• img Aw ulaglary
 • img Şahsy ulag
 • img Specialörite neşirler
 • img Köçe kanuny
 • img UTV
 • img Ulag seriýasy
 • img Ulag B seriýasy
 • img Gezelenç awtobusy
 • img Omörite kömek
 • img UTV
 • img Golf

NL-WB2 2 engerolagçy gatnawy

Golf Kart 2 ýolagçy, ajaýyp golf arabalary üçin amatly

img

2

Oturgyçlar

img

15mph

Tizlik

img

30%

Baha bermek ukyby

img

6.67 sag

At güýji

Sürüjiden lezzet alyň

• Güýçli güýç 5KW AC motor

• Goşmaça reňkleriň sekiz görnüşi

• “Premium Brown” ýokary derejeli oturgyçlar

• Öňdäki disk we yzky deprekli 4 tigirli gidrawlik tormoz

• Golf kartyňyzyň dürli konfigurasiýasyny özleşdiriň

Haçan we nirede 2 ýolagçy transport köçe golf arabasy gerek bolsa, hoş geldiňizderňew ibertoparymyza goşulmak üçin ýa-daulaglarymyz hakda has giňişleýin öwreniň.

MOQ: 2+

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Kuwwat

 

ELEKTRIK

HP ELEKTRIK

Motor / motor

5KW (AC) KDS hereketlendirijisi 5KW (AC) KDS hereketlendirijisi

At güýji

6.67 sag 6.67 sag

Batareýalar

Alty, 8V150AH çuň aýlaw Troýan batareýasy T875, Alty, 8V145AH

Zarýad beriji

48V / 25A 48VDC / 25A

Maks.Tizlik

15.5mph (25khp) 15.5mph (25khp)

Rul we asma

Rul

Iki taraplaýyn raf we gysgyç dolandyryş ulgamy

Öňdäki asma

“Double-Arm” garaşsyz asma + asma pru springina

Tormoz

Tormoz

Iki aýlawly dört tigirli gidrawliki öň disk yzky baraban tormozy

Park tormozy

Elektromagnit duralgasy

Beden we tekerler

Beden we gutar

Öň we yzky: Boýalan sanjym galyplary

Şinalar

205 / 50-10 (Şinanyň diametri 18.1in) (460mm)

L * W * H.

92,6 * 47.3 * 68.9in (2350 * 1200 * 1750mm)

Tigir bazasy

65.8in (1670mm)

Ounder arassalamak

4.7in (120mm)

Öňdäki we yzky

Öň 34.7in (880mm)

Yzky 39.0in (990mm)

Ulagyň umumy agramy

990 litr (450kg) bat batareýalary goşmak bilen)

550 litr (250 kg) (batareýasyz)

Çarçuwanyň görnüşi

Strengthokary güýçli uglerod polat integral çarçuwasy

Giriş

GÖRNÜŞLI Beden dizaýny

Cengo şäher golf awtoulagy ajaýyp sürmek tejribesini berýär, goşmaça reňkleriň sekiz görnüşi we täze beden bezegi bilen, siz özüňizi has rahat we gymmatly duýarsyňyz.

golf arabasy
golf arabalary satylýar

Güýçli garaşsyzlyk goldawy

Köçe taýyn golf arabalary goşa golly garaşsyz asma we yzky asma bahary ulanýar, bu surat ckds golf arabalary we bazardaky beýleki golf arabasy modellerinden hakykatdanam tapawutlanýar we size we maşgala agzalaryňyza ajaýyp sürüjilik tejribesini hödürleýär.

TERJIME EDIP BOLMAK

Golf awtoulagy 2021 aýratynlyklary, iň amatly we stil bolan bazardaky iň giň premium goňur reňkli ýokary oturgyçlar bilen gurulýar, stil we madda arasynda birini saýlamarsyňyz we ikisindenem lezzet alarsyňyz.

golf awtoulagy
golf kartasy

PREMIUM ŞINALAR

2021 golf arabasynyň tekerleri, rahat we rahat gezelenç etmek bilen çydamlylygy ýokarlandyrmak we ömri basmak üçin premium birleşmeler bilen ýasalýar.Şeýle hem 18.1 dýuým teker diametri we uly alýumin garyndy merkezi bilen, golf kartamyz, daş-töweregiňizi stil boýunça gezelenç edýär.

“Cengo” iň gowy elektrik golf arabasy 2021 size has uly ýaşamaga kömek etmek üçin döredildi, şeýle hem köp sanly kämilleşdirilen aýratynlyklar bilen, gündelik durmuşy gowulaşdyrmak üçin köp işleýän ineredener önümlerine göz ýetiriň.Şonuň üçin näme saýlasaňyzam, gök golf arabanyňyz üçin täsirli, ygtybarly güýje eýe boljakdygyňyza ynanýarsyňyz.Mundan başga-da, öz islegiňiz boýunça lomaý golf arabalarynyň 8 reňki bar.

gyzykly golf arabalary

Aýratynlyklary

2 Bölümiň eplenýän aýnasy çalt açyldy we bukuldy.

Täze akylly telefon üçin täze moda ammar bölümi.

Çalt dolandyryş ulgamy bilen has ygtybarly we rahat bolmak üçin aşaklygyna gidiň.

Sahy we amatly oturgyçlar, gezelenç meýdanyny has giň edýär.

Vokary öndürijilikli 48V hereketlendiriji bilen has durnukly we güýçli ýokary çykyň.

Arza

Golf meýdançalary, myhmanhanalar we kurortlar, mekdepler, gozgalmaýan emläk we jemgyýetler, howa menzilleri, willalar, demir ýol menzilleri we söwda kärhanalary we ş.m. üçin ýolagçy transporty.

Sorag-jogap

1. Täze golf arabasynyň bahasy näçe?

Soragyňyz üçin sag boluň, Cengo golf kartasynyň bahasy başga we mukdaryna görä, bize ýüz tutuň we ýakyn wagtda täzelenen baha sanawyny size iberiň.

2. Cengo gök golf awtoulagy üçin MOQ näme?

2 ýolagçy transport köçe golf arabasynyň MOQ 8 pc, eger OEM we ODM sargytlaryny ýerine ýetirmek isleseňiz, ýerli golf araba satyjylaryny tapmak üçin has köp maglumat almak üçin bize ýüz tutuň.

3. Neanymdaky Cengo golf arabalaryny nädip satyn almaly?

Nearakynda golf arabalaryny satyn almak isleýändigiňizi bilip begenýärin, talapyňyzy maslahat bermegiňizi haýyş edýäris, ýakyn wagtda taparys.

4. Golfkartlaryň esasy wagty näçe?

Mysal üçin we Cengo-da aksiýada satyljak golf arabalary bar bolsa, tölegi alanyndan 7 gün soň.

Köpçülikleýin önümçilik üçin goýum tölegini alandan soň 4weeks bolýar.

5. 2 orunlyk golf arabasyny satyn almak isleýäris, töleg möhleti siziň tarapyňyzdan näme?

“Cengo” iň gowy bahalandyrylan golf arabalarynyň töleg möhleti 30% goýum, iberilmezden 70% balans.Başga haýyşyňyz bar bolsa, aragatnaşygy şu ýerden goýuň, ýakyn wagtda taparys.

KÖP MAGLUMAT

Täze “Cengo” awtoulagy barada has giňişleýin öwreniň.

GEL. .N

Soraglar bilen bize ýüz tutuň ýa-da şu gün Cengo awtoulagyny alyň.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Sitata alyň

  Önümiň görnüşi, mukdary, ulanylyşy we ş.m. ýaly talaplaryňyzy goýmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda habarlaşarys!

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Sitata alyň

  Önümiň görnüşi, mukdary, ulanylyşy we ş.m. ýaly talaplaryňyzy goýmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda habarlaşarys!

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň