• img Aw ulaglary
 • img Şahsy ulag
 • img Specialörite neşirler
 • img Köçe kanuny
 • img UTV
 • img Ulag seriýasy
 • img Ulag B seriýasy
 • img Gezelenç awtobusy
 • img Omörite kömek
 • img UTV
 • img Golf

Golfer golf haltalary üçin NL-JY göterilen peýdaly arabasy

4 oturgyç we garyndy merkezi bilen satylýan elektrik enjamlary arabalary

img

4

Oturgyçlar

img

18,6 km

Tizlik

img

220 litr

Baha bermek ukyby

img

5.44 sag

At güýji

BU ÜPJÜNÇILIK, BU DURMUŞ

• Güýçli 5KW AC motor

• Alýumin ýük çelegi

• Goşmaça konfigurasiýa toplumy

• Streokary güýçli uglerod polat integral çarçuwasy

• Göterilen golf arabalarynyň OEM we ODM tertibini kabul ediň

Haçan we nirede peýdaly golf arabasy gerek bolsa, hoş geldiňizderňew ibertoparymyza goşulmak üçin ýa-daulaglarymyz hakda has giňişleýin öwreniň.

MOQ: 2+

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Kuwwat

 

ELEKTRIK

HP ELEKTRIK

Motor / motor

4KW (AC) hereketlendiriji

4KW (AC) hereketlendiriji

At güýji

5.44 sag

5.44 sag

Batareýalar

Alty, 8V150AH batareýa

Alty, 8V150AH batareýa

Zarýad beriji

48V / 25A

48VDC / 25A

Dolandyryjy

48V, AC gözegçilik ediji

48V, Toyota / Crutis AC dolandyryjysy

Maks.Tizlik

18,6 km (30kh)

18,6 km (30kh)

Rul we asma

Rul

Iki taraplaýyn çykyş raf we gysgyçly rul, öz-özüni sazlamak

Işi togtatmak

Öň tarapy: Makferson garaşsyz asma;

Yzky: ýaprak çeşmesi we gidrawliki amortizator ;

Tormoz

Tormoz

Yzky tigirli tormoz

Park tormozy

Elektrik duralgasy

Beden we tekerler

Beden we gutar

Öň we yzky: PP galyplary

Şinalar

Offol tekerinden, 23 × 10-14;Alýumin zolagy

L * W * H.

145.8 * 51.2 * 84,7in (3700 * 1300 * 2150mm)

Boxük gutusynyň ululygy

50.4 * 43,4 * 11.8in (1280 * 1100 * 300mm)

Tigir bazasy

100.5in (2550mm)

Ounder arassalamak

7.9in (200mm)

Öňdäki we yzky

Öň tarapy 38.8in (985mm);Yzky 38.8in (985mm)

Ulagyň umumy agramy

1210 litr (550kg) bat batareýalary goşmak bilen)

770 litr (350kg) (batareýasyz)

Çarçuwanyň görnüşi

Strengthokary güýçli uglerod polat integral çarçuwasy

Strengthokary kuwwatly Alýumin integral çarçuwasy

Giriş

kaşaň golf arabalary

I HIGH GOWY GÖRNÜŞ STEL ÇARAMASY

“Cengo” peýdaly golf arabalary, golf araba çarçuwasynyň ýokary neşirleriniň biriniň güýçli alýumin garyndysy bilen öndürilendigini we alýumin garyndysynyň ýokary senagat standarty sebäpli polat çarçuwadan has ýeňil, beýlekisi ýokary güýçli uglerod polat integral çarçuwasydygyny görkezýär. , müşderiniň saýlamagy üçin bu iki konfigurasiýa toplumy.

GEÇIRILEN GÖRNÜŞ

Initentrally Yzky

ýörite golf arabasy satyjylary
4 orunlyk golf arabalary satylýar

SURATLAR BOLAN

Go araba golfynyň “Cengo” gözegçilik ulgamy siziň üçin iki warianty bar, esasan daşary ýurtdan getirilen “Curtis” modeli ABŞ-dan we bazarda garşy alynýar, golf arabasyny has ygtybarly artykmaçlyk bilen üpjün etmek üçin Zarýad beriş goragy we Anti Skipping täzeden tormozlamak bilen.

MÖHÜM KARGO BOX

“Cengo” peýdaly golf arabasynda iki görnüşli ýük gutusy, polat ýük gutusy we plastiki ýük gutusy bar, olar islegiňize görä, ýokary güýçli we ýokary könelişme garşylygy, poslama garşy we ýeňil agramly dürli funksiýa.

gara golf

“Cengo” elektrik peýdaly arabalar, has uly ýaşamaga kömek etmek üçin gurlupdyr, ähli aýratynlyklar sürmek üçin ajaýyp tejribäňiziň bardygyny, şeýle hem OEM we ODM dizaýnyny kabul etmegi kabul ediň, şonuň üçin salgylanma üçin sekiz sany standart reňk bar.

gyzykly golf arabalary

Aýratynlyklary

Gurşun kislotasy batareýasy we litiý batareýasy islege görä.

Çalt we täsirli batareýa zarýady köp wagt sarp edýär.

48V KDS Motor bilen, ýokary göterilende durnukly we güýçli.

Sahy we amatly oturgyçlar, gezelenç meýdanyny has giň edýär.

Aýrylyp bilinýän komponentli awtoulag korpusy, tehniki hyzmat we abatlaýyş çykdajylaryny tygşytlaýar.

Arza

Golf meýdançasy, myhmanhana we şypahana, mekdep, gozgalmaýan emläk we jemgyýetler, howa menzili, villa, demir ýol menzili we täjirçilik edara we ş.m. üçin peýdaly golf arabasy.

Sorag-jogap

1. Täze elektrik golf araba zawodyny görüp bilerismi?

Onlaýn konferensiýa ýygnagyny hödürläp bileris we “Cengo” golf arabasy kompaniýalarymyza wideo arkaly baryp bileris, siziň bilen uzak möhletleýin iş gatnaşyklaryny ýola goýmak we islän wagtymyz toparymyza goşulmak isleýäris.

2. Peýdaly golf arabasyny nädip daşaýarsyňyz?

Deňiz ýüklerini, howa ýüklerini zerurlygyňyza görä saýlap bilersiňiz, toparymyza goşulmak üçin has köp gözleg iberip bilersiňiz.

3. Neanymdaky Cengo golf arabalary bilen habarlaşyp bolarmy?Golf araba satyjylaryňyz bolup bilerismi?

Marketerli bazardaky ajaýyp golf arabalaryny satýan “Cengo” satyjylarymyza maglumatlaryňyzy we pikirleriňizi bileliň, golf araba satyjylarymyz bolmagy mähirli garşylaýarys, “Cengo Hyzmatdaşlyk Syýasaty” Hyzmat sahypasynda barlaň ýa-da aragatnaşykdan çykalyň, ýakyn wagtda taparys.

4. Satmak üçin täze golf arabalarynyň önümçilik sikli nähili?

Mysal isleýän bolsaňyz we ätiýaçda saklasaňyz, nusga tölegini alanyňyzdan 7 gün soň.

Köpçülikleýin sargyt mukdaryny isleseňiz, sargyt tölegini alanyňyzdan 4 hepde soň.

5. Peýdaly golf arabasynyň modeli barada aýdylanda, haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?

Cengo töleg möhleti T / T, LC, söwda ätiýaçlandyryşy we ş.m. Başga haýyşyňyz bar bolsa bize habar beriň, ýakyn wagtda habarlaşarys.

KÖP MAGLUMAT

Täze “Cengo” awtoulagy barada has giňişleýin öwreniň.

GEL. .N

Soraglar bilen bize ýüz tutuň ýa-da şu gün Cengo awtoulagyny alyň.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Sitata alyň

  Önümiň görnüşi, mukdary, ulanylyşy we ş.m. ýaly talaplaryňyzy goýmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda habarlaşarys!

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Sitata alyň

  Önümiň görnüşi, mukdary, ulanylyşy we ş.m. ýaly talaplaryňyzy goýmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda habarlaşarys!

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň