• img Aw ulaglary
 • img Şahsy ulag
 • img Specialörite neşirler
 • img Köçe kanuny
 • img UTV
 • img Ulag seriýasy
 • img Ulag B seriýasy
 • img Gezelenç awtobusy
 • img Omörite kömek
 • img UTV
 • img Golf

NL-JY4 + 2.G 6 adam golf arabasy

Hususy täze dizaýn JY seriýasy 48V5KW AC motorly ýolagçy aw ulaglary golf arabasy

img

6

Oturgyçlar

img

15.5mph

Tizlik

img

20%

Baha bermek ukyby

img

6.67 sag

At güýji

Sürüjiden lezzet alyň

• Güýçli 5kw AC motor

• Goşmaça konfigurasiýa toplumy

• Goşmaça 105-150Ah Lityum-Ion batareýasy

• “Premium Reňk” ýokary arka oturgyçlar

• Elektrik enjamlary arabasynyň OEM we ODM sargytlaryny kabul ediň

Haçan we nirede 4 adamlyk golf arabasy gerek bolsa, hoş geldiňizderňew ibertoparymyza goşulmak üçin ýa-daulaglarymyz hakda has giňişleýin öwreniň.

MOQ: 2+

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Kuwwat

 

ELEKTRIK

HP LITIUM

Motor / motor

5KW (AC) KDS hereketlendirijisi 5KW (AC) KDS hereketlendirijisi

At güýji

6.67 sag 6.67 sag

Batareýalar

Alty, 8V145AH 48V 150AH Lityum-Ion (1)

Zarýad beriji

48V / 25A 48V / 25A

Maks.Tizlik

15.5mph (25khp) 15.5mph (25khp)

Rul we asma

Rul

Iki taraplaýyn raf we gysgyç dolandyryş ulgamy

Öňdäki asma

“Double-Arm” garaşsyz asma + asma pru springina

Tormoz

Tormoz

Iki aýlawly dört tigirli gidrawliki öň disk yzky baraban tormozy

Park tormozy

Elektromagnit duralgasy

Beden we tekerler

Beden we gutar

Öň we yzky: Boýalan sanjym galyplary

Şinalar

205 / 50-10 (Şinanyň diametri 18.1in) (460mm)

L * W * H.

115.4 * 53.2 * 76,8in (2930 * 1350 * 1950mm)

Tigir bazasy

95.3in (2420mm)

Ounder arassalamak

7.9in (200mm)

Öňdäki we yzky

Öň tarapy 34,7in (880mm);Yzky 39.0in (990mm)

Ulagyň umumy agramy

1210 litr (550kg) bat batareýalary goşmak bilen)

550 litr (250 kg) (batareýasyz)

Çarçuwanyň görnüşi

Strengthokary güýçli uglerod polat integral çarçuwasy

Giriş

golf arabalary satylýar

GÖRNÜŞLI GÖRNÜŞ

Makferson aw golf arabalaryny garaşsyz asmak bilen gurlan, ckds golf arabalarynyň bu çyzgyny görüp bilersiňiz we oňat rahatlyk, duýgurlyk we işleýiş aýratynlyklary bilen size we maşgala agzalaryňyza ajaýyp sürüjilik tejribesini hödürleýär.

INTEGRAL HAKYKY AXLE

“Cengo” elektrik aw awlaýjylary Integral yzky oky, silindrli gidrawliki amortizasiýany, bahar we garaşsyz asmany ulanýarlar, ýönekeý we ýeňil gurluşy sebäpli sürmek rahat bolar.

elektrik golf arabasy
elektrik aw awlary

Öňdäki bamper

“Cengo” elektrik aw awlaýan golf arabasynyň öňdäki bamperi, gaplaňyň gygyryş dizaýn stili ýaly, güýçli we güýçli, çyzmaga çydamly we aşaga çydamly, gaty material we gurmak aňsat, amaly we bezeg göz öňünde tutulýandygyny duýup bilersiňiz.

SPORT ALUMINIM HUB

“Cengo” göterilen peýdaly ulaglar Alýuminiý garyndy merkezini ulanýar, turbasyz golf kartoçkasy we peýdaly tekerler ýarmarkada könelmezden ýyrtyk göterýär, asfalt ýollarda rahat gezýärsiňiz we her gezek elektrik aw arabasynyň iň amatly we kaşaň gezelençini duýýarsyňyz.

golf arabasy aw

Aw üçin “Cengo” elektrik enjamlary ulag sürmekden lezzet almaga we aralygy gowulaşdyrmaga kömek edýär, sebäbi täzelenen iki ýa-da dört ýolagçy ýaly giňeldilen aýratynlyklara esaslanyp, giň dolandyryş paneli, elektromagnit duralgasy tormozy we 105-150AH Lityum-Ion batareýa paketleri, eger şeýle bolsaňyz Elektrik golf arabasyny sazlamak isleýärsiňiz, bize aýdyň we salgylanma üçin 8 sany adaty reňk bar.

gyzykly golf arabalary

Aýratynlyklary

Çalt we täsirli batareýa zarýady köp wagt sarp edýär.

Bejeriş we abatlaýyş çykdajylaryny tygşytlamak üçin aýrylýan awtoulag korpusy.

Aşakdan aşak düşende tizligi dolandyrmak ulgamy bilen, howpsuz we tekiz.

Sahy we amatly oturgyçlar, gezelenç meýdanyny has giň edýär.

Awtoulaglar, ýokary lýumen we az energiýa sarp edýän LED yşyklar bilen ylham aldy.

Arza

Golf meýdançasy, myhmanhanalar we kurortlar, mekdep, gozgalmaýan emläk we jemgyýetler, howa menzili, villa, demir ýol menzilleri we söwda kärhanalary we ş.m. üçin ýolagçy transporty.

Sorag-jogap

1. Golf arabasynyň bahasyny bize aýdyp bilersiňizmi?

Cengo 4 orunlyk golf arabasy sargyt mukdaryna we dürli konfigurasiýa esaslanýar, habarlaşmak üçin maglumatlaryňyzy aýdyň we ýakyn wagtda size iň gowy bahany yzyna alar.

2. 4 orunlyk golf arabasyny nädip daşaýarsyňyz?

Deňiz ýükleri, Howa ýükleri öz islegiňize bagly we mukdaryna baglylykda, toparymyza goşulmak üçin has köp maglumat iberiň.

3. Cengo 4 orunlyk golf arabasyny ýanymdaky golf araba satyjylaryndan satyn alyp bilerismi?

Aragatnaşyk maglumatlaryňyzy iberip, ýerli bazardaky elektrik golf bugdaý söwdagärlerinden siziň bilen habarlaşmagyny haýyş edip bilersiňiz.

4. Golf arabasy bilen üpjün etmegiň önümçilik wagty näçe?

Nusga üçin töleg alanyndan we aksiýasyndan 7 gün soň.

Köpçülikleýin sargyt öndürmek üçin goýum tölegini alanyndan 4 hepde soň.

5. Elektrik golf arabasyny satyn almak isleýäris, kompaniýaňyzdan töleg usullary näme?

T / T, LC, söwda ätiýaçlandyryşy we ş.m., derňewden çykmagyňyz has gowudyr we ýakyn wagtda habarlaşar.

KÖP MAGLUMAT

Täze “Cengo” awtoulagy barada has giňişleýin öwreniň.

GEL. .N

Soraglar bilen bize ýüz tutuň ýa-da şu gün Cengo awtoulagyny alyň.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Sitata alyň

  Önümiň görnüşi, mukdary, ulanylyşy we ş.m. ýaly talaplaryňyzy goýmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda habarlaşarys!

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Sitata alyň

  Önümiň görnüşi, mukdary, ulanylyşy we ş.m. ýaly talaplaryňyzy goýmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda habarlaşarys!

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň