• img Aw ulaglary
 • img Şahsy ulag
 • img Specialörite neşirler
 • img Köçe kanuny
 • img UTV
 • img Ulag seriýasy
 • img Ulag B seriýasy
 • img Gezelenç awtobusy
 • img Omörite kömek
 • img UTV
 • img Golf

NL-U1011B 11 engerolagçy elektrik gezelenç awtobusy

.5okary konfigurasiýaly 7.5kw syýahatçy gezelenç awtobusy 11 ýolagçy

img

11

Oturgyçlar

img

18,6 km

Tizlik

img

80-100 km

Baha bermek ukyby

img

10.2 sag

At güýji

KOREBIR ADAMLAR, KOREBIR rahatlyk

• Reokary gaýtalanýan awtoulag oturgyjy

• Iň güýçli 72V7.5KW AC motor

• Streokary güýçli uglerod polat integral çarçuwasy bilen ýasaldy

• Syýahatçylyk gezelenç awtobusynyň OEM we ODM dizaýnyny kabul ediň

• Öň we yzky baraban tigir tormozy bilen gidrawlik goşa turba tormozy

Haçan we nirede araba elektrik gerek bolsa, hoş geldiňizderňew ibertoparymyza goşulmak üçin ýa-daulaglarymyz hakda has giňişleýin öwreniň.

MOQ: 2+

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Kuwwat

 

ELEKTRIK

Motor / motor

7.5 KW (AC) hereketlendiriji

At güýji

10 sag

Batareýalar

On iki, 6V / 200AH

Zarýad beriji

72V / 25A

Maks.Tizlik

18,6 km (30kh)

Rul we asma

Rul

Dişli teker dolandyryş ulgamy ugry ýeňil öwürmek üçin arassalanyşy awtomatiki sazlamak funksiýasyna eýedir

Öňdäki asma

Makferson garaşsyz asma

Yzky asma

Köp plastinka pru springina arka asma, silindr gidrawlik amortizator

Tormoz

Tormoz

Gidrawlik goşa turba tormozy, öň we yzky baraban tigir tormozy

Park tormozy

Mehaniki

Beden we tekerler

Beden we gutar

Güýçli uglerod polat kebşirlenen polat çarçuwa we metal möhürleme

Şinalar

165 / 70R13

L * W * H.

184.4 * 59.5 * 80.8in (4680 * 1510 * 2050mm)

Tigir bazasy

108.5in (2755mm)

Ounder arassalamak

4.1in (105mm)

Öňdäki we yzky

Öň 52,8in (1340mm);Yzky 51.65in (1310mm)

Ulagyň umumy agramy

2794 litr (1270kg) bat batareýalary goşmak bilen)

Çarçuwanyň görnüşi

Strengthokary güýçli uglerod polat integral çarçuwasy

Giriş

DURMUŞ GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI

MakFerson 2022 elektrik ulagynyň garaşsyz asmagy, esasanam ýol ulaglarynda ulanylýar, sebäbi güýçli ýol uýgunlaşmasy, oňat rahatlygy, duýgurlygy we aňsat işlemegi bilen, haçan-da bolsa ajaýyp gezelenç tejribesine eýe bolarsyňyz.

11 oturgyçly awtoulag
Täze elektrik gezelenç awtobusy

I HIGH GOWY GÖRNÜŞ AC MOTORY

“Cengo” arassa elektrik ulagy, ýokary netijelilik, güýçli dyrmaşma güýji bilen doly aýratynlyklara eýe bolan milli standart täze energiýa AC 72V7.5KW hereketlendirijisini ulanýar, elektrik ulagy arabasynyň hyzmat ediş çykdajylaryny tygşytlap biler.

STYLISH DIZAYNY

Iň oňat elektrik peýdaly ulag we halkara bazary tarapyndan makullanan moda we täzelik, “Cengo” syýahatçylyk awtobusynyň öň tarapy giň görünýär, gatlaklaryň duýgusy baý we bedeniniň reňki dürli dizaýnlara eýe we özleşdirilen talaplaryňyza laýyk gelýär.

elektrik kurort ulaglary
elektrik enjamlary öndürijiler

I HIGH GOWY oturgyçlar

Ergonomiki taýdan dizaýn edilen, owadan we amatly oturgyçdan ýasalan, ekologiýa taýdan arassa we sagdyn materialdan, bu elektrik syýahatçylyk awtoulagy üçin ýokary derejeli deri ulanýan ýöriteleşdirilen ulaglaryň ýokary derejeli awtoulag oturgyjy, gezelençden lezzet alarsyňyz.

Hytaýda iň ýokary elektrik arabasy öndürijilerinden biri barada aýdylanda bolsa, “Cengo” elektrik ulagy arabasy ulag sürýän mahaly ajaýyp pursatdan lezzet alýar, bizem ýerli bazaryň zerurlyklaryna esaslanyp OEM we ODM dizaýnyny kabul edýäris, aşakdakylar siziň salgylanmak üçin adaty reňklerimiz, şonuň üçin has giňişleýin gözleg, toparymyza goşulmak ýa-da ulaglarymyz hakda has giňişleýin maglumat almak üçin gözleg iberip bilersiňiz.

ýol ulagy

Aýratynlyklary

Çalt we täsirli batareýa zarýady köp wagt sarp edýär.

Adaty ak reňk we reňki sazlamak üçin kabul ediň.

Rokary derejeli awtoulag oturgyjy owadan we amatly dizaýn edildi.

Blister + aýna süýümli demir plastmassadan ýasalan tutuş beden.

Has köp funksiýa saýlamalary: DVD, ýokary ekranly doly ekranly LCD gurallary, ammar gutusy.

Arza

Golf meýdançalary, myhmanhanalar we kurortlar, mekdepler, gozgalmaýan emläk we jemgyýetler, howa menzilleri, willalar, demir ýol menzilleri we söwda kärhanalary we ş.m. üçin gurlan syýahatçylyk awtobusy.

Sorag-jogap

1. Cengo iň ýokary golf arabasy kompaniýalaryna meňzeýär, onlaýn görnüşi bron edip bilerismi?

Hawa, satuw ofisimizi we zawodymyzy onlaýn görnüşde tertipläp bileris, habar iberiň we islän wagtymyz toparymyza goşulyň.

2. Elektrik arabasynyň bahasy näçe?

Bahany soranyňyz üçin sag boluň, Cengo araba elektrikleriniň dürli konfigurasiýalary bar we zerurlygyňyza esaslanýar, bize ýüz tutuň we bahadan has köp zat aýdyň.

3. Elektrik ulagynyň arabasyna kompaniýamyzyň nyşanyny goşup bilerismi?

Hawa, asyl logotip faýlyny bize ibermegiňizi haýyş edýäris, dizaýn etmek üçin hünärmen sungat inerenerimiz bar we tassyklamak üçin taýýar dizaýny size berýäris.

4. Golf arabalarynyň we peýdaly ulaglaryň köpçülikleýin sargytlaryny öndürmek üçin näçe wagt gerek?

Goýum tölegini alanyndan 15-30 gün geçýär, gyssagly meýilnamaňyz bar bolsa, bölekleýin ibermek bilen tertibe salmak gowy.

5. Elektrikli gezelenç awtoulag ýaryşyny özümiz düzedip bilerismi?

Adatça düzediş girizmek üçin hünärmen inerener gerek, Cengo elektrik alýan ulagyň professional gözegçilik ulgamyny ulanmagy sebäpli, ähli parametrler çözüldi, mundan ozal biziň bilen barlap, has köp zat üçin toparymyza goşulyň.

KÖP MAGLUMAT

Täze “Cengo” awtoulagy barada has giňişleýin öwreniň.

GEL. .N

Soraglar bilen bize ýüz tutuň ýa-da şu gün Cengo awtoulagyny alyň.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Sitata alyň

  Önümiň görnüşi, mukdary, ulanylyşy we ş.m. ýaly talaplaryňyzy goýmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda habarlaşarys!

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Sitata alyň

  Önümiň görnüşi, mukdary, ulanylyşy we ş.m. ýaly talaplaryňyzy goýmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda habarlaşarys!

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň