• img Aw ulaglary
 • img Şahsy ulag
 • img Specialörite neşirler
 • img Köçe kanuny
 • img UTV
 • img Ulag seriýasy
 • img Ulag B seriýasy
 • img Gezelenç awtobusy
 • img Omörite kömek
 • img UTV
 • img Golf

NL-WD2 + 2.G 4 ýolagçy aw ulaglary göterildi

Elektrik Aw Buggy Alýumin garyndy merkezi bilen 4 oturgyç göterdi

img

4

Oturgyçlar

img

15.5mph

Tizlik

img

30%

Baha bermek ukyby

img

6.67 sag

At güýji

Sürüjiden lezzet alyň

• KDS 5KW AC motor

• Goşmaça reňkleriň sekiz görnüşi

• Iki konfigurasiýa toplumy bar

• “Premium Brown” ýokary derejeli oturgyçlar

• Golf arabasy awynyň OEM we ODM dizaýnyny kabul ediň

Haçan we nirede elektrik aw awy gerek bolsa, hoş geldiňizderňew ibertoparymyza goşulmak üçin ýa-daulaglarymyz hakda has giňişleýin öwreniň.

 

MOQ: 2+

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Kuwwat

 

ELEKTRIK

HP LITIUM

Motor / motor

5KW (AC) KDS hereketlendirijisi 5KW (AC) KDS hereketlendirijisi

At güýji

6.67 sag 6.67 sag

Batareýalar

Alty, 8V150AH 48V 150AH Lityum-Ion (1)

Zarýad beriji

48V / 25A 48V / 25A

Maks.Tizlik

15.5mph (25khp) 15.5mph (25khp)

Rul we asma

Rul

Iki taraplaýyn raf we gysgyç dolandyryş ulgamy

Öňdäki asma

“Double-Arm” garaşsyz asma + asma pru springina

Tormoz

Tormoz

Iki aýlawly dört tigirli gidrawliki öň disk yzky baraban tormozy

Park tormozy

Elektromagnit duralgasy

Beden we tekerler

Beden we gutar

Öň we yzky: Boýalan sanjym galyplary

Şinalar

205 / 50-10 (Şinanyň diametri 18.1in) (460mm)

L * W * H.

122.1 * 53.2 * 82,7in (3100 * 1350 * 2100mm)

Tigir bazasy

65.8in (1670mm)

Ounder arassalamak

7.9in (200mm)

Öňdäki we yzky

Öň 34.7in (880mm)

Yzky 39.0in (990mm)

Ulagyň umumy agramy

1100 litr (500kg) bat batareýalary goşmak bilen)

660 litr (300kg) (batareýasyz)

Çarçuwanyň görnüşi

Strengthokary güýçli uglerod polat integral çarçuwasy

Giriş

golf arabalary satylýar

MAKFERSON GÖRNÜŞLI GÖRNÜŞ

Bu “MacPherson” garaşsyz asma, bölegini ckds golf arabalaryndan görüp bilersiňiz we oňat rahatlyk, duýgurlyk we işleýiş aýratynlyklary bilen çydamly, adatça ýol ulaglarynda giňden ulanylýar, ýöne golf arabalarymyz bu ulgamy ulanýar.

INTEGRAL HAKYKY AXLE

4 oturgyçly golf arabasy Integral yzky ok, garaşsyz asma, bahar we silindr gidrawliki amortizasiýasy bilen gurlupdyr, ýönekeý we ýeňil gurluşly golf arabalarynyň rahat sürmek duýgusynyň bardygyna göz ýetiriň.

ýörite golf arabasy satyjylary
nyşanly golf arabalary

KDS 5KW AC MOTOR

KDS hereketlendirijisi bilen göterilen 4 orunlyk golf arabasy has çaltlaşýar, tizlenmek üçin ulanylýan wagty 0-dan 30 km / sag çenli ýarym azaldar, arka duýgusyny güýçli duýarsyňyz, tizlenme ep-esli gowulaşar.

PREMIUM BOLSTERED HIGHokary oturgyçlar

Köpükli ýokary derejeli imitasiýa deri oturgyçlary bilen, 4 oturgyçly golf arabasyny süreniňizde, iň ýokary rahatlygy we stili duýarsyňyz, şeýle hem her oturgyç howpsuzlyk kemerleri bilen üpjün edilendir, stil we howpsuzlyk arasynda saýlamaň, hezil edip bilersiňiz ikisindenem gowusy.

elektrik aw arabasy

“Cengo” elektrik awy buggy size has uly we inedördül görnüşde ýaşamaga kömek edýär, uly teker ýeriň arassalanylyşyny ýokarlandyrýar, ATV palçyk tekeri ony kyn ýol üçin has amatly edýär.Aw syýahatyňyzda bagtyňyzy artdyryň, şonuň üçin elektrik golf arabasyny hasam sazlaň, aşakdakylar üçin 8 sany adaty reňk bar.

gyzykly golf arabalary

Aýratynlyklary

Çalt we täsirli batareýa zarýady köp wagt sarp edýär.

Akylly telefon üçin täze dizaýn ammary.

Çalt dolandyryş ulgamy bilen howpsuz we rahat bolmak üçin aşaklygyna gidiň.

Güýçli polat turba tutawaçlary we ýaýlar güýçli we ygtybarly.

Awtoulaglar, ýokary lýumen we az energiýa sarp edýän LED yşyklar bilen ylham aldy.

Arza

Golf meýdançalary, myhmanhanalar we kurortlar, mekdepler, gozgalmaýan emläk we jemgyýetler, howa menzilleri, willalar, demir ýol menzilleri we söwda kärhanalary we ş.m. üçin ýolagçy transporty.

Sorag-jogap

1. 4 adamlyk golf arabasynyň satuwy näçe?

Cengo täze golf arabasynyň bahasy sargyt mukdaryna laýyk gelýär, islegiňizi bize habar beriň we ýakyn wagtda iň gowy bahany size ibereris.

2. Elektrik golf buggy üçin MOQ näme?

Her modeliň mukdar çäkleri bar, isleýän modeliňize maslahat bermegiňizi haýyş edýäris, size gaýdyp geleris we OEM we ODM dizaýnyny kabul ederis, has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyň.

3. Cengo golf arabalaryny ýanymdaky golf araba satyjylaryndan satyn alyp bilerismi?

Hawa, maglumatyňyzy we haýsy modeli halaýandygyňyzy haýyş edýäris, şonda ýerli bazardaky elektrik golf buggy satýan Cengo satyjylarymyzdan ýakynda habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

4. Köp golf arabasy bilen üpjün etmek üçin esasy wagtyňyz näçe?

Golf arabalarynyň konteýner tertibi barada aýdylanda bolsa, goýum tölegini alanyndan 15-30 gün geçýär.Has giňişleýin maglumat üçin tiz habarlaşyň.

5. Elektrik golf arabasyny satyn alsaňyz, size nädip tölemeli?

“Cengo” iň oňat golf arabasynyň töleg möhleti T / T, LC, söwda ätiýaçlandyryşy we ş.m., aragatnaşykdan çykyp bilersiňiz, ýakyn wagtda taparys.

KÖP MAGLUMAT

Täze “Cengo” awtoulagy barada has giňişleýin öwreniň.

GEL. .N

Soraglar bilen bize ýüz tutuň ýa-da şu gün Cengo awtoulagyny alyň.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Sitata alyň

  Önümiň görnüşi, mukdary, ulanylyşy we ş.m. ýaly talaplaryňyzy goýmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda habarlaşarys!

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Sitata alyň

  Önümiň görnüşi, mukdary, ulanylyşy we ş.m. ýaly talaplaryňyzy goýmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda habarlaşarys!

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň