• img Aw ulaglary
 • img Şahsy ulag
 • img Specialörite neşirler
 • img Köçe kanuny
 • img UTV
 • img Ulag seriýasy
 • img Ulag B seriýasy
 • img Gezelenç awtobusy
 • img Omörite kömek
 • img UTV
 • img Golf

NL-WB6 + 2 6 engerolagçy gatnawy

Täze dizaýn bilen satylýan 6 orunlyk golf arabasy

img

6

Oturgyçlar

img

13,7 km

Tizlik

img

15%

Baha bermek ukyby

img

5.44 sag

At güýji

BU ÜPJÜNÇILIK, BU DURMUŞ

• Güýçli 4KW AC motor

• 5.2 Metriň öwrüm radiusy

• Goşmaça 48V 105-50AH Lityum-Ion

• Streokary güýçli uglerod polat integral çarçuwasy

• omörite elektrik golf arabalarynyň OEM we ODM tertibi

Haçan we nirede 6 adamlyk golf arabasy gerek bolsa, hoş geldiňizderňew ibertoparymyza goşulmak üçin ýa-daulaglarymyz hakda has giňişleýin öwreniň.

MOQ: 2+

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Kuwwat

 

ELEKTRIK

HP ELEKTRIK

Motor / motor

4KW (AC) hereketlendiriji 5KW (AC) KDS hereketlendirijisi

At güýji

5.44 sag 6.67 sag

Batareýalar

Alty, 8V150AH batareýa 48V 105-50AH Lityum-Ion (1)

Zarýad beriji

48V / 25A 48V / 25A

Maks.Tizlik

13,7 km (22khp) 13,7 km (22khp)

Rul we asma

Rul

Iki taraplaýyn raf we gysgyç dolandyryş ulgamy

Işi togtatmak

Iki golly garaşsyz asma + asma pru springina

Tormoz

Tormoz

Iki aýlawly dört tigirli gidrawliki öňdäki disk yzky baraban tormozy

Park tormozy

Elektromagnit duralgasy

Beden we tekerler

Beden we gutar

Öň we yzky: Boýalan sanjym galyplary

Şinalar

205 / 50-10 (Şinanyň diametri 18.1in) (460mm)

L * W * H.

151,7 * 47.2 * 72.9in (3850 * 1200 * 1850mm)

Tigir bazasy

124.9in (3170mm)

Ounder arassalamak

4.7in (120mm)

Öňdäki we yzky

Öň tarapy 34,7in (880mm);Yzky 39.0in (990mm)

Ulagyň umumy agramy

1342 litr (610kg) bat batareýalary goşmak bilen)

902 litr (410 kg) bat batareýasyz)

Çarçuwanyň görnüşi

Strengthokary güýçli uglerod polat integral çarçuwasy

Giriş

litiý golf arabasynyň batareýalary

TOYOTA GÖZEGÇI

“Cengo” ýyldyz golf arabalarynda saýlamak üçin iki sany batareýa güýji ulgamy bar, 105-150Ah Lityum ion batareýa paket goldawy, siz has köp wagt sarp edip we kursda ýeterlik golf arabasynyň at güýjüni hödürläp bilersiňiz, has uzak ömür, has güýçli we has ýokary duýarsyňyz. litiý batareýasynyň beýleki görnüşlerine garanyňda howpsuzlyk derejesi.

GEÇIRILEN GÖRNÜŞ

“Cengo” ösen golf arabasy integral arka oky ulanýar, birleşdirilen basyşdan ýasalan alýuminiý dişli guty jaýy we berk möhürlenendir, kuwwat mesh arkaly geçirilýär we diş dişli dişli dişli ulanylýar, durnukly çykyş momenti, pes ses we has gowy hereketlendirersiňiz öndürijiligi.

ýörite golf arabasy satyjylary
4 orunlyk golf arabalary satylýar

SURATLAR BOLAN

“Cengo 6” golf arabasy goşmaça funksiýa hökmünde “Curtis” kontrolleýjisini ulanýar we bazarda haýsy modeli garşy alýar, “Curtis” kontrolleýjisi, has ýokary howpsuzlygy üpjün etmek üçin zarýad beriş goragy we “Anti Skipping” täzelenýän tormoz bilen üpjün edilýär.

SUW GÖRNÜŞI

6 orunlyk golf arabasynyň ähli elektron bölekleri suw geçirmeýän sim simleri IP67 we AMP birikdirijileri bilen ulanylýar, bu suwuň we ýagyşly howanyň öňüni alýar, gysga utgaşmany almak aňsat däl, tehniki hyzmatyň bahasyny azaldýar.

iň gowy şahsy golf arabalary

6 orunlyk golf arabasynyň ähli elektron bölekleri suw geçirmeýän sim simleri IP67 we AMP birikdirijileri bilen ulanylýar, bu suwuň we ýagyşly howanyň öňüni alýar, gysga utgaşmany almak aňsat däl, tehniki hyzmatyň bahasyny azaldýar.

gyzykly golf arabalary

Aýratynlyklary

Stiliň we ýerine ýetirişiň utgaşmasy.

Has gowy işlemek we howpsuzlyk öndürijiligi.

Ajaýyp depä çykmak we awtoulag duralgasy.

Çalt we täsirli batareýa zarýady köp wagt sarp edýär.

48V KDS Motor bilen, ýokary göterilende durnukly we güýçli.

Arza

Golf meýdançalary, myhmanhanalar we kurortlar, mekdepler, gozgalmaýan emläk we jemgyýetler, howa menzilleri, willalar, demir ýol menzilleri we söwda kärhanalary we ş.m. üçin satylýan golf arabalary.

Sorag-jogap

1. Satmak üçin 6 orunlyk elektrik golf arabanyňyzyň bahasy näçe?

“Cengo 6 adam” golf arabasynda goşmaça konfigurasiýalar bar we bahasy siziň islegiňiz boýunça, şonuň üçin biziň bilen habarlaşyň we has giňişleýin maglumat üçin toparymyza goşulyň.

2. 6 adamlyk golf arabasynyň transport usullary näme?

Deňiz ýükleri, Howa ýükleri mukdaryňyza esaslanýar, toparymyza goşulmak üçin has köp maglumat iberiň.

3. Golf bazaryny ýerli bazardan satyn alyp bilerinmi?

Elbetde, maglumatyňyzy iberiň we florida golf arabasynyň Cengo satyjylaryndan siziň bilen habarlaşmagyny haýyş edýäris.

4. Golf araba satyjylaryňyz bolmak dogrymy?

Hawa, golf araba satyjylarymyz bolmak üçin hoş geldiňiz, Hyzmat sahypasyndaky Cengo Hyzmatdaşlyk Syýasatyny barlaň ýa-da aragatnaşykdan çykyň, ýakynda jaň ederis.

5. Alty adamlyk golf arabasynyň önümçilik wagty näçe?

Mysal üçin we tölegimizi alanymyzdan 7 gün soň aksiýamyz bar bolsa.

Köpçülikleýin önümçilik mukdary üçin, goýum tölegini alandan bir aý soň.

KÖP MAGLUMAT

Täze “Cengo” awtoulagy barada has giňişleýin öwreniň.

GEL. .N

Soraglar bilen bize ýüz tutuň ýa-da şu gün Cengo awtoulagyny alyň.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Sitata alyň

  Önümiň görnüşi, mukdary, ulanylyşy we ş.m. ýaly talaplaryňyzy goýmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda habarlaşarys!

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Sitata alyň

  Önümiň görnüşi, mukdary, ulanylyşy we ş.m. ýaly talaplaryňyzy goýmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda habarlaşarys!

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň