• img Aw ulaglary
 • img Şahsy ulag
 • img Specialörite neşirler
 • img Köçe kanuny
 • img UTV
 • img Ulag seriýasy
 • img Ulag B seriýasy
 • img Gezelenç awtobusy
 • img Omörite kömek
 • img UTV
 • img Golf

NL-LA6 + 2 8 engerolagçy gatnawy

8 orunlyk parom awtoulagy bilen satylýan ýörite golf awtoulaglary

img

8

Oturgyçlar

img

13,7 km

Tizlik

img

15%

Baha bermek ukyby

img

5.44 sag

At güýji

At münmekden lezzet alyň

• Güýçli 4KW AC motor

• 48V AC kontrolleýjini täzeläň

• Täze dupleks tormoz ulgamy

• Streokary güýçli uglerod polat integral çarçuwasy

• Oörite golf awtoulaglarynyň OEM we ODM sargytlaryny kabul ediň

Haçan we nirede 8 orunlyk golf arabasy gerek bolsa, hoş geldiňizderňew ibertoparymyza goşulmak üçin ýa-daulaglarymyz hakda has giňişleýin öwreniň.

MOQ: 2+

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Kuwwat

 

ELEKTRIK

HP ELEKTRIK

Motor / motor

4KW (AC) hereketlendiriji 4KW (AC) hereketlendiriji

At güýji

5.44 sag 5.44 sag

Batareýalar

Alty, 8V150AH batareýa Alty, 8V150AH batareýa

Zarýad beriji

48V / 25A 48VDC / 25A

Dolandyryjy

48V, AC gözegçilik ediji 48V, Toyota / Crutis AC dolandyryjysy

Maks.Tizlik

13,7 km (22khp) 13,7 km (22khp)

Rul we asma

Rul

Iki taraplaýyn çykyş raf we gysgyçly rul, öz-özüni sazlamak

Işi togtatmak

Öň tarapy: Makferson garaşsyz asma;

Yzky: ýaprak çeşmesi we gidrawlik amortizator;

Tormoz

Tormoz

Yzky tigirli tormoz

Park tormozy

Elektrik duralgasy

Beden we tekerler

Beden we gutar

Öň we yzky: PP galyplary

Şinalar

Öň tarapy: 18.5 × 8.5-8; Demir çyzyk;Yzky: 20.5 × 8-10; Demir çyzyk

L * W * H.

173.4 * 48.1 * 72.9in (4400 * 1220 * 1850mm)

Tigir bazasy

130.0in (3300mm)

Ounder arassalamak

4.5in (114mm)

Öňdäki we yzky

Öň tarapy 34,7in (880mm);Yzky 39.4in (1000mm)

Ulagyň umumy agramy

1551 litr (705kg) bat batareýalary goşmak bilen)

1111 litr (505kg) (batareýasyz)

Çarçuwanyň görnüşi

Strengthokary güýçli uglerod polat integral çarçuwasy

Giriş

altyn golf

TOYOTA GÖZEGÇI

48 wolt golf arabasynyň goşmaça dolandyryş ulgamy, Cengo TOYOTA we CURTIS kontrolleýjisini ulanyp, ýolagçy golf arabany 48V AC elektrik güýji bilen ýokarlandyrýar we AC güýji öndürijiligi, güýji we tizlenmäni üpjün edýär, sekiz adama çenli hereket etmek üçin ýokary rahatlyk we çydamlylyk hödürleýär. ) bir wagtyň özünde ýolagçylar.

GEÇIRILEN GÖRNÜŞ

Golf arabasyny süreniňizde, yzygiderli çykyş torky, pes ses we has gowy öndürijilik döredýär, Integral yzky ok, integral basyşdan ýasalan alýumin dişli guty jaýy we berk möhürlenendigi sebäpli, güýç mesh arkaly geçirilýär we dişleriň kesilmegi bilen baglanyşyklydyr. dişli.

ýörite golf arabasy satyjylary
iň gowy golf arabalary 2020

GIDRAWIK Tormoz ulgamy

“Cengo 8” ýolagçy golf arabasy tandem ussasy ekiz silindrli nasos we H görnüşli goşa tormoz ulgamyny ulanýar, goşa zynjyryň biri şowsuz bolsa-da, tormoz nasosy ýolagçylaryň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin işjeňleşer.

SUW GÖRNÜŞI

Güýçli golf arabalarynyň elektron bölekleri suw geçirmeýän sim simleri IP67 we AMP birikdirijileri bilen ulanylýar, suwuň we ýagyşly howanyň öňüni alýar, gysga utgaşmany almak aňsat däl, tehniki hyzmatyň bahasyny azaldýar.

iň gowy şahsy golf arabalary

Hytaýyň meşhur golf arabasy markalarynyň biri hökmünde Cengo, indi golf arabasynyň ähli modellerini golf arabasy dünýäsine hödürlemek isleýäris, bu ulag täzelenen awtoulag dizaýny we operatorlar üçin amatly ýer berýän giň kabin bilen enjamlaşdyrylandyr golf arabany sazlaň, has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyň, salgylanma üçin sekiz sany standart reňk bar.

gyzykly golf arabalary

Aýratynlyklary

Stiliň we ýerine ýetirişiň utgaşmasy.

Nol tizlige çenli täzelenýän tormoz.

Ajaýyp depä çykmak we awtoulag duralgasy.

Smoothumşak, sessiz we bökdençsiz sürmek dolandyryşy.

48V KDS Motor bilen, ýokary göterilende durnukly we güýçli.

Arza

Golf meýdançalary, myhmanhanalar we kurortlar, mekdepler, gozgalmaýan emläk we jemgyýetler, howa menzilleri, willalar, demir ýol menzilleri we söwda kärhanalary we ş.m. üçin satylýan golf arabalary.

Sorag-jogap

1. Lomaý golf arabalaryňyzyň bahasy näçe?

“Cengo 8” ýolagçy golf arabasynda goşmaça konfigurasiýalar bar, bahasy siziň zerurlygyňyza bagly, şonuň üçin biziň bilen habarlaşyň we has köp wagt üçin toparymyza goşulyň.

2. 8 ýolagçy golf arabasyny nädip daşaýarsyňyz?

Deňiz ýükleri, Howa ýükleri siziň zerurlygyňyza bagly, toparymyza goşulmak üçin has köp maglumat iberiň.

3. Neanymdaky Cengo golf arabasy dükanyny satyn alyp bilerinmi?

Hawa, has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyň we golf arabasynyň ýerli Cengo satyjylaryndan size ýüz tutmagyny haýyş edýäris.

4. Golfkartlaryň önümçilik wagty näçe?

Mysal üçin we Cengo-da aksiýada satyljak golf arabalary bar bolsa, tölegi alanyndan 7 gün soň.

Köpçülikleýin önümçilik üçin goýum tölegini alandan soň 15-30 gün bolýar.

5. Haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?

“Cengo bintelli” golf arabasy 30% goýum, öňünden 70% balans, LC.Has giňişleýin maglumat üçin bize ýüz tutuň we size habar berer.

KÖP MAGLUMAT

Täze “Cengo” awtoulagy barada has giňişleýin öwreniň.

GEL. .N

Soraglar bilen bize ýüz tutuň ýa-da şu gün Cengo awtoulagyny alyň.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Sitata alyň

  Önümiň görnüşi, mukdary, ulanylyşy we ş.m. ýaly talaplaryňyzy goýmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda habarlaşarys!

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Sitata alyň

  Önümiň görnüşi, mukdary, ulanylyşy we ş.m. ýaly talaplaryňyzy goýmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda habarlaşarys!

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň