• img Aw ulaglary
 • img Şahsy ulag
 • img Specialörite neşirler
 • img Köçe kanuny
 • img UTV
 • img Ulag seriýasy
 • img Ulag B seriýasy
 • img Gezelenç awtobusy
 • img Omörite kömek
 • img UTV
 • img Golf

NL-U1011A 11 engerolagçy elektrik gezelenç awtobusy

48V5KW AC motorly 11 gezelenç awtobusy

img

11

Oturgyçlar

img

18,6 km

Tizlik

img

80-100 km

Baha bermek ukyby

img

6.67 sag

At güýji

KOREBIR ADAMLAR, KOREBIR rahatlyk

• Güýçli güýç 5KW AC motor

• Makferson garaşsyz asma

• Streokary güýçli uglerod polat integral çarçuwasy bilen

• Elektrik gezelenç ulagynyň OEM we ODM dizaýnyny kabul ediň

• Öň we yzky baraban tigir tormozy bilen gidrawlik goşa turba tormozy

Elektrik gezelenç ulaglary haçan we nirede gerek bolsa, hoş geldiňizderňew ibertoparymyza goşulmak üçin ýa-daulaglarymyz hakda has giňişleýin öwreniň.

MOQ: 2+

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Kuwwat   ELEKTRIK
Motor / motor 6.8 at güýji (5KW) AC hereketlendirijisi
At güýji 10 sag
Batareýalar Sekiz, 6V / 200AH
Zarýad beriji 48V / 25A
Maks.Tizlik 18,6 km (30kh)
Rul we asma Rul Dişli teker dolandyryş ulgamy ugry ýeňil öwürmek üçin arassalanyşy awtomatiki sazlamak funksiýasyna eýedir
Öňdäki asma Makferson garaşsyz asma
Yzky asma Köp plastinka pru springina arka asma, silindr gidrawlik amortizator
Tormoz Tormoz Gidrawlik goşa turba tormozy, öň we yzky baraban tigir tormozy
Park tormozy Mehaniki
Beden we tekerler Beden we gutar Güýçli uglerod polat kebşirlenen polat çarçuwa we metal möhürleme
Şinalar 165 / 70R13
L * W * H. 171.4 * 59.5 * 80.8in (4350 * 1510 * 2050mm)
Tigir bazasy 76.0in (1930mm)
Ounder arassalamak 4.1in (105mm)
Öňdäki we yzky Öň 52,8in (1340mm);Yzky 51.65in (1310mm)
Ulagyň umumy agramy 2376 litr (1080kg) bat batareýalary goşmak bilen)
Çarçuwanyň görnüşi Strengthokary güýçli uglerod polat integral çarçuwasy

Giriş

MAKFERSON GÖRNÜŞLI GÖRNÜŞ

“Cengo 2022” elektrik ulaglary ýol ulaglarynda giňden ulanylýan, oňat rahatlyk, duýgurlyk we aňsatlyk bilen işlemek üçin “MacPherson” garaşsyz asmany ulanýar, ajaýyp sürüjilik tejribesine eýe bolup bilersiňiz.

11 oturgyçly awtoulag
Täze elektrik gezelenç awtobusy

I HIGH GOWY GÖRNÜŞ AC MOTORY

Cengo arassa elektrik ulagy ýokary netijelilik, güýçli dyrmaşma güýji bilen doly aýratynlyklara eýe bolan we tehniki hyzmat çykdajylaryňyzy tygşytlap bilýän milli standart täze energiýa AC 48V5KW hereketlendirijisini ulanýar, şonuň üçin elektrik ulagynyň arabasynyň ömri uzak bolsun.

ENPOWER GÖZEGÇILIK ulgamy

Ilkinji elektrik ulagynyň içerki belli gözegçilik ediji ulgamy hökmünde, “Enpower” markasy ýokary temperaturaly artykmaç dolandyryş zynjyry bilen ýokary öndürijilikli elektron dolandyryş ulgamyna eýedir, bu arabalaryň işe başlamagynda ygtybarly, ygtybarly we çydamlydygyna göz ýetirýär.

4 orunlyk golf arabalary satylýar
elektrik arabasy

AWTOMOBIL GURAMA PANELI

Customöriteleşdirilen ulaglaryň awtoulag galyplaýyş gurallary paneli, inçe öndürilen, ekologiýa taýdan arassa we amatly, täze we owadan görüp bilersiňiz, elektrik syýahat awtoulagyny süreniňizde, amatly we amatly adam işleýşini duýarsyňyz.

Hytaýda iň ýokary elektrik ulagy öndürijilerinden biri barada aýdylanda bolsa, “Cengo” şahsy peýdaly ulag serişdesiniň sürmek wagtynda ajaýyp wagtyňyzy goldaýar, arassa elektrik ulagyňyzy hasam sazlaň, jikme-jiklikler üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, salgylanma üçin adaty reňklerimiz, hoş geldiňiz toparymyza goşulmak ýa-da ulaglarymyz hakda has giňişleýin maglumat almak üçin gözleg ibermek.

ýol ulagy

Aýratynlyklary

Meýletin 48V Lityum Ion batareýa ulgamy.

Kwadrat turba üçeginiň bahasy + amortizator ýassygy.

Rokary derejeli awtoulag oturgyjy owadan we amatly dizaýn edildi.

Blister + aýna süýümli demir plastmassadan ýasalan tutuş beden.

Has köp funksiýa saýlamalary: DVD, ýokary ekranly doly ekranly LCD gurallary, ammar gutusy.

Arza

Golfçy we kurs, kurortlar, willalar, bag myhmanhanalary, syýahatçylyk ýerleri üçin gurlan elektrik gezelenç awtobusy.

Sorag-jogap

1. Elektrik enjamlary ulag öndürijilerine baryp görmek dogrymy?

Hawa, Cengo onlaýn sapar hödürlemegi we wideo konferensiýa ýygnagyny gurmagy teklip edýär, has köp habarlaşmak üçin hoş geldiňiz we toparymyza islän wagtyňyz goşulyň.

2. Elektrik arabasynyň bahasy näçe?

Soragyňyz üçin sag boluň we Cengo araba elektrikleriniň dürli konfigurasiýalary bar, ähli bahalar siziň islegiňize bagly, şonuň üçin biziň bilen habarlaşyň we islän wagtymyz toparymyza goşulyň.

3. Logotipimizi elektrik ulagy arabasyna goşmak isleýäris, bahasy näçe?

Cengo ähli OEM we ODM sargytlaryny kabul edýär, logotip üçin asyl faýly iberip bilersiňiz, dizaýn etmek üçin hünärmen sungat inerenerimiz bar we tassyklamak üçin taýýar dizaýny ibereris.Bahasy barada aýdylanda bolsa, ol siziň mukdaryňyza esaslanýar.

4. Golf arabalaryny we peýdaly ulaglary näçe wagtlap öndürersiňiz?

Mysal üçin we ätiýaçlyk nusgasy bar bolsa, tölegi alanyndan 5-7 gün geçýär.

Köpçülikleýin önümçilik üçin 30% goýum tölegini alandan 15-30 gün geçýär.

5. Elektrikli gezelenç awtoulag ýaryşlaryny sazlamak islesek, bu mümkinmi?

Adatça asyl maglumatlary saklamagy, Cengo elektrik alýan ulagyň professional gözegçilik ulgamyny ulanmagyna sebäp boluň, islendik derňew, maglumatlaryňyzy onlaýn ýagdaýda goýuň, ýakyn wagtda siziň bilen habarlaşarys.

KÖP MAGLUMAT

Täze “Cengo” awtoulagy barada has giňişleýin öwreniň.

GEL. .N

Soraglar bilen bize ýüz tutuň ýa-da şu gün Cengo awtoulagyny alyň.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Sitata alyň

  Önümiň görnüşi, mukdary, ulanylyşy we ş.m. ýaly talaplaryňyzy goýmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda habarlaşarys!

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Sitata alyň

  Önümiň görnüşi, mukdary, ulanylyşy we ş.m. ýaly talaplaryňyzy goýmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda habarlaşarys!

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň