• img Aw ulaglary
 • img Şahsy ulag
 • img Specialörite neşirler
 • img Köçe kanuny
 • img UTV
 • img Ulag seriýasy
 • img Ulag B seriýasy
 • img Gezelenç awtobusy
 • img Omörite kömek
 • img UTV
 • img Golf

NL-JY6 + 2 golf arabasy

Täze NL-JY6 + 2 Täze dizaýn hususy model 8 engerolagçy golf arabasy

img

8

Oturgyçlar

img

18,6 km

Tizlik

img

30%

Baha bermek ukyby

img

5.44 sag

At güýji

BU ÜPJÜNÇILIK, BU DURMUŞ

• Güýçli 4KW AC motor

• Uly 23 * 10-12 Alýumin zynjyry

• Iki konfigurasiýa toplumy bar

• Streokary güýçli uglerod polat integral çarçuwasy

• OEM we ODM göterilen golf arabalary zakazyny kabul ediň

Haçan we nirede täze elektrik golf arabalary gerek bolsa, hoş geldiňizderňew ibertoparymyza goşulmak üçin ýa-daulaglarymyz hakda has giňişleýin öwreniň.

MOQ: 2+

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Kuwwat

 

ELEKTRIK

HP ELEKTRIK

Motor / motor

4KW (AC) hereketlendiriji

4KW (AC) hereketlendiriji

At güýji

5.44 sag

5.44 sag

Batareýalar

Alty, 8V150AH batareýa

Alty, 8V150AH batareýa

Zarýad beriji

48V / 25A

48VDC / 25A

Dolandyryjy

48V, AC gözegçilik ediji

48V, Toyota / Crutis AC dolandyryjysy

Maks.Tizlik

18,6 km (30kh)

18,6 km (30kh)

Rul we asma

Rul

Iki taraplaýyn çykyş raf we gysgyçly rul, öz-özüni sazlamak

Işi togtatmak

Öň tarapy: Makferson garaşsyz asma;

Yzky: ýaprak çeşmesi we gidrawliki amortizator ;

Tormoz

Tormoz

Yzky tigirli tormoz

Park tormozy

Elektrik duralgasy

Beden we tekerler

Beden we gutar

Öň we yzky: PP galyplary

Şinalar

Offol tekerinden, 23 × 10-12;Alýumin zolagy

L * W * H.

124.1 * 51.2 * 84,7in (3150 * 1300 * 2150mm)

Tigir bazasy

66,9in (1700mm)

Ounder arassalamak

7.9in (200mm)

Öňdäki we yzky

Öň tarapy 38.8in (985mm);Yzky 38.8in (985mm)

Ulagyň umumy agramy

1056 litr (480kg) bat batareýalary goşmak bilen)

616 litr (280kg) (batareýasyz)

Çarçuwanyň görnüşi

Strengthokary güýçli uglerod polat integral çarçuwasy

Strengthokary kuwwatly Alýumin integral çarçuwasy

Giriş

kaşaň golf arabalary

I HIGH GOWY GÖRNÜŞ STEL ÇARAMASY

“Cengo” peýdaly golf arabalarynyň saýlamak üçin iki sany konfigurasiýasy barlygy sebäpli, golf arabasynyň çarçuwasynyň biri ýokary güýçli alýuminiý garyndysy bilen ýasalýar, çarçuwanyň polat çarçuwadan has ýeňil, ýöne dartyş we has güýçli bolmagy sebäpli, güýçli boluň size amatly we ygtybarly gezelenç hödürleýär.

GEÇIRILEN GÖRNÜŞ

Integrirlenen basyşdan ýasalan guýma alýuminiý dişli guty jaýyny ulanyň we aetiki golf arabasy üçin berk möhürlenendir, kuwwat mesh arkaly geçirilýär we durnukly çykyş momentini, pes ses we has gowy netijelilik döredeniňizde duýulýar.

ýörite golf arabasy satyjylary
iň oňat golf arabalary

ELEKTRIK PARKING

Elektrik duralgasy adatça ATV üçin üpjün edilýär, günbatar golf arabasynda süýşmekden gaça durup bileris we depe ýolunda 2 tigirli golf arabasynyň duralgasynyň howpsuzlygyna göz ýetireris.Şeýle hem, Cengo elektrik duralgasy bar bolan ýeke-täk aýakgap deprek tormozyny birleşdirýär, iň ýokary işlemegi kepillendirýär.

WIRING GARNESI

Cenge, golf arabalaryny awlamak üçin suw geçirmeýän sim simleri IP67 we AMP birleşdirijilerini ulanýar, bu ähli elektron bölekleriniň suwdan we ýagyşdan öňüni alyp biler, gysga utgaşmany almak aňsat däl, tehniki hyzmatyň çykdajylaryny tygşytlaň.

iň gowy şahsy golf arabalary

“Cengo” täze elektrik golf arabalary ýokary öndürijilikli gurluşlar bilen gurlupdyr, bu aýratynlyklaryň hemmesi bu sürüjide ajaýyp wagtyňyzy döredýär, golf arabasyny üýtgetmek üçin sekiz sany adaty reňk bar.

gyzykly golf arabalary

Aýratynlyklary

Ajaýyp depä çykmak we awtoulag duralgasy.

Çalt we täsirli batareýa zarýady köp wagt sarp edýär.

Akylly çyralaryň şekili ýeterlik ýagtylyk üçin LED sowuk yşyklandyryşyny ulanýar.

Wibrasiýa we sarsgynlary ýok etmek üçin spiral çygly çeşmeler.

Vokary öndürijilikli 48V KDS Motor bilen ýokaryk we durnukly çykyň.

Arza

Golf meýdançalary, myhmanhanalar we kurortlar, mekdepler, gozgalmaýan emläk we jemgyýetler, howa menzilleri, willalar, demir ýol menzilleri we söwda kärhanalary we ş.m. üçin gurlan täze elektrik golf arabalary.

Sorag-jogap

1. Täze elektrik golf arabalar zawodyna baryp bilerismi?

Hawa, Cengo golf arabasy kompaniýalarymyza we wideo konferensiýa ýygnagymyza onlaýn baryp görmegi teklip edýäris, islän wagtyňyz duşuşarys we toparymyza goşularys.

2. Amazon golf arabasy ýaly mukdary satmak dogrymy?

Adatça amazon golf arabasy bölekleýin satylýar, islegiňize görä az ýa-da köp mukdarda sargytlary kabul edýäris, şonuň üçin toparymyza goşulmak üçin gözleg iberiň, Cengo golf arabamyzy almak üçin size dürli görnüşleri hödürläp bileris.

3. Cengo golf arabalaryny ýanymda tapmak mümkinmi?Golf araba satyjylaryňyz bolup bilerismi?

Hawa, ýerli golf arabalary bilen meşgullanýan “Cengo” dilerlerimizi tapyp, golf araba satyjylarymyz bolmagyňyzy mähirli garşylasaňyz, Hyzmat sahypasyndaky Cengo Hyzmatdaşlyk Syýasatyny barlap bilersiňiz ýa-da aragatnaşykdan çykyp bilersiňiz, ýakyn wagtda taparys.

4. Karolina golf arabalarymyzy näçe wagtlap öndürip we ibermeli?

Mysal üçin we aksiýada satyljak golf arabalarymyz bar bolsa, tölegi alanymyzdan 7 gün soň.

Köp mukdarda sargyt öndürmek üçin goýum tölegini alandan bir aý soň.

Gämi usulyňyza bagly iberiş üçin.

5. Elektrik golf arabasyny satyn alsaňyz, size nädip töläp bileris?

Cengo aw golf arabalarynyň töleg möhleti T / T, LC, söwda ätiýaçlandyryşy we ş.m. ulanýar. Başga haýyşyňyz bar bolsa bize habar beriň, ýakyn wagtda habarlaşarys.

KÖP MAGLUMAT

Täze “Cengo” awtoulagy barada has giňişleýin öwreniň.

GEL. .N

Soraglar bilen bize ýüz tutuň ýa-da şu gün Cengo awtoulagyny alyň.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Sitata alyň

  Önümiň görnüşi, mukdary, ulanylyşy we ş.m. ýaly talaplaryňyzy goýmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda habarlaşarys!

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Sitata alyň

  Önümiň görnüşi, mukdary, ulanylyşy we ş.m. ýaly talaplaryňyzy goýmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda habarlaşarys!

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň