• img Aw ulaglary
 • img Şahsy ulag
 • img Specialörite neşirler
 • img Köçe kanuny
 • img UTV
 • img Ulag seriýasy
 • img Ulag B seriýasy
 • img Gezelenç awtobusy
 • img Omörite kömek
 • img UTV
 • img Golf

NL-JY4 + 2.G 6 ýolagçy aw golf arabalaryny göterdi

Göterilen golf arabasy 6 oturgyç Daşarky golf awtoulagy

img

6

Oturgyçlar

img

18,6 km

Tizlik

img

30%

Baha bermek ukyby

img

5.44 sag

At güýji

BU ÜPJÜNÇILIK, BU DURMUŞ

• Güýçli 5KW AC motor

• Howpsuzlyk berkitmesi

• Iki konfigurasiýa toplumy bar

• Streokary güýçli uglerod polat integral çarçuwasy

• Göterilen golf arabalarynyň OEM we ODM dizaýnyny kabul ediň

Haçan we nirede peýdaly golf arabasy gerek bolsa, hoş geldiňizderňew ibertoparymyza goşulmak üçin ýa-daulaglarymyz hakda has giňişleýin öwreniň.

MOQ: 2+

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Kuwwat   ELEKTRIK HP ELEKTRIK
Motor / motor 4KW (AC) hereketlendiriji 4KW (AC) hereketlendiriji
At güýji 5.44 sag 5.44 sag
Batareýalar Alty, 8V150AH batareýa Alty, 8V150AH batareýa
Zarýad beriji 48V / 25A 48VDC / 25A
Dolandyryjy 48V, AC gözegçilik ediji 48V, Toyota / Crutis AC dolandyryjysy
Maks.Tizlik 18,6 km (30kh) 18,6 km (30kh)
Rul we asma Rul Iki taraplaýyn çykyş raf we gysgyçly rul, öz-özüni sazlamak
Işi togtatmak Öň tarapy: Makferson garaşsyz asma;

Yzky: ýaprak çeşmesi we gidrawliki amortizator

Tormoz Tormoz Yzky tigirli tormoz
Park tormozy Elektrik duralgasy
Beden we tekerler Beden we gutar Öň we yzky: PP galyplary
Şinalar Offol tekerinden, 23 × 10-14;Alýumin zolagy
L * W * H. 145.8 * 51.2 * 84,7in (3700 * 1300 * 2150mm)
Tigir bazasy 100.5in (2550mm)
Ounder arassalamak 7.9in (200mm)
Öňdäki we yzky Öň 38.8in (985mm)

Yzky 38.8in (985mm)

Ulagyň umumy agramy 1210 litr (550kg)batareýalaryny goşmak bilen

770 litr (350kg) (batareýasyz)

Çarçuwanyň görnüşi Strengthokary güýçli uglerod polat integral çarçuwasy Strengthokary kuwwatly Alýumin integral çarçuwasy

Giriş

I HIGH GOWY GÖRNÜŞ STEL ÇARAMASY

“Cengo” peýdaly golf arabalary, golf araba çarçuwasynyň ýokary neşirlerinden birini ulanýar, polat çarçuwadan has ýeňil we dartyş güýjünde has güýçli we alýumin garyndysy bilen öndürilýär, rahat we howpsuz sürüp bilersiňiz.

kaşaň golf arabalary
ýörite golf arabasy satyjylary

GEÇIRILEN GÖRNÜŞ

Polat golf arabasynyň integral arka oky, basyşly örtükli alýuminiý dişli guty jaýyny ulanýar we berk möhürlenýär, bu kuwwat mesh arkaly geçirilýär we diş dişli dişli dişleri öz içine alýar, şonuň üçin durnukly çykyş momentini, pes ses we has gowy öndürijilik döredersiňiz.

SURATLAR BOLAN

Günbatar golf arabasynyň “Cengo” kontrol ulgamy iki sany konfigurasiýa bilen üpjün edilýär, esasanam import edilýän “Curtis” modeli garşylanýar, zarýad beriş goragy we tormozyň täzelenmegi bilen, aşakda gezelençde has köp howpsuzlygy üpjün ediň.

4 orunlyk golf arabalary satylýar
iň gowy şahsy golf arabalary

SUW GÖRNÜŞI

Electronicshli elektron bölekleriniň suwdan we ýagyşly howadan öňüni almak üçin, gysga zynjyry almak aňsat däl, Cengo aw golf arabalary suw geçirmeýän sim simleri IP67 we AMP birikdirijilerini ulanýarlar.

“Cengo” iň gowy elektrik golf arabasy, ýokary hilli bölekler we gurluşlar bilen bezelendir, ähli aýratynlyklar ulag süreniňizde ajaýyp wagtdan lezzet almagy goldaýar, saýlamak üçin sekiz sany standart reňk bar, dizaýndan lezzet alýandygyňyzy anyklaň.

gyzykly golf arabalary

Aýratynlyklary

Stiliň we ýerine ýetirişiň utgaşmasy.

Has gowy işlemek we howpsuzlyk öndürijiligi.

Ajaýyp depä çykmak we awtoulag duralgasy.

Çalt we täsirli batareýa zarýady köp wagt sarp edýär.

48V KDS Motor bilen, ýokary göterilende durnukly we güýçli.

Arza

Golf meýdançalary, myhmanhanalar we kurortlar, mekdepler, gozgalmaýan emläk we jemgyýetler, howa menzilleri, willalar, demir ýol menzilleri we söwda kärhanalary we ş.m. üçin gurlan täze elektrik golf arabalary.

Sorag-jogap

1. Täze elektrik golf araba zawodyny görüp bilerismi?

Hawa, onlaýn konferensiýa ýygnagyny hödürlemek we “Cengo” golf arabasy kompaniýalarymyza wideo arkaly baryp görmek dogry, duşuşygy biziň bilen belläň we islän wagtymyz toparymyza goşulyň.

2. 6 adamlyk golf arabasynyň iberiş usuly näme?

Deňiz ýükleri, Howa ýükleri siziň islegiňize bagly, toparymyza goşulmak üçin has köp maglumat iberiň.

3. Neanymdaky Cengo golf arabalary bilen habarlaşyp bilerismi?Golf araba satyjylaryňyz bolmak dogrymy?

Localerli ajaýyp golf arabalary bilen meşgullanýan Cengo satyjylarymyz bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris, gyzyklanýan bolsaňyz, golf araba satyjylarymyz bolmagyňyzy haýyş edýäris, Hyzmat sahypasyndaky Cengo Hyzmatdaşlyk Syýasatyny barlaň ýa-da aragatnaşykdan çykyň, ýakyn wagtda taparys.

4. Täze golf arabalaryny satmak üçin näçe wagt öndürmeli?

Mysal üçin we ätiýaçda bar bolsa, tölegi alandan 7 gün soň.

Köp mukdarda sargyt mukdary üçin, goýum tölegini alandan bir aý soň.

5. 6 orunlyk golf arabasyndan bir konteýner satmak üçin sargyt etsek, size nädip töläp bileris?

Cengo töleg möhletini T / T, LC, söwda ätiýaçlandyryşy we ş.m. kabul edýär. Başga haýyşyňyz bar bolsa bize habar beriň, ýakyn wagtda habarlaşarys.

KÖP MAGLUMAT

Täze “Cengo” awtoulagy barada has giňişleýin öwreniň.

GEL. .N

Soraglar bilen bize ýüz tutuň ýa-da şu gün Cengo awtoulagyny alyň.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Sitata alyň

  Önümiň görnüşi, mukdary, ulanylyşy we ş.m. ýaly talaplaryňyzy goýmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda habarlaşarys!

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Sitata alyň

  Önümiň görnüşi, mukdary, ulanylyşy we ş.m. ýaly talaplaryňyzy goýmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda habarlaşarys!

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň