• img Aw ulaglary
 • img Şahsy ulag
 • img Specialörite neşirler
 • img Köçe kanuny
 • img UTV
 • img Ulag seriýasy
 • img Ulag B seriýasy
 • img Gezelenç awtobusy
 • img Omörite kömek
 • img UTV
 • img Golf

NL-JY4 + 2 Elektrik golf arabasy 6 ýolagçy

NL-JY4 + 2 Elektrik golf arabasy 6 engerolagçy turf peýdaly ulaglar

img

6

Oturgyçlar

img

15.5mph

Tizlik

img

770 litr

Baha bermek ukyby

img

6.67 sag

At güýji

Sürüjiden lezzet alyň

• Güýçli 48V 5KW AC motor

• Goşmaça konfigurasiýanyň iki görnüşi

• Goşmaça güýç alýuminiý integral çarçuwasy

• Utility Pickup Truck-iň OEM we ODM sargytlaryny kabul ediň

Haçan we nirede göterilen peýdaly awtoulag satyn almak isleseňiz, hoş geldiňizderňew ibertoparymyza goşulmak üçin ýa-daulaglarymyz hakda has giňişleýin öwreniň.

MOQ: 2+

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Kuwwat

 

ELEKTRIK

HP ELEKTRIK

Motor / motor

5KW (AC) KDS hereketlendirijisi 5KW (AC) KDS hereketlendirijisi

At güýji

6.67 sag 6.67 sag

Batareýalar

Alty, 8V145AH 48V 150AH Lityum-Ion (1)

Zarýad beriji

48V / 25A 48V / 25A

Maks.Tizlik

15.5mph (25khp) 15.5mph (25khp)

Rul we asma

Rul

Iki taraplaýyn raf we gysgyç dolandyryş ulgamy

Öňdäki asma

“Double-Arm” garaşsyz asma + asma pru springina

Tormoz

Tormoz

Iki aýlawly dört tigirli gidrawliki öň disk yzky baraban tormozy

Park tormozy

Elektromagnit duralgasy

Beden we tekerler

Beden we gutar

Öň we yzky: PP galyplary

Şinalar

205 / 50-10 (Şinanyň diametri 18.1in) (460mm)

Ulag L * W * H.

151,7 * 47.2 * 72.9in (3850 * 1200 * 1850mm)

Krowat L * W * H.

55.1 * 44.1 * 12.2in (1400 * 1120 * 310mm)

Tigir bazasy

95.3in (2420mm)

Ounder arassalamak

4.7in (120mm)

Öňdäki we yzky

Öň 36.6in (930mm)

Yzky 38.6in (980mm)

Ulagyň umumy agramy

1694 litr (770kg) bat batareýalary goşmak bilen)

1254 litr (570kg) bat batareýasyz)

Çarçuwanyň görnüşi

Strengthokary güýçli uglerod polat integral çarçuwasy Güýçli alýumin integral çarçuwasy

Giriş

adaty golf arabalary

Güýçli garaşsyzlyk goldawy

“Cengo” kömekçi göteriji awtoulag goşa golly garaşsyz asma we yzky asma bahary ulanýar, golf arabasynyň peýdaly arabasynyň bu çyzgysy, hakykatdanam güýçli uýgunlaşma, kiçi göwrümlere ýerleşdirmek üçin ajaýyp sürüjilik tejribesini berýär.

INTEGRAL HAKYKY AXLE

Garaşsyz asma, bahar we silindr gidrawliki amortizasiýasy bilen, Cengo peýdaly golf arabasynda ulanylýan Integral yzky okuň tutuş ulgamy, ähli aýratynlygy ýönekeý we ýeňil gurluşdyr, rahat sürmek duýgusynyň bardygyna göz ýetiriň.

ýörite golf arabasy satyjylary
4 orunlyk golf-arabalar satylýar

SURATLAR BOLAN

“Cengo” peýdaly awtoulag, daşary ýurtdan getirilen “Curtis” model kontrolleýjisini ulanýar we ABŞ-dan, sebäbi bazarda meşhur we durnukly hil, zarýad goragy we “Anti Skipping” täzeden dikeldiş tormozy bilen, has ýokary howpsuzlygy üpjün etmek üçin.

MÖHÜM KARGO BOX

“Cengo” peýdaly golf arabasynda iki görnüşli ýük gutusy, polat ýük gutusy we plastiki ýük gutusy bar, olar islegiňize görä, ýokary güýçli we ýokary könelişme garşylygy, poslama garşy we ýeňil agramly dürli funksiýa.

gara golf

“Cengo” peýdaly golf arabasy, has ulurak ýaşamagyňyzy üpjün etmek üçin niýetlenendir, ähli kämilleşdirilen aýratynlyklar ajaýyp sürüjiligiňize göz ýetirýär, peýdaly göteriji ýük awtoulagyny sazlamak isleseňiz, ähli OEM we ODM dizaýny Cengo tarapyndan kabul edilýär, şonuň üçin sekiz sany standart reňk bar salgylanma

gyzykly golf arabalary

Aýratynlyklary

Ajaýyp depä çykmak we awtoulag duralgasy.

Islege görä iki sany öndürijilik batareýasy.

Çalt we täsirli batareýa zarýady köp wagt sarp edýär.

2 bölümli eplenýän öň aýna penjiresi çalt açyldy ýa-da bukuldy.

48V AC hereketlendirijisi bilen ýokaryk çykanyňyzda durnukly we güýçli boluň.

Arza

Golf meýdançalary, myhmanhanalar we kurortlar, mekdepler, gozgalmaýan emläk we jemgyýetler, howa menzilleri, willalar, demir ýol menzilleri we söwda kärhanalary we ş.m. üçin peýdaly golf arabasy.

Sorag-jogap

1. Cengo kompaniýasy golf arabasyny öndürijilermi?

Cengo, Hytaýyň günorta-günbataryndaky peýdaly awtoulag öndürijileriniň biri, 15 ýyllyk taryhynda öňdebaryjy innowasiýa we dizaýn taryhyna eýedir, ilki golf awtoulaglaryna gönükdirilip, soňra täjirçilik ulaglaryna we dünýä bazarynda şahsy ulanyş transportyna ýaýrady.

2. Peýdaly golf arabalaryny satmak üçin satyn alyp bilerinmi?

Hawa, bizden satyn alyp bilersiňiz we synagdan geçmek isleseňiz, habarlaşmak üçin maglumatlary aýdyň, şonda golf araba satyjylarymyzy barlarys we size satarys.

3. Satmak üçin täze peýdaly awtoulaglaryň bahasy näçe?

Iň oňat baha sargyt islegiňize laýyk gelýär, habarlaşmak üçin maglumatlary goýuň we bahalary ýakynda size iberer.

4. Elektrik peýdaly arabalary satmak üçin iberiş usuly haýsy?

Adatça deňiz ýükleri we howa ýükleri bilen iberilýär, goşmaça derňew, toparymyza goşulmak üçin gözleg iberiň.

5. Golf arabasy üçin peýdaly arabanyň esasy wagty näçe?

“Cengo” -da peýdaly awtoulag bar bolsa we size nusga gerek bolsa, tölegi alanyndan 7 gün soň.

Köpçülikleýin sargyt önümçiligi barada aýdylanda bolsa, sargyt tölegini alanyňyzdan 4 hepde soň.

KÖP MAGLUMAT

Täze “Cengo” awtoulagy barada has giňişleýin öwreniň.

GEL. .N

Soraglar bilen bize ýüz tutuň ýa-da şu gün Cengo awtoulagyny alyň.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Sitata alyň

  Önümiň görnüşi, mukdary, ulanylyşy we ş.m. ýaly talaplaryňyzy goýmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda habarlaşarys!

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Sitata alyň

  Önümiň görnüşi, mukdary, ulanylyşy we ş.m. ýaly talaplaryňyzy goýmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda habarlaşarys!

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň