• img Aw ulaglary
 • img Şahsy ulag
 • img Specialörite neşirler
 • img Köçe kanuny
 • img UTV
 • img Ulag seriýasy
 • img Ulag B seriýasy
 • img Gezelenç awtobusy
 • img Omörite kömek
 • img UTV
 • img Golf

NL-U1023 23 engerolagçy elektrik gezelenç awtobusy

Resokary konfigurasiýaly 96v20kw AC motorly kurort awtobusy 23 ýolagçy

img

23

Oturgyçlar

img

18,6 km

Tizlik

img

80-100 km

Baha bermek ukyby

img

27.19 sag

At güýji

KOREBIR ADAMLAR, KOREBIR rahatlyk

• Güýçli güýçli 96V20KW AC motor

• Makferson garaşsyz asma

• Streokary güýçli uglerod polat integral çarçuwasy bilen gurlan

• Lýuks peýdaly ulaglaryň OEM we ODM taslamasyny etmegi kabul ediň

• Öň we yzky baraban tigir tormozy bilen gidrawlik goşa turba tormozy

Haçan we nirede kurort awtobusy gerek bolsa, hoş geldiňizderňew ibertoparymyza goşulmak üçin ýa-daulaglarymyz hakda has giňişleýin öwreniň.

MOQ: 2+

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Kuwwat

 

ELEKTRIK

Motor / motor

20 KW (AC) hereketlendiriji

At güýji

27.19 sag

Batareýalar

On alty, 6V / 200AH

Zarýad beriji

96V / 25A

Maks.Tizlik

18,6 km (30kh)

Rul we asma

Rul

Dişli teker dolandyryş ulgamy ugry ýeňil öwürmek üçin arassalanyşy awtomatiki sazlamak funksiýasyna eýedir

Öňdäki asma

Makferson garaşsyz asma

Yzky asma

Köp plastinka pru springina arka asma, silindr gidrawlik amortizator

Tormoz

Tormoz

Gidrawlik goşa turba tormozy, öň we yzky baraban tigir tormozy

Park tormozy

Mehaniki

Beden we tekerler

Beden we gutar

Güýçli uglerod polat kebşirlenen polat çarçuwa we metal möhürleme

Şinalar

165 / 70R13

L * W * H.

231.7 * 71.3 * 88.8in (5880 * 1810 * 2255mm)

Tigir bazasy

130.8in (3320mm)

Ounder arassalamak

6.5in (165mm)

Öňdäki we yzky

Öň 62,6in (1590mm);Yzky 64.6in (1640mm)

Ulagyň umumy agramy

4158 litr (1890kg) bat batareýalary goşmak bilen)

Çarçuwanyň görnüşi

Strengthokary güýçli uglerod polat integral çarçuwasy

Giriş

GOWY INDEPEND GÖRNÜŞ

MakFerson garaşsyz asma ýol ulaglarynda giňden ulanylýar, bu ulgam bilen gurlan peýdaly ulag üçin, çydamly we berk ýol uýgunlaşmagy sebäpli, ajaýyp sürüjilik tejribäňize göz ýetiriň.

11 oturgyçly awtoulag
iň gowusy ähli elektrikli awtoulaglar

Goşmaça batareýa ulgamy

“Cengo Resort Bus” 16pc 6V / 200AH mugt hyzmat ediş batareýa ulgamyny ulanýar, islege görä litiý lon batareýa toplumy hem bar, elektrik ulagy arabasynyň has köp adam we uzak ömri barlygyny üpjün etmek üçin ähli aýratynlyklar bar.

STYLISH DIZAYNY

“Cengo” syýahatçylyk awtobusynyň öň tarapy, peýdaly arabanyň ýokary güýçli metal möhürlenmegi sebäpli giň görünýär we moda we täzelik duýup bilersiňiz, gatlaklaryň duýgusy baý we bedeniň reňki ýöriteleşdirilen talaplara laýyk gelýär.

elektrik kurort ulaglary
Elektrik gezelenç awtobusy

PREMIUM GARAŞAN oturgyçlar

Ergonomiki taýdan dizaýn edilen, owadan we amatly oturgyç, daşky gurşaw we sagdyn material, ýokary derejeli deri, iň uly iş meýdany bolan elektrikli ulaglar üçin ýumşak deri mata ýokary derejeli PU hatar oturgyçlaryny ulanýarys, gezelençden lezzet alýandygyňyzy anyklaň.

Hytaýda meşhur elektrik ulag öndürijileri barada aýdylanda bolsa, Cengo müşderä elektrik ulagy arabasy barada seslenme hödürlemegi goldaýar, Cengo şahsy peýdaly ulag serişdesini sürmekde ajaýyp pursatyňyzy goldaýar, aşakdakylar siziň salgylanmak üçin adaty reňklerimizdir, şonuň üçin has giňişleýin gözleg, hoş geldiňiz toparymyza goşulmak ýa-da ulaglarymyz hakda has giňişleýin maglumat almak üçin gözleg ibermek.

ýol ulagy

Aýratynlyklary

Goşmaça batareýa ulgamy we konfigurasiýa saýlaň.

Adaty ak reňk we reňki sazlamak üçin kabul ediň.

Rokary derejeli awtoulag oturgyjy owadan we amatly dizaýn edildi.

Belli “Enpower” ýokary öndürijilikli elektron dolandyryş ulgamy.

Has köp funksiýa saýlamalary: DVD, ýokary ekranly doly ekranly LCD gurallary, ammar gutusy.

Arza

Golf meýdançalary, myhmanhanalar we kurortlar, mekdepler, gozgalmaýan emläk we jemgyýetler, howa menzilleri, willalar, demir ýol menzilleri we söwda kärhanalary we ş.m.

Sorag-jogap

1. Cengo iň oňat golf arabasy kompaniýalaryna meňzeýär, men sapar gurap bilerinmi?

Ynamyňyz üçin sag boluň, golf arabalary we peýdaly ulaglar üçin hünärmen öndüriji, satuw ofisi we fabrigi bar, islän wagtyňyz gelmegiňizi hoş geldiňiz we onlaýn wideo konferensiýa ýygnagyny hödürleýäris, islän wagtyňyz toparymyza goşulyp bilersiňiz.

2. Elektrik arabasynyň bahasy näçe?

“Cengo araba elektrik” dürli konfigurasiýalara eýedir we zerurlygyňyza esaslanýar, şonuň üçin bahasy başga, biziň bilen habarlaşyň we islän wagtymyz toparymyza goşulyň.

3. Elektrikli ulag arabasynyň nyşanyny düzüp bilersiňizmi?

OEM we ODM sargytlarynyň hemmesi gowy garşylanýar, diňe asyl logotip faýlyny PDF görnüşinde ibermeli.Dizaýn etmek we taýýar dizaýny tassyklamak üçin ibermek üçin ussat sungat inerenerimiz bar.

4. Golf arabalarynyň we peýdaly ulaglaryň önümçilik sikli nähili?

Mysal üçin sargyt üçin töleg alanyndan 5-7 gün geçýär.

Köpçülikleýin önümçilik üçin 30% goýum tölegini alandan 4 hepde soň.

5. Elektrikli ulag almak isleýäris, haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?

Cengo T / T, LC, söwda ätiýaçlandyryşyny ileri tutýar.Başga haýyşyňyz bar bolsa, habaryňyzy şu ýerde goýuň, ýakyn wagtda habarlaşarys.

KÖP MAGLUMAT

Täze “Cengo” awtoulagy barada has giňişleýin öwreniň.

GEL. .N

Soraglar bilen bize ýüz tutuň ýa-da şu gün Cengo awtoulagyny alyň.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Sitata alyň

  Önümiň görnüşi, mukdary, ulanylyşy we ş.m. ýaly talaplaryňyzy goýmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda habarlaşarys!

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Sitata alyň

  Önümiň görnüşi, mukdary, ulanylyşy we ş.m. ýaly talaplaryňyzy goýmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda habarlaşarys!

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň