• img Aw ulaglary
 • img Şahsy ulag
 • img Specialörite neşirler
 • img Köçe kanuny
 • img UTV
 • img Ulag seriýasy
 • img Ulag B seriýasy
 • img Gezelenç awtobusy
 • img Omörite kömek
 • img UTV
 • img Golf

NL-WB2 Lityum-Ion golf arabasy

2 ýolagçy bilen satylýan litiý golf arabasy

img

2

Oturgyçlar

img

15mph

Tizlik

img

20%

Baha bermek ukyby

img

6.67 sag

At güýji

Akylly tehnologiýa, ýokary dereje, deňsiz-taýsyz howpsuzlyk.

• Kokary kuwwatly 5KW AC motor

• performanceokary öndürijilikli 48V 105-150AH Lityum Ion

• strengthokary güýçli uglerod polat integral çarçuwasy bilen

• Öňdäki disk we yzky deprekli 4 tigirli gidrawlik tormoz

• Super golf arabasynyň dürli konfigurasiýasyny düzmek üçin kabul ediň

Golf meýdançasynda haçan we nirede golf arabasy gerek bolsa, hoş geldiňizderňew ibertoparymyza goşulmak üçin ýa-daulaglarymyz hakda has giňişleýin öwreniň.

 

MOQ: 2+

Önümiň jikme-jigi

.Üklemeler

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Kuwwat

 

HP LITIUM

Motor / motor

5KW (AC) KDS hereketlendirijisi

At güýji

6.67 sag

Batareýalar

48-51.2V 105AH / 48V 150AH Lityum-Ion (1)

Zarýad beriji

48V / 25A

Maks.Tizlik

15.5mph (25khp)

Rul we asma

Rul

Iki taraplaýyn raf we gysgyç dolandyryş ulgamy

Öňdäki asma

Iki golly garaşsyz asma + asma pru springina

Tormoz

Tormoz

Iki aýlawly dört tigirli gidrawliki öňdäki disk yzky baraban tormozy

Park tormozy

Elektromagnit duralgasy

Beden we tekerler

Beden we gutar

Öň we yzky: Boýalan sanjym galyplary

Şinalar

205 / 50-10 (Şinanyň diametri 18.1in) (460mm)

L * W * H.

92,6 * 47.3 * 68.9in (2350 * 1200 * 1750mm)

Tigir bazasy

65.8in (1670mm)

Ounder arassalamak

4.7in (120mm)

Öňdäki we yzky

Öň 34.7in (880mm)Yzky 39.0in (990mm)

Ulagyň umumy agramy

990 litr (450kg) bat batareýalary goşmak bilen)550 litr (250 kg) (batareýasyz)

Çarçuwanyň görnüşi

Strengthokary güýçli uglerod polat integral çarçuwasy

Giriş

I HIGH GYSGAÇA LITIUM ION

Bilen satylýan Cengo litiý golf arabasy6 ýolagçy oýunçy üçin islege bagly däl, şeýle hem has köp wagt sarp edip, kursda ýeterlik golf arabasynyň at güýjüni hödürläp bilersiňiz, her zarýadda 105-150 amp sagat bilen öwünip, has uzak ömri, has ýokary güýji we ýokary howpsuzlyk derejesini hödürleýär. litiý batareýasynyň görnüşleri.

litiý golf arabasynyň batareýalary
ulular üçin elektrik golf arabasy

GOWY INDEPEND GÖRNÜŞ

Iki golly garaşsyz asma we yzky asma ýazly litiý golf arabasy, ckds golf arabalaryny görüp bilersiňiz, bu bazardaky beýleki golf arabasynyň modellerinden hakykatdanam tapawutly we size we oýunçylaryňyza ajaýyp golf tejribesini hödürleýär.Islän zadyňyza garamazdan, ähli awtoulaglaryňyzda täsirli, ygtybarly güýje eýe boljakdygyňyza ynanýarsyňyz.

ÜPJÜNÇILIGINI ÇYKY ..

“Cengo” ajaýyp golf arabalary size ajaýyp golf tejribesini berýär, subut edilen in engineeringenerçilik, senagatda öňdebaryjy çydamlylyk we durnukly rahatlyk bilen goldaw berýär, “Cengo” uly golf arabasynyň bu täze dizaýny batyrgaý dürli reňkleri we beden görnüşini görkezýär, süreniňizde has köp duýarsyňyz. kaşaň, öňküsinden has buýsançly teklip ediň.

golf arabasy
golf arabalary satylýar

STYLISH HEADLIGTS

Engaşlaryň elektrik golf arabalary bolansoň, Cengo 2 oturgyç arabasy ähli yşyklaryň suwa çydamly dizaýnynda goýlan awtoulag ölçeglerini ulanýar.Ajaýyp çyralaryň görnüşi, köp ýagtylyk, yşyklandyryjy aralyk we energiýa tygşytlylygy bilen LED sowuk yşyklandyryşy alýar, gyzyl yzky yşyklar tormozlanda aňsatlyk bilen görkezýär, her kimiň şahsy golf arabasyna üns beriň.

“Cengo” Hytaýda iň ýokary golf arabasy markasy hökmünde, golf arabasy has uly ýaşamagyňyzy üpjün etmek üçin döredildi.Iki ýa-da dört ýolagçynyň warianty ýaly kämilleşdirilen aýratynlyklaryň giň görnüşi bilen, garaşsyz öň asma, giň dolandyryş paneli we elektrik güýji golf arabalarynda ajaýyp yşyklar ulgamy.Aralygyny gowulandyrmak, ammar ýerini tygşytlamak we islegleriňize görä öndürijilik golf arabalaryny sazlamak üçin Lithium-Ion batareýa paketleri bilen başdan geçirenleriňizden başga-da, siziň saýlamagyňyz üçin super golf arabasynyň standart reňkleri bar.

golf arabasy

Aýratynlyklary

PU materialy bilen oturyň.

Bir bölek gurluş gurluşy.

Nol tizligine ýakyn tormoz.

Toplumlaýyn basyş-örtükli dişli guty jaýy berk möhürlenendir.

Akylly çyralaryň şekili ýeterlik ýagtylyk üçin LED sowuk yşyklandyryşyny ulanýar.

Arza

Golf golf we meýdança üçin gurlan golf arabasy

Sorag-jogap

1. Golf araba kompaniýalaryňyza baryp bilerinmi?

Satuw ofisimiz we zawodymyz bar, Cengo golf arabasy öndürijilerimize baryp görmegiňizi mähirli garşylaýarys we onlaýn wideo konferensiýa ýygnagyny hödürläp bileris, ähli müşderiler bilen uzak möhletleýin işewür hyzmatdaşlygy ýola goýarys we islän wagtymyz toparymyza goşularys diýip umyt edýäris.

2. Iň az sargyt mukdary barmy?

Hawa, islegiňize görä az ýa-da köp mukdarda sargytlary kabul edýäris.Sebäbi, Cengo ýol golf arabalarymyzy satuwa çykarmak üçin dürli görnüşleri hödürläp bileris, şonuň üçin toparymyza goşulmak üçin gözleg iberiň.

3. Lýuks golf arabalarynyň nyşanyny düzüp bilersiňizmi?

Elbetde, logotip faýlyňyzy diňe PDF görnüşinde ibermeli.Dizaýn etmäge kömek etjek çeper inerenerimiz bar we golf arabasynda dizaýn edilenden soň tassyklamaňyzy ibereris.

4. Lityum golf arabasynyň satyljak wagty näçe?

Mysal üçin we “Cengo” -da litiý ion golf arabasy bar bolsa, töleg alanyndan 5-7 gün geçer.

Köpçülikleýin önümçilik üçin, 30% goýum tölegini alandan soň 15-30 gün.

5.Eger elektrik golf arabasyny satyn alsaňyz, haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?

Cengo 2 tigirli golf arabasynyň töleg möhleti T / T, LC.Başga haýyşyňyz bar bolsa, habaryňyzy şu ýerde goýuň, ýakyn wagtda habarlaşarys.

KÖP MAGLUMAT

Täze “Cengo” awtoulagy barada has giňişleýin öwreniň.

GEL. .N

Soraglar bilen bize ýüz tutuň ýa-da şu gün Cengo awtoulagyny alyň.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Elektrik golf arabasy seriýasy-CENGO araba

  Sitata alyň

  Önümiň görnüşi, mukdary, ulanylyşy we ş.m. ýaly talaplaryňyzy goýmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda habarlaşarys!

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Sitata alyň

  Önümiň görnüşi, mukdary, ulanylyşy we ş.m. ýaly talaplaryňyzy goýmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda habarlaşarys!

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň