• img Aw ulaglary
 • img Şahsy ulag
 • img Specialörite neşirler
 • img Köçe kanuny
 • img UTV
 • img Ulag seriýasy
 • img Ulag B seriýasy
 • img Gezelenç awtobusy
 • img Omörite kömek
 • img UTV
 • img Golf

NL-WA2 + 2.G 4 ýolagçy gatnawy göterildi

Täze dizaýnly 4 oturgyçly golf araba

img

4

Oturgyçlar

img

15mph

Tizlik

img

30%

Baha bermek ukyby

img

6.67 sag

At güýji

Sürüjiden lezzet alyň

• 5KW AC hereketlendirijisi

• Goşmaça reňkleriň sekiz görnüşi

• Iki konfigurasiýa toplumy bar

• “Premium Brown” ýokary derejeli oturgyçlar

• OEM we ODM göterilen golf arabalaryny etmegi kabul ediň

Haçan we nirede ýerine ýetiriş we golf arabalary gerek bolsa, hoş geldiňizderňew ibertoparymyza goşulmak üçin ýa-daulaglarymyz hakda has giňişleýin öwreniň.

MOQ: 2+

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Kuwwat

 

ELEKTRIK

HP LITIUM

Motor / motor

5KW (AC) KDS hereketlendirijisi 5KW (AC) KDS hereketlendirijisi

At güýji

6.67 sag 6.67 sag

Batareýalar

Alty, 8V145AH 48V 150AH Lityum-Ion (1)

Zarýad beriji

48V / 25A 48V / 25A

Maks.Tizlik

15.5mph (25khp) 15.5mph (25khp)

Rul we asma

Rul

Iki taraplaýyn raf we gysgyç dolandyryş ulgamy

Öňdäki asma

“Double-Arm” garaşsyz asma + asma pru springina

Tormoz

Tormoz

Iki aýlawly dört tigirli gidrawliki öň disk yzky baraban tormozy

Park tormozy

Elektromagnit duralgasy

Beden we tekerler

Beden we gutar

Öň we yzky: Boýalan sanjym galyplary

Şinalar

205 / 50-10 (Şinanyň diametri 18.1in) (460mm)

L * W * H.

92,6 * 47.3 * 68.9in (2350 * 1200 * 1750mm)

Tigir bazasy

65.8in (1670mm)

Ounder arassalamak

4.7in (120mm)

Öňdäki we yzky

Öň 34.7in (880mm)

Yzky 39.0in (990mm)

Ulagyň umumy agramy

990 litr (450kg) bat batareýalary goşmak bilen)

550 litr (250 kg) (batareýasyz)

Çarçuwanyň görnüşi

Strengthokary güýçli uglerod polat integral çarçuwasy

Giriş

GYSGAÇA GÖRNÜŞ

“Cengo bighorn” golf arabasy, täze beden bezegi we saýlama reňkleriň ajaýyp sekiz görnüşi bilen meşhur tejribä eýedir, şonuň üçin ajaýyp golf arabalaryňyza laýyk reňk saýlap bilersiňiz, özüňizi has rahat we gymmatly duýarsyňyz.

golf arabasy
golf arabalary satylýar

Ö FRÜNI ALMAK ÜÇIN IŞLER

“Streetrod” golf awtoulaglary goşa golly garaşsyz asma we yzky asma pru springina bilen gurlupdyr, çyzgy ckds golf arabalarydyr we size we maşgala agzalaryňyza ajaýyp sürüjilik tejribesini hödürleýär.

FASHIONABLE ALUMINIM HUB

“Cengo” kanton golf arabalarynda 18.1 dýuým teker diametri we sport Alýuminiý garyndy merkezi ulanylýar, bu her gezek gök golf awtoulagynyň iň amatly we kaşaň gezelençidir, şeýle hem turbasyz golf kartasy we peýdaly tekerler ýarmarkada köýnek we ýyrtyk ýük göterijiligini göterýär. asfaltlanan ýollarda rahat ýöräň.

golf kartasy
golf kartasy

STYLISH HEADLIGTS

Golf arabasynyň yzky dizaýny awtoulag standarty, awtoulaglar, ýokary lýumen we az energiýa sarp edýän LED çyralary bilen ylhamlanan ähli yşyklaryň suwa çydamly dizaýnynda goýlanlygy sebäpli, gyzyl yzky yşyklaryň hemmesi tormozlananda aňsat görkezýär, adamlaryň iň gowy elektrik golf arabasy 2020-e üns berýändigine göz ýetiriň .

“Cengo vintage golf arabasy” ähli sürüjilere has uly ýaşamaga kömek edýär we iki ýa-da dört ýolagçy täzelenen, giň dolandyryş paneli, elektromagnit duralgasy tormozy we 105-150AH Lityum-Ion batareýa paketleri ýaly diapazony gowulaşdyrmak, ammar goşmak ýaly köp sanly kämilleşdirilen aýratynlyklara esaslanýar. giňişlik we ş.m.

Näme saýlasaňyzam, golf arabanyňyzyň üýtgedilen ähli ýerinde täsirli, ygtybarly güýje eýe boljakdygyňyza ynanýarys.Ulagy hasam sazlaň, aşakda öz islegiňiz üçin esasy golf awtoulaglarynyň 8 reňki bar.

gyzykly golf arabalary

Aýratynlyklary

Çalt we täsirli batareýa zarýady köp wagt sarp edýär.

Täze akylly telefon üçin täze moda ammar bölümi.

Aşakdan aşak düşende tizligi dolandyrmak ulgamy bilen howpsuz we rahat bolýar.

Sahy we amatly oturgyçlar, gezelenç meýdanyny has giň edýär.

Awtoulaglar, ýokary lýumen we az energiýa sarp edýän LED yşyklar bilen ylham aldy.

Arza

Golf meýdançalary, myhmanhanalar we kurortlar, mekdepler, gozgalmaýan emläk we jemgyýetler, howa menzilleri, willalar, demir ýol menzilleri we söwda kärhanalary we ş.m. üçin ýolagçy transporty.

Sorag-jogap

1. 4 adamlyk golf arabasynyň satuwy näçe?

Cengo täze golf arabasynyň bahasy islegiňize görä getirilýär, modelini we mukdaryny şu ýerde goýup bilersiňiz we ýakyn wagtda size iň gowy bahany ibereris.

2. Golf klub arabasy üçin iň az sargyt mukdary barmy?

Hawa, halkara sargytlaryň mukdar çäkleri bar we reňki 8 adaty reňk, biz OEM we ODM dizaýnyny hem kabul edýäris.Satmak isleýän bolsaňyz, ýöne az mukdarda ýerli golf arabalary satyjylar bilen habarlaşyp bilersiňiz.

3. Neanymdaky Cengo golf arabalaryny satyn alyp bilerismi?Golf araba satyjylaryňyz bolmak dogrymy?

Marketerli bazardaky ajaýyp golf arabalarynyň “Cengo” satyjylary üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris we golf araba satyjylarymyz bolmagyňyzy mähirli garşylaýarys, Cengo Hyzmatdaşlyk Syýasatyny Hyzmat sahypasynda barlap bilersiňiz ýa-da aragatnaşykdan çykyp bilersiňiz, ýakyn wagtda taparys.

4. Golf arabasy bilen üpjün etmegiň önümçilik wagty näçe?

Mysal üçin we aksiýada satyljak golf arabalarymyz bar bolsa, tölegi alanymyzdan 7 gün soň.

Köp mukdarda sargyt öndürmek üçin goýum tölegini alandan bir aý soň.

5. Elektrik golf arabasyny satyn alsaňyz, haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?

“Cengo rover” golf arabasynyň töleg möhleti T / T, LC, söwda ätiýaçlandyryşy we ş.m. Başga haýyşyňyz bar bolsa habaryňyzy şu ýere goýuň, ýakyn wagtda habarlaşarys.

KÖP MAGLUMAT

Täze “Cengo” awtoulagy barada has giňişleýin öwreniň.

GEL. .N

Soraglar bilen bize ýüz tutuň ýa-da şu gün Cengo awtoulagyny alyň.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Sitata alyň

  Önümiň görnüşi, mukdary, ulanylyşy we ş.m. ýaly talaplaryňyzy goýmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda habarlaşarys!

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Sitata alyň

  Önümiň görnüşi, mukdary, ulanylyşy we ş.m. ýaly talaplaryňyzy goýmagyňyzy haýyş edýäris, mümkin boldugyça gysga wagtda habarlaşarys!

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň