolda giňden ulanylýandygyny görüp bilersiňiz. ulaglar, ýöne Cengo golf arabasynyň modelleri bu ulgamy ulanýarlar.

INTEGRAL HAKYKY AXLE

Cengo modded golf arabalary integral arka oky, bahar, garaşsyz asma we silindrli gidrawliki amortizasiýany ulanýar, ýönekeý we ýeňil gurluşly sürüjilik duýgusyny başdan geçirersiňiz.

ýörite golf arabasy satyjylary
4 orunlyk golf arabalary satylýar

Maşgala kazyýet gözegçisi

“Cengo” müşderimiz üçin gözegçilik edijileriň iki görnüşini hödürleýär, saýlamalaryň biri ABŞ-ly “Curtis” modeli we bazarda gowy garşylanýar, zarýad beriş goragy we “Anti Skipping” täzelenýän tormoz bilen, elektrik howpsuzlygy 4x4 aw arabalaryny aşakda gezelenç etmek üçin hödürleýär.

PREMIUM BOLSTERED HIGHokary oturgyçlar

“Cengo 2” oturgyç arabasy köpükli ýokary derejeli imitasiýa deri oturgyçlary bilen gurlupdyr we her oturgyç howpsuzlyk kemerleri bilen enjamlaşdyrylandyr, ulag süreniňizde giň we rahat oturgyçlary duýarsyňyz, şonuň üçin ulag meýdançasy has giň bolar.

elektrik aw arabasy

“Cengo” iň gowy elektrik golf arabasy 2021 size has uly ýaşamaga kömek etmek üçin döredildi, şeýle hem iki ýa-da dört ýolagçy warianty, awtomatiki duralganyň tormozy, giň dolandyryş paneli we Lityum-Ion batareýa paketleri ýaly giňeldilen aýratynlyklar bilen, ammar ýerini goşuň we ş.m.Şonuň üçin näme saýlasaňyzam, gök golf arabanyňyzyň hemmesinde täsirli, ygtybarly güýje eýe boljakdygyňyza ynanýarsyňyz.Islegleriňizi hasam düzüň, öz islegiňiz boýunça lomaý golf arabalarynyň 8 reňki bar.

gyzykly golf arabalary

Aýratynlyklary

2 Bölümiň eplenýän aýnasy çalt açyldy we bukuldy.

Täze akylly telefon üçin täze moda ammar bölümi.

Aşakdan aşak düşende tizligi dolandyrmak ulgamy bilen howpsuz we rahat bolýar.

Aýrylyp bilinýän komponentli awtoulag korpusy, tehniki hyzmat we abatlaýyş çykdajylaryny tygşytlaýar.

Vokary öndürijilikli 48V hereketlendiriji bilen, ýokary göterilende durnukly we güýçli.

Arza

Golf meýdançalary, myhmanhanalar we kurortlar, mekdepler, gozgalmaýan emläk we jemgyýetler, howa menzilleri, willalar, demir ýol menzilleri we söwda kärhanalary we ş.m. üçin ýolagçy transporty.

Sorag-jogap

1. Golf arabasyny öndürijilermi?

Hawa, Cengo Hytaýyň günorta-günbatarynda uly we kuwwatly elektrik öndüriji, 15+ ýyllyk senagatda öňdebaryjy innowasiýa we dizaýn taryhyna eýe, ilki golf awtoulaglaryna gönükdirilip, soňra täjirçilik ulaglaryna we şahsy ulanyş transportyna çenli giňelýär. dünýä bazary.

2. Täze golf arabasynyň bahasy nähili?

“Cengo” golf kartasynyň bahasy barada aýdylanda bolsa, sargyt mukdaryndan getirilýär, maglumatyňyzy goýuň we has ýakyn wagtda habarlaşarys.

3. “Cengo” ewolýusiýa golf arabasy satyjylary bilen nädip habarlaşmaly?

Elektrik golf arabamyzyň awy bilen gyzyklanýandygyňyza begenýäris, maglumatlaryňyzy bize habar beriň we ýerli bazardaky iň oňat golf arabasy bolan Cengo satyjylarymyzdan siziň bilen habarlaşmagyny haýyş edýäris.

4. Golf araba satyjylaryňyza rugsat berip bilerismi?

Hawa, golf araba satyjylar toparymyza goşulmagyňyzy mähirli garşylaýarys, Cengo Hyzmatdaşlyk Syýasatyny Hyzmat sahypasynda barlap bilersiňiz ýa-da aragatnaşykdan çykyp bilersiňiz, ýakynda taparys.

5. Nyşanly elektrikli ulaglaryň önümçilik wagty näçe?

Mysal barada we Cengo aksiýada satyljak golf arabalary bar bolsa, tölegi alanyndan 7 gün soň.

Köpçülikleýin önümçilik barada aýdylanda, goýum tölegini alandan bir aý soň.

KÖP MAGLUMAT

Täze “Cengo” awtoulagy barada has giňişleýin öwreniň.

GEL. .N

Soraglar bilen bize ýüz tutuň ýa-da şu gün Cengo awtoulagyny alyň.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Sitata alyň

  Önümiň görnüşi, mukdary, ulanylyşy we ş.m. ýaly talaplaryňyzy goýmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda habarlaşarys!

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Sitata alyň

  Önümiň görnüşi, mukdary, ulanylyşy we ş.m. ýaly talaplaryňyzy goýmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda habarlaşarys!

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň